BNC یک نوع اتصال است که کاربردهای فراونی در در اتصالات کابل های حاملصوت و تصویر دارد. همچنین در برخی موارد در شبکه های رایانه ای نیز از ایننوع اتصال استفاده میشود. اتصال BNC کمترین پارازیت ممکن را بر روی سیگنالهای ارسال ایجاد میکند.

اتصالات BNC از هر نوع که باشند، ممکن است که به یک از طرق زیر به کابل متصل شوند:

 • لحیمی [/*:m:34cqxkk1]
 • پرسی [/*:m:34cqxkk1]
 • پلاستیکی قفل دار [/*:m:34cqxkk1]
 • و ...[/*:m:34cqxkk1]
- -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - --

از نظر نوع طیف وسیعی از اتصالات BNC وجود دارد در زیر به نمونه هایی از این طیف اشاره میکنم:

» نرگی BNC با پین مرکزی جدا

اندود شده با نیکل، پین میانی از جنس طلا، قابل اتصال به کابل های:

 • RG58/U [/*:m:34cqxkk1]
 • RG59/U [/*:m:34cqxkk1]
 • RG6/U - 0.275 O.D[/*:m:34cqxkk1]
- -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - --

» نرگی BNC با عایق مخصوص PC (پین مرکزی ثابت)

اندود شده با نیکل، پین میانی از جنس طلا، قابل اتصال به کابل های:


 • RG59, RG62 - PVC [/*:m:34cqxkk1]
 • RG59, RG62 - Teflon [/*:m:34cqxkk1]
 • RG6, RG58 - U[/*:m:34cqxkk1]
- -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - --

» نرگی BNC با عایق مخصوص PC (پین مرکزی جدا)

اندود شده با نیکل، پین میانی از جنس طلا، قابل اتصال به کابل های:

 • RG58/U - PVC [/*:m:34cqxkk1]
 • RG58A/U - PVC [/*:m:34cqxkk1]
 • RG58 - Teflon [/*:m:34cqxkk1]
 • RG62, RG59/U - PVC [/*:m:34cqxkk1]
 • RG59/U w/ Teflon [/*:m:34cqxkk1]
 • RG6/U - 0.275 o.d [/*:m:34cqxkk1]
 • RG8X, mini 8RG8X, mini 8 [/*:m:34cqxkk1]
 • RG174, RG179, RG187 [/*:m:34cqxkk1]
 • RG316, RG188[/*:m:34cqxkk1]
- -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - --

البتهاینجا تنها به 3 نمونه ساده از این کانکتورها اشاره شد که نرگی و اتصالشونده به کابل میباشند. همانطور که قبلاً بیان شد این اتصال پرکاربرد بیشاز 40 نوع انشعاب و اتصال را در اختیار ما قرار میدهد که در آینده دیگرکانکتورهای BNC را شرح خواهم داد.


برگرفته از سنترال کلابز