نابودی گسترده زنبورهای عسل،بیم محققان از تحقق نظریه اینشتین

گروهفناوریهای نوین: آلبرت اینشتین در زمان خود معتقد بود در صورتی که زنبورهااز صحنه حیات زمین محو شوند انسان تنها 4 سال برای ادامه حیات فرصت خواهدداشت و اکنون زنبورها در شرف نابودی هستند!

تعدادانبوهی از زنبورهای عسل در سراسر جهان در حال نابودی هستند و همین امرباعث گردهمایی دانشمندان به منظور کشف دلیل این نابودی شده است.

اینگونهبه نظر می رسد که تنها یک دلیل باعث بروز این فاجعه نشده و نمی شود.بیماری، کمبود غذا، آفت ها و تولید مثل در کنار هم می توانند بر روی جمعیتجهانی این حشرات سودمند تاثیر گذار باشند و حیات آنها را به خطر بیندازند.

یکسوم غذای بشر به دلیل فعالیتهای گرده افشانی زنبورها به این جاندارانوابسته است. دو کشور آمریکا و انگلستان اعلام کردند که طی سال گذشته یکسوم از زنبورهای خود را از دست داده اند. دیگر کشورهای اروپایی نیز بافقدان تعداد زیادی از زنبورها مواجه شده اند. برای مثال ایتالیا اعلامکرده است که در سال گذشته نیمی از جمعیت زنبورهای این کشور نابود شده اند.و بر اساس گزارشهای به دست آمده از هند این مرگ و میر راه خود را به آسیانیز باز کرده است.

اما درحالی که دلایل انفرادی مانند بیماری و آفتمی تواند درگیر این واقعه باشند اطلاعات بشر از چگونگی ترکیب این عواملکشنده با یکدیگر و بروز این فاجعه جهانی بسیار اندک است. چنین بینشی طیچند سال آینده باید شفاف شود و در همین راستا دولت آمریکا، اتحادیه اروپاو دیگر کشورها درحال صرف هزینه های گزاف برای تحقیقات بر روی زنبورهاهستند. برای مثال دولت انگلستان با دو برابر کردن بودجه سالانه تحقیقات دراین زمینه سالانه 400 هزار پوند را برای تحقیق بر روی زنبورها طی 5 سالآینده اختصاص داده است.

در عین حال اتحادیه ملی زنبور در انگلستانبه منظور تهیه نقشه ای جامع از میزان مرگ و میر این حشرات و تحقیق بر رویپراکندگی آنها 2.3 میلیون پوند را به خود اختصاص داده است. به گفتهمتخصصان صرف چنین هزینه هایی بسیار حیاتی خواهد بود زیرا بدون در نظرگرفتن کل جهان، متخصصان هنوز اطلاعات کافی از دلیل شکل گیری این فاجعه دراروپا را نیز در دست ندارند.

یکی از مهمترین عوامل کشتار زنبورهاآفتی است به نام واروآ که از سیبری شیوع یافته و تمامی کشورها به جزاسترالیا را تحت تاثیر قرار داده است. آلوده شدن به این آفت به تدریجمقاومت زنبورها را در برابر بیماریهای ویروسی کاهش خواهد داد و مهمتر ازآن این آفتها در برابر سمومی که به منظور کنترل آنها تولید شده اند مقاومشده و از بین نمی روند.

در آمریکا نیز ویروسها منجر به بروزاختلالی به نام اختلال فروپاشی کلونی می شوند. طی این اختلال زنبورهایبالغ کندوهای خود را ترک کرده و ملکه و زنبورهای جوان را تنها باقی میگذارند که این پدیده به مرور باعث مرگ این اعضا از کلونی خواهد شد.

براساس گزارش تلگراف، در مقایسه با دیگر عوامل نابودگر زنبورها، تولیدمثل دراین حشرات تاثیر قابل توجهی در از بین رفتن آنها داشته است زیرا انتخابتولید زنبورهایی با قابلیت صرف آرام و اهلی بودن و تولید عسل دیگرقابلیتهای مفید این زنبورها را از بین برده است.

منبع : خبرگزاری مهر