معتاد مالزيايي بر درمان اعتياد با پاي خود به زندان رفت


يكمرد اهل مالزي براي آن كه اعتياد خود را درمان كرده و زمان كافي برايتمركز كردن در اين رابطه داشته باشد، به صورت كاملا داوطلبانه خود را بهزندان مركزي معرفي كرد.
به گزارش سرويس «حوادث»خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، به نقل از خبرگزاري يونايتدپرس، «اسلامهاشم»، 28 ساله و اهل مالزي در مصاحبهاي با رسانههاي دولتي اين كشوريادآور شد: حدود 12 سال است كه به متاآمفتامين و هروئين معتاد هستم و ازاين كه روز به روز خود را در منجلاب اعتياد فرو ميبردم، ناراحت و غمگينبودم. به همين دليل تصميم گرفتم كه به صورت داوطلبانه خود را به پليس وسپس به زندان معرفي كنم، تا در زندان هم بر روي كارهايم تمركز داشته باشمو هم اين كه در زمان كافي و مناسب اعتيادم را ترك كنم.