کشف ماهی شگفت انگیز با سر شفاف و قدرت بالای بینایی در محیط تاریک


محققانبیولوژیست موفق به کشف گونه ای از ماهی ها شده اند که توانایی حرکت دادنچشم به داخل سر شفاف خود را داشته و با استفاده از این خصلت میزان بیناییخود را در محیط تاریک اعماق دریا افزایش می دهند. به گزارش خبرگزاری مهر،بیولوژیستهای دریایی اعلام کردند که گونه هایی از ماهی های عمق بالا دراقیانوسها با نام برل آی واقعا در پشت سر خود دو چشم دارند. این ماهی کهبه زندگی در اعماق تاریک دریا عادت کرده متناسب با نوع زیستگاه خودتوانایی ردیابی شکارچیان و مواد غذایی را در خود پرورانده است.
بیولوژیستهایموسسه مونتری بی، زمانی که به منظور کشف سیستم بینایی این ماهی شگفت انگیزدر اعماق دریا مشغول تصویربرداری بودند متوجه توانایی های بی نظیر اینآبزی شدند.
دانشمندان برای سالها معتقد بودند که چشمان برل آی ثابتبوده و تنها توانایی مشاهده اجسام و اجرامی را دارد که از مقابلش عبور میکنند. با این حال تحقیقات نشان می دهد که چشمان این ماهی با نام علمی ماکروپینا میکروستوما به گونه ای تکامل یافته است که توانایی دید در تمامی جهات و زاویه ها را از میان سر نامرئی و شفاف خود خواهد داشت.
اینماهی در طول زمان آموخته است تا چشمان خود را به درون سر حرکت داده و ازاین طریق شکارچیان و شکارهای خود را به خوبی مشاهده کند. در حالی که تمامیبدن ماهی تاریک به نظر می رسد، قسمت بالایی سر این جاندار کاملا شفاف بودهو چشمهای آن به خوبی قابل مشاهده است.
به گفته بیولوژیستهای تکاملی، این توانایی قدرت بینایی بالایی را متناسببا محیط سخت حیات برای این جاندار به ارمغان آورده است تا بتواند امنیتخود را فراهم آورد.
این ماهی تنها چند اینچ بلندی دارد و در عمقی پایینتر از سطح نفوذ نور خورشید زندگی می کند. همچنین بارل آی از باله های بزرگو مسطح خود برای بی حرکت بودن در آب استفاده می کند. این به آن مفهوم استکه دیگر جانداران توانایی احساس کردن و مشاهده کامل این جاندار را نخواهندداشت.
زمانی که ماهی غذای مورد نظر خود را مشاهده می کند از تاریکیخارج شده و با سرعتی بالا شکار خود را می بلعد. همچنین ماهی هنگامی که بهسطوح کم عمقتر حرکت می کند به منظور جلوگیری از خیره شدن به خورشید چشمهایخود را به سمت جلو حرکت داده و به مسیر شنای خود چشم می دوزد. محققانمعتقدند چشمان درخشان و سبز رنگ این ماهی عجیب به فیلتری مجهز است کهعلاوه بر رد کردن تابش خورشید توانایی ردیابی انعکاسهای فسفری ماهی هایکوچک و ستاره های دریایی- غذاهای مورد علاقه این جاندار- را خواهد داشت.
بر اساس گزارش نشنال جئوگرافیک، از جمله خصوصیات منحصر به فرد این ماهیکمین کردن در عمق 800 متری در پایین تر از سطح نفوذ نور خورشید، داشتن دوحفره مشابه با حفره های بینی انسان در مقابل سر و داشتن غشای کریستالیمایع در برابر چشمها به منظور محافظت از چشم ها است. در صورتی که این غشایکریستالی پاره شود فشار موجود در عمق بالای دریا جاندار را از پا در خواهدآورد