فرماندهي انتظامي شهرستان خوي گفت: براثر برخورد دو خودروي سواري، راننده يكي از خودروها در آتش سوخت.
سرهنگگلمحمدي در گفتوگو با خبرنگار «حوادث» ايسنا افزود: يك دستگاه خودرويپيكان حامل سوخت قاچاق كه در جاده فيرورق به خوي حركت ميكرد، با مشاهدهماموران نيروي انتظامي برخلاف جهت از روي پل ميانگذر فيرورق تغيير مسيرداد كه متاسفانه با يك دستگاه پژو آردي به شدت برخورد كرد و هر دو خودروآتش گرفتند.
سرهنگ گلمحمدي تصريح كرد: سرنشين خودروي پيكان در آتش سوخت و راننده آردي نيز كه زخمي شده بود، براي مداوا به بيمارستان منتقل شد.