هزاران لاک پشت و پرنده در تالاب پریشان زنده زنده سوختند

هزارانلاک پشت و پرنده مهاجر در یکماه گذشته به شکل تکان دهنده ای در آتشنیزارهای دریاچه پریشان که برای راهسازی از بین رفته زنده زنده سوخته اند.

بهگزارش خبرنگار مهر، آتش زدن چندین هکتار از نیزارهای اطراف تالاب پریشاندر دو ماه اخیر، باعث بروز یک فاجعه زیست محیطی شده که بر اثر آن هزارانپرنده مهاجر و لاک پشتهای بومی و همین طور دیگر جانوران دریاچه پریشاندر آن سوخته اند.

با این حال و به نقل از شاهدان عینی، در زمان تخمگذاریپرندگان مهاجر و بومی در تالاب پریشان تخم این پرندگان نیمروی نیمروزکارگران و راهسازان شده بود.لاک پشت های بی پناهی که در آتش نیزارهای حاشیه تالاب پریشان سوختند

بنا بر این گزارش، نزدیک به 30 هکتار از نیزارهایاطراف دریاچه پریشان در یکسال گذشته به شکل سازمان یافته ای طعمه آتش خودساخته مسببان اصلی تخریب تالاب پریشان شده است که نزدیک به 20 هکتار آن درسال گذشته و بیش از 8 هکتار آن نیز در یکماه و نیم گذشته آتش گرفته است.


استخوانهای سوخته پرنده ای که در نیزارهای تالاب پریشان شاید در آشیانه اش خواب بوده است

آتش سوزی نیزارهای تالاب پریشان و مرگ صدها نوع جانورساکن در نیزارهای تالاب در حالی اتفاق افتاده که مسافت میان روستاهایاطراف پریشان از روستای شهرنجان تا روستای پریشان بیش از 4 و نیم کیلومتراست و نزدیک به 2 کیلومتر آن از کوه مستقیم به آب دریاچه وصل می شود، درحالی که روستانشینان و مسئولان دست اندر کار راهسازی مسافت موجود برایراهسازی را 800 متر اعلام کرده اند تا شدت تخریب و خسارت واقعی به چشمنیاید.


مار سوخته شده ای که زمان آتش نیزارها راهی برای خیز و فرار نداشته است

به گزارش خبرنگار مهر و طبقگفته شاهدان عینی و تصاویر گرفته شده، آتش زدن نیزارهای تالاب پریشانتعداد بسیار زیادی از پرندگان مهاجر و لاک پشتها و مارها و جانوران خشکیزی اطراف تالاب را به طرز دردناکی به کام مرگ برده که این اتفاق دور ازچشم ماموران سازمان محیط زیست اتفاق افتاده است.جسد لاک پشتی سوخته در تالاب پریشان

با این حال فاجعه تکان دهنده آتش زدن پرندگان و لاکپشتها و مارها و جانوران پناهنده به نیزارهای حاشیه تالاب پریشان در حالیاتفاق افتاده که برخی مسئولان محلی شهرستان کازرون که پیشتر برای تالابپریشان دلسوزی می کردند چند روز پیش به میان روستاییان رفته و با شعاروظیفه خدمتگذاری به مردم با امضای توماری 20 متری با ساخت راه در تالابپریشان موافقت کرده اند.لاک پشت های سوخته در تالاب پریشان

سازمان محیط زیست که طبق دستور دادستان کل کشور ماموررسیدگی و معرفی بانیان تخریب تالاب پریشان در چند روز گذشته بوده استتا کنون هیچ اقدامی در این مورد صورت نداده و رئیس سازمان محیط زیست پیشتردر گفتگو با خبرگزاری مهر از دستور دادستان کل کشور در مورد پیگیری علتتخریب دریاچه پریشان و شناسایی متخلفان اظهار بی اطلاعی کرده بود.

استخوان یک پرنده سوخته در تالاب پریشان

بر اساس تایید دادگستری شهر کازرون تخریب پنهانیدریاچه پریشان همچنان ادامه دارد و در این خصوص رئیس دادگستری شهرستانکازرون به خبرنگار مهر گفت: بارها به صورت شفاهی و کتبی به محیط زیستشهرستان، جهاد کشاورزی و اداره آبیاری گوشزد کرده ایم تا در ارتباط بابرداشت آب کشاورزان از آب دریاچه اقدام کنند و متخلفان را به مراجع قضاییمعرفی کنند که در این ارتباط هنوز اقدامی صورت نگرفته است و پریشان همچناندر حال تخریب است.

این در حالی است که در این فاصله مسولان شهر کازرون همبا تغییر رویه قبلی و با امضای توماری با کشیده شدن راه در دل زیباتریندریاچه آب شیرین ایران موافقت کرده اند.نیزارهای سوخته دریاچه پریشان که زیستگاه لاک پشت ها و پرندگان و مارها و... بوده است.