بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سری جدید اسکناسهای20 هزار ریالی را رونمایی کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی اقدامبه چاپ و انتشار سری جدید اسکناسهای 20 هزار ریالی کرده است . مشخصات رویاسکناسهای مذکور همانند اسکناسهای 20 هزار ریال فعلی در جریان و طرح پشتآن تصویری از مسجد الاقصی می باشد.
این اسکناسها از روز سه شنبه مورخ 13/12/1387 به تدریج در اختیار بانکهاقرار خواهد گرفت . اسکناسهای 20 هزار ریالی در جریان با مشخصات تصویر حضرتامام (ره) در رو و قسمتی از بنای تاریخی واقع در میدان امام ( نقش جهان )اصفهان در پشت آن ، کماکان اعتبار دارند.


_________