ارگان رسانه ای سازمان ملی جوانان از افزايش س ک س گردی اينترنتی در ميان جوانان ايرانی خبر داد.
بنابر آمارهای انتشار يافته از سوی اين سازمان، «بيش از ۵۵ درصد کاربراناينترنت در ايران که معادل ۱۲ ميليون نفرند به جستجوی سايت های س ک سیمبادرت می کنند.»


در اين گزارش همچنين ادعا شده که « بيشترين ميزان عبارات جستجو شده دراينترنت از سوی کاربران ايرانی کلماتی شامل عبارات سکس و يا ابزار جنسیبوده است.»

گزارش «افزايش گرايش به سايت های سکسی» در حالی از سوی يک نهاد دولتی درايران منتشر می شود که مجلس شورای اسلامی با تصويب يک فوريت طرح تعيينمجازات اعدام برای دارندگان «وبلاگ و سايت مروج فساد و فحشاء و الحاد»بررسی نهايی اين طرح را دستور کار خود دارد .

« ۱۲ ميليون کاربر سکس گرد در ايران»

خبرگزاری برنا، ارگان رسانه ای سازمان ملی جوانان، و روزنامه جمهوریاسلامی با انتشار نتايج يک تحقيق از افزايش مراجعه جوانان ايرانی به سايتهای سکسی خبر می دهند. در اين گزارش ادعا شده که «ميزان سکس گردی ايرانیها در اينترنت در حال افزايش و به حد هشدار رسيده است.»

نتايج اين تحقيق که به نوشته ارگان اينترنتی سازان ملی جوانان از سوی«گروهی از دانشجويان علوم اجتماعی دانشگاه آزاد» صورت گرفته است همچنينحکايت از آن دارد که «تصاوير دختران جوان»، «تصاوير دوربين مخفی از محيطهای خصوصی»، «تصاوير غير اخلاقی هنر پيشه»، «تصاوير دختران فراری»، «پارتیدختران دانشگاهی»، «ورزش دختران» و «داستان های سکسی» يا آن گونه که دراين گزارش آمده «داستان های مبتذل» به ترتيب بيشترين تعداد مراجعه وجذابيت را در ميان کاربران اينترنت در ايران به خود اختصاص داده اند.

«بيش از ۵۵ درصد کاربران اينترنت در ايران که چيزی در حدود ۱۲ ميليونکاربر فعال هستند به سرچ(جستجوی) سايت های مبتذل مبادرت می کنند و بيشترينميزان عبارات سرچ شده در اينترنت از سوی کاربران ايرانی کلماتی شاملعبارات سکس و يا ابزار جنسی بوده است.»
گزارش سازمان ملی جوانان ایران

سازمان ملی جوانان در گزارش خود همچنين ادعا کرده است: «بيش از ۵۵ درصدکاربران اينترنت در ايران که چيزی در حدود ۱۲ ميليون کاربر فعال هستند بهسرچ(جستجوی) سايت های مبتذل مبادرت می کنند و بيشترين ميزان عبارات سرچشده در اينترنت از سوی کاربران ايرانی کلماتی شامل عبارات سکس و يا ابزارجنسی بوده است.»

«هوشنگ فخر زرين» که گزارش انتشار يافته از وی با عنوان «متخصص و رفتارشناس اجتماعی» نام برده است، علت چنين گرايشی به سايت های سکسی را «انگيزهروانی» عنوان کرده و گفته است: «تحقيقات نشان داده که مردم از همه قشری،تحصيلکرده و کم سواد سرکشی به سايت های مبتذل را حداقل يک بار تجربه کردهاند، و مطابق آخرين برآوردها در ميان مردان بيشترين تقاضا برای دسترسی بهسايت های مبتذل مشاهده شده است که دامنه سنی در اين گروه در حال افزايش بهمحدوده ۵۵ سال است.»

در تحقيق مورد اشاره سازمان ملی جوانان با اشاره به اينکه «گسترش دامنهاستفاده جوانان از سايت های مسئله دار موجب شده که مسئولان مخابرات نزديکبه ۸۰ درصد سايت های قابل دسترسی مرتبط با سکس و مسائل غير اخلاقی رافيلتر کنند» تاکيد شده که با وجود اعمال فيلترينگ شديد، «نزديک به ۵۰ درصدکاربران برای عبور از اين فيلتر به پروکسي های قوی دسترسی داشته اند.»

از سايت های دوست يابی تا «وبلاگ های دشمن»

در گزارش منتشر شده از سوی سازمان ملی جوانان «ارتباط اينترنتی با جنس مخالف» نيز يکی از معضلات وجود اينترنت ذکر شده است .

در اين گزارش با اشاره به اينکه «۸۰ درصد ترافيک سايت های داخل ايرانمربوط به سايت های مسئله دار و دوست يابی بوده است» آمارهايی نيز در خصوصمراجعه و استقبال از سایت های دوست يابی در ميان جوانان و حتی ميانسالاندر ايران ذکر شده است .

بنابر اين آمارها، «سايت های دوست يابی پر طرفدار ترين سايت ها نزدايرانيان محسوب می شوند و بر اساس يک پژوهش تحقيقی ۷۹ درصد جوانان ايرانیحداقل يک بار به سايت دوست يابی وارد شده اند.»

همچنين از «جوانان ۱۵ تا ۱۹ ساله دختر و ۱۸ تا ۴۰ ساله مرد» به عنوانکسانی نام برده شده که «بيشترين متقاضيان عضويت در سايت دوست يابی هستند.»

در اين گزارش، «گرايش مردان متاهل به سايت های دوست يابی» نيز هشدار دهندهتوصيف شده و آمده که « ۹۷ درصد مردان متاهلی که در سايت های مسئله دار بهدوستی های غير مشروع روی می آورند، اين مسئله را از همسر خود پنهان میکنند.»

در عين حال تاکيد شده است، «دختران تمايل کمتری به اين گونه دوست يابی هاداشته و تنها ۴۱ درصد آنها به قصد دوست يابی به اين سايت ها مراجعه کردهاند، و بيشتر دختران، دوستی های دسته جمعی و گروهی را به دوستی انفرادیترجيح می دهند.»

دسته بندی سايت ها و وبلاگ ها به وبلاگ های «هرز» و «غير هرز» بخش ديگری از اقدام اخير سازمان ملی جوانان است.برخی از ناظران، اين اقدام سازمان ملی جوانان که به رياست يکی از معاونانرییس جمهوری اسلامی اداره می شود را« زمينه سازی» برای تصويب نهايی «طرحتشديد مجازات با اخلال گران امنيت روانی» عنوان می کنند.

اين سازمان همچنين ادعا کرده که در ارزيابی غير رسمی به اين نتيجه رسيدهکه «نزديک به نيمی يعنی ۴۸.۵ درصد سايت های هرز کاملا مبتذل، ۲۲ درصد نيمهمبتذل، ۱۹کمی مبتذل و فراهم آورنده گرايش به مسائل غير اخلاق، و ۱۱ درصدغير مبتذل اما دربر گيرنده مطالب عرفا نادرست و غير اخلاقی هستند.»

روزنامه جمهوری اسلامی نيز در اين خصوص نوشته است: «آنچه در ايران از آنبا عنوان سايت های مسئله دار ياد می شود مجموعه ای از سايت ها و وبلاگهایی است که به عرضه خدماتی خارج از عرف می پردازند به طوری که مطابقآخرين آمارهای ارائه شده، سايت دوست يابی پرطرفدارترين سايت ها نزد جوانانايرانی محسوب می شود.»

به نوشته اين روزنامه، «در اين سايت ها تعداد زيادی از افراد پس از عضويتو دريافت رمز ورود، به گفت و گوی اينترنتی و دوستی با جنس مخالف مبادرت میکنند.»

بنابر اين گزارش، «بررسی ها نشان می دهد که ميزان کامنت های افراد عضوسايت های گفت و گو و دوست يابی به جنس مخالف بيشتر از ميزان کامنت هاییاست که افراد همجنس برای يک آشنایی ساده برای يکديگر می گذارند.»

«چت روم ها» و «تالارهای گفت و گو» دو فضای ديگر اينترنتی هستند که درگزارش های اخير سازمان ملی جوانان نسبت به آن هشدار داده شده و از آنان بهعنوان فضاهای مجازی نام برده شده که «زمينه مساعدی را برای گرايش افراد بهسايت های مسئله دار به وجود آورده است.»

روزنامه جمهوری اسلامی که بخش هايی از گزارش هشدار دهنده سازمان ملیجوانان در مورد اينترنت را در شماره روز دوشنبه خود منتشر کرده، وجود سايتهای سکسی را برنامه دشمنان عنوان، مدعی شده است: «راه اندازی سايت هایمتعدد و به روز مبتذل در يک برنامه هماهنگ شده در دستور کار تيم هایتبليغاتی مخالف نظام جمهوری اسلامی ايران و برنامه بلند مدت انحراف فکری واخلاقی جوانان است که با بودجه های سنگينی حمايت و هدايت می شوند.»

اين روزنامه با تاکيد براينکه «حتی فيلترينگ سايت ها نمی تواند مانعی برایاين نوع تفريح مخرب باشد» خواستار آن شده تا گرايش به سايت های سکسی «باتوجه به غلبه نگاه های ارزشی، محدود يا ساماندهی شوند.»

ادعا يا واقعيت؟

انتشار گزارش سازمان ملی جوانان از «گرايش به سکس گردی اينترنتی»در ميانجوانان ايرانی، در حالی صورت می گيرد که مقام های جمهوری اسلامی سابق براين جوانان ايرانی را دارای گرايش های مذهبی قوی معرفی می کردند.

برخی از ناظران، اين اقدام سازمان ملی جوانان که به رياست يکی از معاونانرییس جمهوری اسلامی اداره می شود را« زمينه سازی» برای تصويب نهايی «طرحتشديد مجازات با اخلال گران امنيت روانی» عنوان می کنند.

اين طرح که از سوی محمد رضا باهنر، روح الله حسينيان، حسن غفوری فرد و ۱۶تن از نمايندگان حامی دولت به مجلس شورای اسلامی پيشنهاد شده است؛دارندگان «وبلاگ و وب سايت مروج فساد و فحشاء و الحاد» را در کنار متهمان«راهزنی و سرقت مسلحانه» ، «تجاوز به عنف»، «تشکيل باندهای فساد و فحشا» ومواردی از اين قبيل قرار داده، و ضمن معرفی آنها به عنوان «مفسد فی الارضو محارب» مجازات آنها را «اعدام» تعيين کرده است .

يک فوريت اين طرح در ۱۲ تير ۸۷ به تصويب مجلس شورای اسلامی رسيد و در صورتتصويب نهايی اعدام دارندگان «وبلاگ و وب سايت مروج فساد و فحشاء و الحاد»شکل قانونی به خود خواهد گرفت.

رادیو فردا