به معایب مردم می اندیشید؟
آیا دوستان زیادی دارید؟
در طول یک ماه آینده هر روز یکی از موارد زیر را رعایت کنید یا حداقل سعیدر انجام آن نمائید. در پایان ماه، شما دوستان زیاد، روحیه ای شاد و محیطیدلپذیر خواهید داشت.
1) امروز در رفتار دیگران دقت کنید و کارهای نیک آنها را به ذهن بسپارید .
2) اگر می خواهید خدا در مقابل اشتباهات شما گذشت داشته باشد ؛ شما هم نسبت به خلق خدا گذشت نشان دهید .
3) امروز هنگانی که عمل بدی از کسی دیدید به خود برگردید و ببینید مشابه آن عمل از شما سرزده است یا خیر ؟
4) به دوستی که مدت ها از او خبر ندارید تلفن کنید .
5) به نقاط ضعف خود فکر کنید .
6) شخصی را که دوست ندارید , در نظر آورید و سعی کنید یک صفت مثبت برای او در ذهن بیابید .
7) امروز هنگام ایراد گرفتن از کسی , فکر خود را متوقف کنید .
8) امروز حداقل یک بار قضاوت منفی خود را در مورد اشخاص به مثبت تبدیل کنید .
9) اگر در جمعی هستید که بدی کسی را می گویند , آنجا را ترک کنید .
10) به یکی از اقوام پیر خود تلفن بزنید و احوال او را بپرسید .
11) برای تمام کسانی که در طول روز می بینید یک صفت مثبت بیابید .
12) با اقوام معاشرت کنید و به دیدن آنها بروید .
13) به یکی از همسایگان خود , پیشنهاد کمک کنید .
14) بدانید که فکر منفی قبل از هر چیز ذهن خود شخص را آلوده می کند .
15) فکر کنید که , دیدن خوبی دیگران است .بهترین صفت
16) اگر کسی در مورد شما بدگویی کرده به حرفی که زده توجه کنید و درس بگیرید .
17) امروز در یک مورد اگر حق با شما است به دیگری آن را واگذار کنید .
18) امروز اگر اشتباه کردید فورا عذر خواهی کنید .
19) اگر خواستید فکر بد در مورد کسی کنید فورا دعا کنید .
20) لنز دوربین را به سمت خودمان برگردانیم عیبهای خودمان هم دیدنی است .
21) هنگام خرید سعی می کنید میوه های سالم را بخرید . در انتخاب افکار سالم هم همین کار را کنید .
22) همه مردم دنیا مخلوق خدا هستند . دل هر ذره را که بشکافی آفتابی اش در میان بینی .
23) از خانواده خود دعوت کنید .
24) هنگام عبادت , برای تمام مردم دنیا مخصوصا نزدیکان خود دعا کنید .
25) امروز از کسی برای انجام کاری کمک بگیرد و از او تشکر کنید .
26) بعد از گفتن اسم دیگران از کلمات جان یا عزیز استفاده کنید .
27) از مقابله به مثل در برابر کار بد دیگران پرهیز کنید .
28) از شکستن دل دیگران و به رخ کشیدن عیبهایشان صرفنظر کنید .
29) هنگام صحبت با مردم به چشم آنها بنگرید .
30) ضرب المثل قدیمی می گوید : چاه مکن بهر کسی / اول خودت دوم کسی

فراموش نکنید که هر توصیه مربوط به یک روز است.