منابع بي پايان "اورانيوم" در ايران
[JUSTIFY]
ایرنا:بنابر اعلام رسمي سازمان انرژي اتمي ايران،400 معدن اورانيوم در سرزمين زرخيزايران شناسايي شده اند که سبب خواهند شد نسلهاي آتي ايرانيان نيز از مواهبانرژي هسته اي بهره مند باشند.

در همين رابطه نشريه "The E cho ofIRAN" چاپ لندن در شماره 12 ژانويه 1989 خود در مورد ارزش ذخاير اورانيومايران مى نويسد:«پس از 5 سال جست وجو در منطقه ساغند يزد، کارشناسان بهذخاير اورانيوم بيش از 3 هزار تن و موليبرنوم 4 هزار تن دست يافته اند...اعلام شده که تاکنون بين 50 تا 100 ميليون دلار در اکتشاف اين معادنسرمايه گذارى شده است و افزايش سرمايه گذارى به ميزان 300 ميليون دلارديگر در خلال دهه 90 ، استخراج و صدور آنها را به ارزش تخمينى 150 ميليارددلار امکان پذير خواهد ساخت.»
علاوه بر معادن مذکور معادن جديدى نيزکشف گرديده است، معدن اورانيوم بندرعباس در مقايسه با ساقند يزد معدنىروباز است و از اين نظر سرمايه گذارى اندکى را براى هزينه جمع آورى وانتقال سنگ معدن دربرمى گيرد، ميزان ذخاير انبوه اين معدن به سهولت قابلمحاسبه نيست، و ابعاد اين معدن هنوز به طور کامل شناسايى نشده است. اماشناسايى هاى اوليه حکايت از ذخاير قابل توجه در اين معدن دارد.
در همينحال کارشناسان سازمان انرژى اتمى در حال برنامه ريزى براى شناسايى جامع ازذخاير اورانيوم کشور هستند که پيش بينى مى شود در آينده اي نه چندان دورسرمايه گذارى وسيعى را در نقاط مختلف کشور شاهد باشيم. بنا بر اعلام رييسسازمان انرژي اتمي ايران منابع آتي اورانيوم ايران از آذربايجان، شمالخراسان، مرکز ايران و بندرعباس استخراج و فراوري خواهند شد.طبق محاسباتفني به عمل آمده ميزان ذخاير شناسايي شده اورانيوم ايران در معادنبندرعباس، يزد و اردبيل بيش از 36 هزار تن است. البته به جرأت مي توان گفتدر صورت جست وجو جهت کشف معادن اورانيوم ، ايران داراي صدها معدن بالقوهاورانيوم است هرچند که ذخاير معادن کشف شده در ايران به اندازه اي هست کهتا دهها سال ملت ايران از تأمين ماده معدني اورانيوم براي تهيه سوخت دغدغهاي نخواهد داشت که اين پديده شرايط ممتازى را براي ايران از نظر ذخايراورانيوم در سطح بين المللي رقم خواهد زد.
اما اين همه ماجرانيست.ايران هم از لحاظ منابع اورانيوم در شرايط منحصر بفرد و ممتازي قراردارد و هم در شيوه هاي فراوري و غني سازي اورانيوم به فناوري منحصربفرديدست يافته که بهره وري معادن کنوني را تا حد زيادي افزايش داده است و بههمين دليل است که دستيابي دانشمندان جوان ايراني به شيوه جديدي براي بهدست آوردن مقادير بزرگتر و عظيمتر کنسانتره اورانيوم، از معادن اورانيومدر معادن ساغند يزد باعث حيرت محافل غربي شده است.در همين رابطه رويترزنوشت: استفاده از تکنيک بيوتکنولوژي که براي توليد کيک زرد به کار ميرود،باعث کاهش هزينه و افزايش بازدهي توليد کيک زرد يا اکسيد اورانيومکنسانتره ميشود که درواقع مرحله اول توليد چرخه سوخت است .
رويترز بهنقل از تلويزيون ايران گزارش داد: مرحله اوليه توليد چرخه سوخت است، ازاين پس با اين تکنيک بيوتکنولوژي توليد خواهد شد.روش پيشين براي تهيهکنسانتره اورانيوم بکارگيري اسيدهاي آلي جهت محلول کردن اکسيداورانيومبود، که بکار گيري اين نوع اسيدهاي آلي باعث وارد شدن مواد تجزيهناپذيرآنها به چرخه محيط زيست و تخريب آن ميشود. اما استفاده از باکتريهاي وتکنيک بيوتکنولوژي تجزيه اين مواد را آسان مي کندو آسيبي به محيط زيستوارد نمي سازد.

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید][/JUSTIFY]