اگر بيش از نيمي از کارمندان مرد بخشهاي فناوري، علمي و مهندسي مشاغلخود را ترک کنند ، چه اتفاقي ميافتد؟ حتما همه آن را يک بحران ملي قلمدادخواهند کرد .

به گزارش گروه آی تی خبرگزاری زنان ایران "ایونا" ،اما واقعيت اين است که بيش از نيمي از زنان شاغل در اين زمينهها استعفاميدهند ؛ آن هم در اواسط دوران کاري 30 ساله يا در اواخر آن.

"سيلويا آن هيولت"، "کارولين باک لوس" و "ليزا جي.سرون" در پروژه خود به نامAthena Factor به بررسي شرايط اين زنان پرداختند :

«تحقيقات نشان ميدهد که زنان در رتبههاي شغلي پايينتري ـ از آنچه عموممردم فکر ميکنند ـ قرار دارند. زنان در حال پيشرفت در زمينه هاي علمي،مهندسي و فناوري هستند اما دانشگاهها حمايت خوبي از آنان انجام نميدهند.حتي طي کردن مقاطع تحصيلي هم براي آنها بسيار سختتر به نظر ميرسد. درصورتيکه در ابتداي راه پشتکار بالايي دارند .

41 درصد افراد بينسنين 25 تا 30 سال که مدرک اشتغال مطلوبي دارند، زن هستند. يعني خبر خوباين است که زنان، مشاغلIT را قوي و باعلاقه شروع ميکنند اما خبر بد ايناست که آنها نميتوانند به اين روند مثبت ادامه دهند .

52 درصد ازآن کارمندان کوشا پس از مدتي کار خود را رها ميکنند. اين روند فرسايشيکار، در سنين حدود 30 تا 40 سال اتفاق ميافتد. اينجاست که زنان بايد بامشکلات عديدهاي بجنگند. آنها نه تنها مشاغل خود را ترک ميکنند، بلکهديگر هيچ علاقهاي به فکر کردن در اين زمينه(IT) از خود نشان نميدهند .

شايدعجيب باشد، اما طبق محاسبات ما يک ميليون کارمند زن حرفهاي و فعال در اينمقطع استعفا ميدهند. به نظر ما اگر بتوان فاکتورهايي را که کار را برايزنان فرسايشي ميکند 25 درصد کاهش داد، ميتوان يک چهارم زنان را درمشاغلIT حفظ کرد. در حالي که ما با کمبود نيروي انساني حرفهاي در اينزمينه مواجهيم .

البته ما مايل نيستيم وانمود کنيم زندگي شغلي برايآنها مهم نيست بلکه به دنبال آنيم که مشکلات فرهنگي و اجتماعي اين مشاغلبراي زنان را برطرف کنيم. ما به اين مشکلات Antigen ميگوييم چون زنان رااز ادامه کار دلسرد ميکنند .

از طرف ديگر بسياري از شرکت هاي بزرگIT در حال اجراي برنامههايي هستند که از مهاجرت فزاينده زنان از مشاغل ITجلوگيري کنند. به عنوان مثال شرکت سيسکو برنامهاي طراحي کرده تا از زنانجواني که در اين شرکت شروع به کار ميکنند، حمايت کند. به عنوان مثال دراواسط ماه مي، 15 مدير زن به بخش توسعه فناوري اين شرکت اضافه شدند .

بهگزارش ایونا ، شرکت اينتل يک ستاد "مهندسي محيط کار زنان" تاسيس کرده است.اين ستاد به دنبال حل مشکلات شغلي زنان، جلوگيري از انزواي آنان در محلکار و تشويق آنان به ارتقاي رتبه در شرکت است. اين ستاد همچنين ازخلاقيتهاي کارمندان زن در روند کاريشان گزارشات مفصلي تهيه ميکند .

شرکتجنرال الکتريک در حال طراحي برنامهاي به نام " شروع دوباره " است که درسطح جهاني فعاليت ميکند. هدف اين برنامه، فراهم کردن شرايط و امکانبازگشت به کار براي زناني است که بخاطر فرزندانشان استعفا داده اند! اينبرنامه معمولا پس از رسيدن فرزندان آنان به سن مدرسه به کارمندان زنمستعفي کمک ميکند .

محيط کار، اولين و مهمترين آنتيژن در مورد زنان است

طبقتحقيقات ما حدود 63 درصد از کارمندان زن در زمينه IT حداقل يک بار سابقهآزار جنسي در محل کار داشته اند. اين رقم بسيار بالايي است .

شرايطنامناسب شغلي براي زنان، رفتار شرمآور و آزار دهنده همکاران مرد، جوکهاينژاد پرستانه ، توهينهاي غيرمستقيم جنسي و غرور بيش از اندازه همکاران ازجمله موارد مشکل ساز زنان در محيط کار است. مخصوصا در فضاي مشاغل فناوريکه همگان فکرميکنند زنان متفاوتتر از زنان معمولي در جامعه هستند. درواقع زنان هميشه پايين تر و کوچکتر انگاشته ميشوند. تحمل اين مسائل برايزنان کار دشواري است. اين در واقع حکومت قانون جنگل و وحشيگري در دنيايITاست .

واقعا شرمآور است که چنين نتايجي در سال 2008 به دست بيايددر حالي که همه ادعاي تمدن بشري دارند. ما در زمينه کارمندان زن بخش خصوصيدر آمريکا و شرکتهاي بزرگ سراسر دنيا تحقيق کرديم. همچنين گروههايويژهاي در استراليا، شانگهاي و مسکو مستقر شدند. اما نتايج در کل مسئلهبحران کلي را نشان ميدهد. شايد وضعيت در هند کمي بهتر باشد اما در کلهيچ تفاوتي از نظر جغرافيايي وجود ندارد .

آنتيژن دوم، انزوايشديد زنان در محل کار است. آنها در تيم يا بخش خود تنها در کنار گروهي ازمردان کار ميکنند. همين مسئله باعث تضعيف روحيه آنها ميشود. اگر شما بامرداني محاصره شده باشيد که هرگز از شما تعريف نميکنند، ذره ذره خسته وافسرده ميشويد .

آنتيژن سوم، ابهام در ارتقاي شغلي زنان کارمنداست. در حقيقت آنها هيچ حامي ندارند که شرايطشان را روشن کند. نردبانشغلي براي آنها مفهومي ندارد و هميشه متوقف و ساکن هستند .

اين احساسي است که گويي شما گير افتادهايد و نه راه پيش داريد و نه راه پس .

بهگزارش ایونا ، آنتيژن چهارم ويژگيهاي ريسکي شغل IT است. به عنوان مثالبعضي از سيستمها در بلغارستان مشکل پيدا کردهاند. شما نيمه شب باهواپيما به آنجا سفر ميکنيد و تمام آخر هفته را با روترها و دستگاه ها سروکله ميزنيد. اگر موفق شويد مثل يک قهرمان باز ميگرديد و صاحب يک ترفيعشغلي بزرگ و مهم ميشويد. اما اين کار براي زنان مشکلتر از مردان است.چون اگر مردان ريسک کنند و شکست بخورند، دوستاني دارند که بگويند: " تقصيرتو نبود. دفعه بعد حتما موفق ميشوي! "

اما اگر زني شکست بخورد،محو ميشود. بنابراين زنان از ريسک کردن فرار ميکنند. اما مردان از ريسککردن لذت ميبرند و يک سيستم حمايتي قوي را با خود همراه ميبينند .

آنتيژنپنجم ساعت کاري طاقت فرسا است.. شرايط کاري که شما را از خانواده دورميکند و فرسودهتر و پيرتر به خانه بر ميگرديد. در سنين 35 تا 40 زنانبايد به فرزند دوم خود هم رسيدگي کنند و اينجاست که حتي زناني که استادمديريت زمان هستند در مخمصه وحشتناکي قرار ميگيرند .

اما اينسناريو فقط در دنياي IT رقم نميخورد. تمام زنان شاغل با اين مشکلات دستبه گريبانند. اما در مشاغل صنعتي آنها براي مدتي ( مثلا 2 سال ) کار خودرا ترک ميکنند و دوباره باز ميگردند. اما اگر در دنياي صنعت 100 درصدزنان خواستار بازگشت به محل کار هستند ،در دنياي IT فقط 60 درصد مايلنددوباره تمام آن مشکلات محل کار را به جان بخرند. يعني حدود 40 درصد زنانحرفه اي و با تجربه صنعت IT ديگر باز نميگردند. زناني که سالها برايگرفتن مدرک دکترا زحمت کشيده اند. آنها به اين رشته علاقه داشتند و برايجامعه مفيد بودند اما کسي از آنها حمايت نکرد .

به گزارش ایونا ،تنها کاري که مسئولان عالي رتبه ميتوانند انجام دهند ، مشاوره کاري بهزنان جوان در زمينه IT است. اين به کارمندان زن کمک ميکند آينده شغليخود را ترسيم کرده و در سطح وسيعي آنان را از اعمال قدرت ( منفي ) مردانمصون نگه ميدارد .

همچنين استفاده از فناوري يک راه کاربردي است.شرکت Cisco با استفاده از ويدئو کنفرانس و فناوريهاي مشابه آن امکانبرقراري ارتباط بين مديران زن در سراسر دنيا را فراهم ميکند .

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]