همه میدانیم که دگمه های لباسهای زنانه به سمت چپ بسته میشود و برعکس دگمهلباسهای آقایون به سمت راست. بایستی جواب این سئوال را در سالهای بسیارقدیم جستجو کرد. زمانیکه در دربار شاهان ، زنها و دختران شاهان برای خودندیمه ای داشتند که لباس به تن آنها میکردند ، همانطور که میدانید پوشیدنلباسها آن زمان به تنهایی میّسر نبود و احتیاج به کمک داشت و این ندیمه هابودند که دگمه لباسهای خانومها را می بستند و از آنجا که درصد انسانهایراست دست زیاد تر است از این رو اگر خوب توجه کنید ، کسی که از روبرو دگمهها را می بندد از راست به چپ می بندد از این روی دگمه های لباسهای زنانهاز چپ به راست بسته میشود