همانطورکه میدانید سوسمارها آبشش ندارند ولی میتوانند به مدت طولانی داخل آبباشند و به راحتی به صید طعمه خود بپردازند . علت آن سیستم بسیار پیچیدهقلب آنها میباشد بدین صورت که سوسمارها میتوانند چندین بار خون خود رابدون اینکه دوباره وارد شش شود استفاده کنند یعنی به این صورت که آنهامیتوانند خونی که اکسیژن کمتری دارد را تا آنجا که اکسیژن خون بکلی تمامشود را چندین بار استفاده کنند.