تاکنون شايعاتي در مورد تلفنهمراه هوشمند شرکت Dell منتشر شده است، امانشريه Wall Street Journal بهتازگي گزارشي را منتشر کرده است که در آننشان ميدهد اين توليدکننده کامپيوترهاي شخصي گروهي از مهندسان تشکيل راداده است که طي يک سال گذشته در زمينه توليد تلفنهمراه، در دفتري درايالت شيکاگو آمريکا فعاليت ميکنند.

اين گزارش به نقل از منابعنزديک به اين طرح در شرکت Dell اعلام کرده است که اين گروه نمونههاياوليه از اين گوشي را بر مبناي سيستمعامل Android گوگل و Windows Mobileمايکروسافت توليد کردهاند.

يکي از مدلهاي اوليه ساخته شده در اينگروه يک نمايشگر لمسي را در خود جا داده و هيچ صفحهکليد فيزيکي را شاملنميشود که با اين مشخصات، شباهت زيادي به گوشي iPhone اپل دارد و اين درحالي است که مدل ديگر توليد شده در اين شرکت، به صورت کشويي ساخته شده استکه صفحهکليد آن به صورت کشويي از زير نمايشگر بيرون ميآيد.

شرکتDell تاکنون در مورد گوشي خود سکوت کرده است، اما يکي از نمايندگان اينشرکت ضمن اعلام اينکه Dell هيچ برنامه آشکار و علني در اين زمينه ندارد،توضيح داد: «ما هنوز تصميمي در اين زمينه نگرفتهايم».

اما با اينوجود، نشريه WSJ اعلام کرد گروه توسعهدهنده اين گوشي هوشمند بيشتر سالگذشته را صرف ملاقات با توليدکنندگان قطعات تلفنهمراه، شرکتهايتوليدکننده نرمافزارهاي موبايلي و کارخانههاي آسيايي تلفنهمراه کرد.

لازمبه ذکر است که در کنار کاهش صادرات کامپيوترهاي شخصي، تلفنهاي همراههوشمند همچنان فروش بالايي دارند و چشم اميد توليدکنندگان کامپيوترهايشخصي محسوب ميشوند.
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]