مراقبهي چشم سوم - دکتر مطلب برازنده
مآخذ: کتاب متافیزیک و چشم سوم، تآلیف مطلب برازنده، انتشارات نوید
بهتراست اين تمرين را زماني انجام دهيد كه بتوانيد به مدت 30 تا 60 دقيقهتنها باشيد. يا اگر اين تمرين را به صورت گروهي انجام ميدهيد، بايد همهساكت باشند. در مكان تمرين نبايد منبعي از نور وجود داشته باشد. البته شمامي‎توانيد يك شمع روشن در اتاق داشته باشيد، به شرط آنكه در پشت سر شماقرار گيرد و مزاحم شما نباشد.
روي يك صندلي راحت بنشينيد و در حالتآرامش قرار بگيريد. مي‎توانيد در حين تمرين از موسيقي دلخواه خود استفادهكنيد، البته موسيقي بايد ملايم و آرام بخش باشد، مانند صداي فلوت يا اصواتطبيعت. اگر با استفاده از بخور ملايم احساس بهتري پيدا مي‎كنيد، اين كاررا انجام دهيد.
با تمركز بر ديد چشم سوم خود، به تصويري نگاه كنيد ياتصويري را در ذهن مجسم نماييد. (براي حالت اول يك تصوير مناسب، زيبا ورويايي انتخاب كنيد) توجه خود را به سوي مركز تصوير جاري كنيد، در اينحالت به آرامي از عدد 1تا 144 بشماريد. سپس چشمانتان را ببنديد و دوبارهتا 144 بشماريد. ممكن است با بستن چشمها، تصويري با رنگ‎هاي متضاد مشاهدهكنيد، همچنان توجه خود را روي مركز پيشاني متمركز كنيد. حتي اگر هنوز چيزينمي‎بينيد، نااميد نشويد، شما با تمركزِ توجه خود روي جايگاه چشم‎سوم،بدون مشاهده آن نيز مي‎توانيد به نتيجه برسيد. پس از اينكه تا 144شمرديد، چشمانتان را باز كنيد و دوباره به تصوير نگاه كنيد. درحاليكه ديدشما بر مركز تصوير متمركز است، تا 144 بشماريد. سپس چشمانتان را ببنديد ودر حال نگريستن به نور دروني تا 144 بشماريد. در اين هنگام است كهمي‎توانيد آنچه را كه مي‎خواهيد طلب كنيد.
اجازه ندهيد كه در حين تمرينهيچ چيز حواس شما را منحرف كند. ممكن است ببينيد كه تصوير حركت مي‎كند.بعدها خواهيد فهميد كه چشم سوم عملكردهاي بسيار عجيب و اسرارآميزي دارد.حتي ممكن است روزي بتوانيد هواي بين خود و تصوير را ببينيد. اما در هرشرايطي با تمركز كامل به مراقبهي خود همراه با بسته و باز كردن چشمهاادامه دهيد.
در پايان تمرين چشمانتان را ببنديد و براي هر مدت كه دوستداريد در سكوت و آرامش باقي بمانيد. هرگز به چشمانتان فشار نياوريد. اگرهر زمان در حين تمرين در چشمانتان فشار يا خستگي احساس كرديد تمرين را قطعكنيد.
زماني خواهد رسيد كه بتوانيد بدون آنكه ابتدا به تصوير نگاهكنيد، نور را در سر خود مشاهده كنيد. به هر حال با كمك يا بدون كمك حسبينايي، شما خواهيد توانست نتايج سودمندي كسب كنيد. آنگاه كه نور درون رامي‎بينيد، وقت آن رسيده است كه آنچه را مي‎خواهيد طلب كنيد. در اين حالتخواستن، واقعاً توانستن است.
بعد از مدتي تمرين، شما خواهيد توانستآنچنان آرامشي در خود ايجاد كنيد، كه كاملاً بر موضوع ديداري تمركز داشتهباشيد و بتوانيد جسم خود را در حالت خواب ترك كرده، از طريق چشم سوم بهسفر بپردازيد. كساني كه از حلقهي طلايي عبور مي‎كنند و تونل مربوطه راپشت سر مي‎گذارند وارد عالم اختري مي‎شوند. اينكه از اينجا به كجا سفركنيد، به آگاهي شما بستگي دارد. زيرا اين آگاهي شما است كه هر چه در اينسطح مي‎بينيد به وجود مي‎آورد. بهتر است قبل از سفر مقصدي براي خود در نظربگيريد. شما مي‎توانيد به بخشهاي مختلف عالم اختري سفر كنيد و موجوداتاختري را ملاقات نماييد. در اين سفر حتي مي‎توانيد از عالم اختري بگذريد وبه عالم بعدي برويد.
با تمرين مداوم شما خواهيد توانست وضوح و قدرت نوررا افزايش دهيد، تا اينكه هيچ چيز ديگري به جز نور نبينيد. در اين هنگاماست كه شما مي‎توانيد به اين نور بپيونديد و با آن يكي شويد. اين نور يكتوهم نيست، بلكه پاسخي است كه از سوي ديگر به شما داده مي‎شود. اين پاسخدر زندگي روزانه شما به تدريج به صورت سلامت بيشتر، روشني انديشه وشادماني نمايان مي‎شود.
در تمرين‎هاي اول انتظار زيادي نداشته باشيد.اين تكنيك به تمرين زياد نياز دارد، اما انجام يك بار در روز براي حدود يكماه حتماً نتايج خوبي خواهد داشت.
بهترين زمانها براي انجام مراقبهيچشم سوم، ساعت شش صبح، دوازده ظهر، شش عصر و دوازده نيمه‎شب است. در اينساعتها نوسانهاي مغناطيسي مفيد در اطراف زمين جريان دارد. البته همهيافراد نمي‎توانند در اين ساعتها به مراقبه بپردازند. اما زماني كه تعدادزيادي از مردم بهطور همزمان و گروهي به مراقبه مي‎پردازند، مي‎تواننيروي عظيمي از مراقبه كسب كرد. از آنجا كه شما هنگام مراقبه مرزهاي زمانو مكان را پشت سر مي‎گذاريد، هيچ فاصله‎اي بين شما و كساني كه در سايرنقاط كره زمين به مراقبه مي‎پردازند، وجود ندارد. ما به سادگي مي‎توانيمدر تمام دنيا مراقبهي گروهي انجام دهيم.
يكي از جالب‎ترين واقعيت‎هادربارهي چشم سوم اين است كه وقتي نور در چشم سوم ديده مي‎شود، مي‎توان آنرا به درون بدن انتقال داد. اين جريان مي‎تواند به خواست شما، به قسمتهايمختلف بدنتان جريان پيدا كند. به سادگي از ارادهي خود استفاده كنيد وقسمتي از بدنتان را كه مي‎خواهيد اين نور در آن جريان يابد، مجسم كنيد؛جريان نور از ارادهي شما پيروي خواهد كرد و برابر تجسم شما به حركت درخواهد آمد. ابتدا جريان را به قلب بفرستيد، تا احساس دلپذيري پيدا كنيد.به اين احساس اجازه دهيد كه رشد كند و تمام بدن شما را به نوسان در آورد وهمه جاي آن را فراگيرد. اين پديده فرآيند شفابخشي و نيرودادن است.

منبع: سايت "مطالب منتخب از کتابهای متافیزیک تآلیف شده توسط دکتر مطلب برازنده"