یکی ازمهمترین و اساسی ترین مواردی که یرای کسانی که معنویت یا خود شناسی یا هرنامی که شما انتخاب کنید کار میکنند لازم است حفظ تعادل است.منظور ازتعادل حفظ کردن فاصله میان: روح. ذهن.جسم.کالبد میباشد. چنانچه که یکی ازاینها پیشرفت یا عقب کردی داشته باشند منجر به: افسردگی. احساس پوچی. گوشهنشینی .درون گرایی خواهد شد.بر ابن اساس ما باید در این موارد تعادل میانموارد فوق را رعایت کرده وهماهنگی لازم را بعمل آوریم تا آمادگی لازمه راجهت کسب انواع :دانش. خرد.آگاهی.پرواز روح.پرواز جسم را داشته باشیم تاپیشرفت مقطعی نداشته باشیم .