پروفسور دیوید فونتانا : استاد روانشناسی دانشگاه کاردیف و نویسنده کتبروانشناسی مدیتیشن تجزیه تحلیل کابوس های شبانه در سال 1987 به انجمنمطالعات پدیده های روحی پیوست او بعدها در سال1992به عضویت این شورا ودرسال 1996به عنوان ریاست این شورا و امروز نایب ریس کمیته تحقیقات اینانجمن مشغول فعالیت میباشد
سال 1991
در این تاریخسازمان مطالعات روحی با مدیوم های منتخب توسط آرچی روی استاد ستاره شناسیدانشگاه شهر گلاسکو اسکاتلندو با هدف انجام تحقیقات علمی بر روی پدیدهایغیر طبیعی . مطالعه بر روی توانایهای مدیومی و ارایه این توانایها برایاثبات امکان برقراری ارتباط با ارواح تاسیس گردید.پروفسور روی از اعضایسازمان بین السیارات بریتانیا و ریاست سازمان مطالعات پدیدهای روحیبریتانیا و اسکاتلند را به عهده داردسال 1998
جانادواردر در لانگ آیلند ایالت نیویورک متولد او از همان دوران کودکی توانایهای روحی خود را بمعرض نمایش درآورد او به طور جالبی قادر بود تا شجرهخانواده وکلیه وقایعی که بر آنها گذشته است را بازگو کند بدلیل اطلاع اعضاخانواده از طبیعی بودن چنین توانیهای در انسان این کودک تو انست تا درکمال آرامش وبدور از هیا هو و بدون مراجعه به روانشناس دوران کودکی راسپری کند همین آرامش باعث افزایش توانایهای وی گردید تا اینکه امروز ازاین نوجوان بعنوان یک سایکیک استفاده میشود
سال 2000
دراین سال جورج آندرسون از مدیوم های معاصری میباشد که پس از ارایهتوانایهای خود برای انجام تحقیقات نهایی به دانشگاه ایالت آریزونا فراخوانده ودر آنجا بهمراه 5 مدیوم دیگر مورد آزمایشات گوناگونی قرار گرفت
شرح نخستین تحقیقات و نتیجه آزمایشات بر روی این 6 مدیوم در سال 2000در نشریه مطالعات پدیدهای روحی انگلستان به چاپ رسید
سال 2000
استفاناوبرایان دیگر مدیوم مشهور انگلیسی است که در عصر حاضر زندگی میکنداشتهار این مدیوم در موهبت درمانگری میباشد در وب سایت اختصاصی این مدیومشرح جلسات روحی و نمونه های از درمانگری وی قابل مشاهده است