ارواحیکه به اجازه ی خداوند بستگی به اعمالشهر چند وقت به این دنیا و خانواده اش طبق روایت سر میزند احتمالا همراهفرشته نگهبان به چه صورتی میاید ایا شکل بخصوصی دارد بعضی ها گویند شکلکبوتر .


ارواح اختیارشان دست خودشان نیست که بتوانند باز گردند و چون این کالبدفیزیکی صرفا یک لباس قواصی محسوب میشود تا روح به توسط آن بتواند در عالمسیر نماید و مکاشفه کند , لذا پس از مرگ فیزیکی و دریافت شوک مرگ به سراغعوالمی میرود که شایسته مرتبه وی میباشد و همواره جهت ادامه رشد موردتعلیم و تعلم قرار میگیرد و طبق محاسبات حقیر در صورتی که از نقطه 0 شروعحرکت پرتوی که نور معرفت حق میباشد و زمان رسیدن به دروازه های ملکوت اعلاجهت لغاع الله اگر 100000 سال طول بکشد و فیزیک انسان هم 100 سال عمر کندروح از نظر قراردادهای زمینی فقط 100 دقیقه در این کالبد بسر خواهد برد واین زمان کوتا برای روح فرصتی است که بتواند با شبیه سازی در ذهن خودعوالم مختلف را تجربه نماید ( یعنی تلاش ذهنی جهت باز کردن رازهای آفرینش) میتوان گفت به فیض کسب معرفت نائل گردیده .


آنچه از روح به عنوان خالص میدانیم اینست که هیچ رنگ و شکلی ندارد و بهقول علمای قدیم از جنس باد و به قول علمای جدید از جنس امواج است پس امواجبرای آمدن و رفتن اجازه نمی خواهند همانطور که ما برای رفتن و آمدن درجهان فیزیکی اجازه نمیخواهیم خداوند حریم را باز گذاشته و ارواح نا خالصآزادانه در کالبد های لطیفتر در جهانهای دیگر در رفت و آمدند و آمدن آنهایا به عبارتی در کالبد فیزیکی قرار گرفتن آنها ودیده شدن توسط ما بستگی بهاکتو پلاسهای آزاد شده از طرف ما دارد که ارواح بتوانند آنرا پوشیده و خودرا نشان دهند
وقتی که اعضای جهان فیزیکی که پایینترین سطح جهانهاست اینطور آزادند پس مطمئن باشید جهانهای دیگر آزاد ترند.