يكي از نامه هاي خانم انوشه انصاري زماني كه در فضا هستند


بهای یک رویا (14سپتامبر)
شماحاضرید چقدر برای تحقق رویاهای خودتون بپردازید؟ آیا رویای شما ارزش حقوقیک ماه شما رو داره؟ یا شاید حقوق یک سال؟ شاید بهای اون به اندازهپساندازی باشه که برای دانشگاه فرزندتون کنار گذاشتید. آیا به اندازهتمام حقوق بازنشستگی شما میارزه؟ به از دست دادن عضوی از بدنتان چه طور؟آیا ارزش اون رو داره که برای آن بمیرید؟ قیمت واقعی یک رویا راستی چقدره؟

منجوابی برای این ندارم اما فکر میکنم پاسخ این پرسش برای هر کسی متفاوتباشه. خود من ، همیشه آماده بودم و هنوز هم هستم که زندگی خودم رو برایتحقق رویاهام فدا کنم.

یک بار کسی از من پرسید : اگر بدونی تماممراحل سفری که پیش رو داری با خطر همراهه، بازهم ادامه میدی و من به اوجواب دادم: من حتی اگر می دانستم که این سفر هیچ بازگشتی نداره و یک بلیطیک طرفه خواهد بود، لحظهای در سفرم تردید نمیکردم. به هر حال برای آژانسفضایی روسیه چیزی که مهمه پولیه که پرداخت میکنم و زندگی من در درجه دومقرار داره اما به هر حال من این سفر رو انجام میدم.

اما پول من ازکجاآمده ؟ به شما میگم. از کار سخت، از ریسکهایی غیر قابل باور و فداکردنخیلی از چیزها که من و خانوادم برای به دست آوردن هدف مشترکمون از دستدادیم.

آیا ما حق داریم با پولی که بسختی به دست آوردیم چنین کنیم؟ من فکر کنم این اجازه رو داشته باشیم! اما آیا این به معنی اونه که مننسبت به اونچه در جهان اطرافم میگذره بی تفاوتم و به اونها اهمیت نمیدم؟ خوب اگر اینطور فکر میکنید بد نیست بیشتر منو بشناسید و خودتون تصمیمبگیرید.

من مایلم بخشی از طرز تفکرم رو در معرض قضاوت شما قراربدم. بخشی از نگاه من به زندگی که مربوط به تصمیمگیری برای پولهاتونه .من میخواهم به شما بگم که چطور میتونید برای خرج کردن ثروت خودتون فکرکنید تا مابهازای اون تغییری بزرگ به وجود بیارید. تغییری بزرگ!

بیاییدفرض کنیم شما دلتون می خواد به درمان سرطان کمک کنید. آیا شما برایبیمارها دوا میخرید؟ یا مراکزی برای حمایت از بیمارهای سرطانی میسازید؟آیا این هزینه رو به یک دانشگاه میپردازین تا روی سرطان تحقیق کنند؟ یااینکه دنبال بزرگترین عامل شکلگیری سرطان هستین و سعی میکنین اون روریشهکن کنید؟

می بینید که راههای زیادی برای مواجهه با اینمساله وجود داره و این دست شماست که کدوم راه رو انتخاب کنید. ممکنه راهیرو انتخاب کنید که منجر به کمک به یک گروه کوچک و در یک زمان محدود بشه ویا تصمیم به انجام کاری زمانبرو پرهزینه بگیرید که به شناخت و حل عمومیمشکل سرطان کمک میکنه. من شخصا راه دوم رو که انجام فعالیتهای اساسیبرای شناخت و حل ریشهای مشکله انتخاب میکنم.

من به بچه های گرسنهغذا نمیدم نه به این دلیل که گرسنگی اونها برام مهم نیست بلکه به ایندلیل که غذا دادن به 100، 1000 یا 100 هزار نفر مشکل رو حل نمیکنه. درحالیکه یکی از ریشههای اصلی گرسنگی به مسائلی مثل خشکسالی و استفاده ازروشهای غلط کشت و کار بر میگرده و شما میدونید که تحقیقات فضایی چه کمکعظیمی به ایجاد تغییر در شرایط کشت وازبین بردن آفت از محصولات کشاورزیمیکنه؟

دانشمندان فضایی ممکنه متخصص میکروبیولوژی، مهندسی، علومتغذیه، شیمی، گیاهشناس یا موارد دیگری باشند که با هم همکاری میکنند تاراههایی رو پیدا کنند که به رشد بهتر در زمین و مدار منجر بشه.آنها بهدنبال راهی هستند تا بتونند مواد خام قابل بازیافت رو برای استفاده درزمین یا ماه و یا سایر سیارات به دست بیارند و به راه حلهایی برای حفظ محیط زیستمون برسند.

من امیدورام بتونم مردم بیشتری رو تشویق کنمتا وارد این شاخههای علمی شده و راههایی رو پیدا کنند تا محصولات رو ازخطر نابودی محافظت کنند و راههای بهتری رو پیدا کنند که مردم هیچوقت گرسنهنباشند.

در عین حال ممکنه شما هم با من هم عقیده باشید که بخشی ازگرسنگی به دلیل وقوع جنگهاست. من علاوه بر این فکر میکنم بسیاری ازمردم به گرسنگی دچار میشوند نه تنها برای اینکه کمبود غذا یا کمکهایبینالمللی برای آنها وجود داره بلکه به این دلیل که سیستمهای مناسب ودرستی برای رسوندن غذا به دست بچههای گرسنه وجود نداره.

تنها راهیکه برای حل این مشکل وجود داره اینه که آموزش کاملی برای جوانها مهیا کنیمتا به متفکرین آزاد اندیشی تبدیل شده، که اصول و استانداردهای اخلاقیاونها رو دیگران ننوشته اند و مردمانی هستند که موقعی که نیاز به تغییر رواحساس میکنند برای انجام دادن این تغییرات اساسی آماده هستند. و اینپیامیه که من قصد دارم به گوش مردم جهان برسونم.

من از بنیادها وموسساتی مثل X-Prize و ASHOKA حمایت میکنم به این دلیل که آنها به دنبالتغییرات کوچک در جوامع کوچک نیستند بلکه آنها در پی ایجاد تغییراتی بزرگدر جهان و ساختن محلی بهتر برای زندگی مردمند .

بهای یک رویا چقدر است...؟ برای من گذاشتن پول و تمام زندگیام در جایی که لازم استمنبع : انجمن موفقيت
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]