مرداني که به دنبال يک زندگي آرام و با نشاط هستند ، ميبايست در ابتداويژگيهاي فطري همسرشان را بدانند تا بتوانند بر مبناي يک استراتژي مشخص،زندگي شيريني را براي خود و اعضاي خانواده بيافرينند.

مردانميتوانند با شناخت اين ويژگيها، گامهاي بسيار بزرگي را در زندگيخانوادگي خود بردارند. با بررسي گذرايي در زندگي بسياري از مردان بزرگ،ميتوان دريافت که نقش همسر و يا مادر آنان در موفقيتشان بسيار پررنگبوده است.

از نکتههاي بسيار قابل توجه که «پرفسور حسابي» ايندانشمند بزرگ ايراني، بارها بر روي آن تاکيد کرده است، نقش دو زن درموفقيت شخصي، خانوادگي، اجتماعي و علمي او بوده است و اين دو زن، مادر وهمسر مهربان و صبورش بودهاند.

در اين مقاله، سعي ميشود کليدهاي اصلي قلب زنان براي مرداني که علاقهمندند زندگي شيرين و بانشاطي داشته باشند ، مطرح گردد.

البتهبايد توجه داشت که تنها با دانستن اين کليدها، کاري از پيش نميرود بلکهبايد در خصوص تکتک موردها، اقدام مناسب و شايسته انجام داد و هر روززندگي خويش را شيرينتر و جذابتر نمود.

مردان علاقهمند به يکزندگي پويا و زيبا، مطمئن باشند با رعايت نکتههاي اين دو مقاله ، بيشکزندگي آنان دچار تغيير و تحولهاي مثبت خواهد شد:

در اين مقاله به دو كليد اساسي و در مقاله ي بعد به بررسي 3 كليد راهگشاي ديگر مي پردازيم :

کليد اول: توجه

خانمها دوست دارند که همسرشان به آنان توجه نمايد و با اين اقدام به احساس خوب و آرامشبخشي دست مييابند.

آنان دوست دارند اگر در خانه، کوچکترين اقدامي را انجام دادند ، از جانب همسرشان مورد توجه قرار گيرد. به عنوان نمونه:

اگرآنان در دکوراسيون وسايل خانه، تغييري ايجاد کردند و يا لباس جديد وزيبايي پوشيدند، دوست دارند به سرعت، عکسالعمل همسرشان را ببينند. مردانيکه از شدت خستگي و يا عدم اطلاع، اقدام مناسبي انجام نميدهند، بهطورمعمول، همسرشان بعد ازمدتي، دچار احساس بيتوجهي و در بسياري از مواقع،افسردگي ميشود.
پس آقايان محترم از اين پس، يادشان باشد که با يکجملهي بسيار ساده و دلنشين، ميتوانند توجه خود را به همسرشان نشان دهندو او را نسبت به زندگي، دلگرم نمايند و ببينند اين توجه چه اثرهاي مثبتيدر زندگي آنان ايجاد خواهد کرد.

تمرين 1:

هر روز قبل ازورود به خانه، همهي مشکلهاي محيط کار را فرامش کرده و با لبخند وروحيهاي مثبت ، وارد خانه شويد و سعي کنيد با جملههاي انرژيبخش ، توجهخود را به همسرتان نشان دهيد و بعد ببينيد چهقدر زندگي ، شيرينتر ميشود.کليد دوم: احترام

خانمهاشيفتهي احترام و تکريم هستند. آنان دوست دارند در هر شرايطي، همسرشان بهآنان احترام بگذارد. آقايان با احترام گذاشتن به همسرشان، اعتماد به نفسآنان را افزايش ميدهند.

خانمها علاقهمندند که در جمع خانواده،همسرشان آنان را با نام زيبا و محترمي، صدا زده و در محيطهاي خانوادگي ازآنان تعريف کند. اگر مردي چنين اقدامي را انجام دهد، بهسرعت شاهد قدردانيهمسرش با يک جمله و يا اقدام مثبت خواهد بود.

فرزندان يک خانوادهنيز وقتي احترام پدر و مادر را ميبينند ، ياد ميگيرند که همواره حرمتمادر را حفظ نموده و او را مورد احترام قرار دهند. البته احترام هميشه دوطرفه است ولي حساسيت اين موضوع براي خانمها بسيار بيشتر است. در ضمن ،خانمها فوقالعاده علاقهمند به تکريم پدر و مادرشان از جانب همسرشانهستند.

تمرين 2:

نگوييد: «چرا ما همش بايد احترام بگذاريم؟»اين جمله از آن دسته جملههاي تخريب کنندهي يک زندگي مثبت است. از همينحالا دست به کار شويد و ببينيد چگونه ميتوانيد به همسرتان بيشتر احترامبگذاريد و او را مورد ستايش قرار دهيد. مطمئن باشيد که فايدههايش برايشما بسيار بيشتر است.

منبع : برگرفته از مقالات "مهندس سيد حسن ميرباقري" - مدرس تکنيکهاي موفقيت در زندگي

سایت تبیان