سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان گفت: اگر صدا و سیما بتواند برنامه ای همچون 90 ورزشی، در حوزه سیاست تولید کند بسیار خوب است.
بهگزارش شبکه خبر به نقل از واحد مرکزی خبر،حسن قشقاوی در نشست پرسش و پاسخامروز با دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس افزود: تولید این گونه برنامه هامی تواند تجزیه و تحلیل جزئی، دقیق،آزادانه، از سیاست خارجی کشور برایجامعه به وجود آورد.

وی دیپلماسی را اعمال قدرت نرم بیان کرد وگفت: اینکه هر شب رادیوهای بیگانه وابسته به استکبار جهانی دست به مبالغهدرباره ایران در اقصی نقاط جهان می زنند در اصل نشان دهنده نگرانی آنها ازافزایش ظرفیت ها و نفوذ ایران است که نمی توانند با صراحت بیان کنند.

قشقاویبا اعلام موفق بودن عملکرد وزارت امور خارجه افزود: اگر سیاست خارجی ضعیفبود،این همه داد و بیداد نداشت ، دعوت به مشارکت در نشست های گوناگون ورایزنی با ایران نبود ،بنابر این ارزیابی صحیح و منصفانه ان است که سیاستخارجی جمهوری اسلامی ایران موفق بوده است.

سخنگوی وزارت امورخارجه با بیان اینکه ممکن است حوادث خردی همچون بازرسی یک ایرانی در میانچندین هزار مسافر در یکی از کشورها نیز اتفاق بیفتد گفت: ما در هفته حدود30 پرواز به امارات داریم و حدود 4 هزار مسافر به عراق یا تعداد زیادی بهحج عمره می روند ، امکان دارد به صورت موردی اتفاق بیفتد که از کسی بازرسیبدنی کنند،هر چند در بسیاری از موارد بازرسی،کاری متداول در همه فرودگاههای جهان پس از حوادث سپتامبر 2001 است.

حسن قشقاوی در باره پیشبینی خود از رفتار آمریکا در انتخابات ریاست جمهوری آینده ایران و نامههای متعدد رئیس جمهور به آمریکا گفت: مهم در دیپلماسی نگاه واقع بینانهاست،اکنون واقعیت های جهانی در حال تغییرند و البته این ربطی به آمریکاندارد.

وی گفت: آمریکایی ها معتقدند اگر در کشورهای خاورمیانهانتخابات آزاد صورت گیرد سکولارها پیروز می شوند درحالی که واقعیت چیزدیگری را نشان می دهد.

قشقاوی با اشاره به شعار تغییر رئیسجمهوری آمریکا افزود: تغییری که اکنون مطرح می شود،در اصل ناگزیری ازروندهای واقعی بر سیاست خارجی آنهاست، به بیان دیگر واقعیت ها بوده که اینشعار را برای اوباما دیکته کرده است.

وی درباره رفتار ایران درمقابل شعار تغییر رئیس جمهوری آمریکا گفت: موضع رسمی ما طوری بوده که آنهامی گویند ما اهل منطق هستیم و اهل ماجراجویی وستیزه جویی نبوده و میخواهیم فرصت واقعی را فراهم کنیم .

قشقاوی با بیان اینکه نامههای آقای احمدی نژاد به سران کشورهای غربی نیزدر همین راستا بودهاست،تصریح کرد: باید منتظر باشیم و ببینیم در عمل چهاتفاقی می افتد، بعدبررسی و موضع مان را اعلام کنیم و این روش و موضع کاملا درست است.

ویدر ادامه در پاسخ به اینکه سیاست خارجی توسط وزارت امورخارجه اتخاذ میشودیا شورای عالی امنیت ملی، افزود: قانون اساسی ساختارهای قدرت را تعیینکردهاست و در این قانون جایگاه شورای عالی امنیت ملی کاملا روشن است.

ویبا بیان اینکه مجری سیاست خارجی در کشور وزارت امورخارجه است،گفت:البتهاین وزارتخانه می تواند در همه رده های کشور نظرات و دیدگاه های خودراارائه کند.

قشقاوی افزود: به عنوان مثال در بحران غزه وزارت امورخارجه محور پیگیری بود،بنابراین هیچ تضادی در کار دستگاه های کشور وجود ندارد.

وی در عین حال تقسیم کار دیپلماسی را میان دستگاه های کشور کاری متداول دانست که در کشورهای دیگر نیز اتفاق می افتد.

سخنگویوزارت امورخارجه درباره اتفاقات اخیر در منطقه پاراچنار پاکستان گفت: دراین منطقه دعوای بسیار سختی از شش ماه قبل صورت گرفته بود که ماهیت آن پیشاز آنکه مذهبی باشد، قبیله ای است .

حسن قشقاوی افزود: چهار ماه قبل بین قبایل این منطقه توافقی صورت گرفت و پیرو آن جاده 140 کیلومتری میان این قبایل باز شد.

قشقاویبا بیان اینکه برخی ها این موضوع را به طور مبالغه آمیز مطرح کردندو دم ازدرگیری و خونریزی زدند، گفت: ما به تمام جهان اسلام چه شیعه و چه سنی حساسهستیم.

قشقاوی افزود: در چهارماه اخیر چنین درگیری هایی در اینمنطقه مشاهده نشده است،به همین علت دلیلی نداشته است که موضع گیری تند وغیر واقعی داشته باشیم.

وی گفت: متاسفانه برخی تعبیرها وتشابهاتی که درباره این منطقه با موضوع فلسطین و غزه می شود غیرواقعی است؛منطقه پاراچنار ریشه هفتاد ساله دارد واگر بخواهیم آن را غزه دوم بنامیمانحراف از واقعیت است.

قشقاوی افزود: امروز جهان اسلام در موضوعغزه و فلسطین مقابل دشمن اصلی خود یعنی صهیونیسم قرار گرفته است، بنابرایننباید با تشابه موضوعاتی چون پاراچنار پاکستان و غزه در افکار عمومی جهاناسلام انحراف ایجاد کنیم.

سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ بهاین سوال که دستگاه دیپلماسیاظهارات ناطق نوری درباره خصوص بحرین را چگونهارزیابی می کند گفت: مکان،زمان و موضوع سخنرانی، بیان واقعیت هر سخنرانیاست.

قشقاوی افزود: مکان سخنرانی ناطق نوری در مشهد، زمان اینسخنرانی درراهپیمایی 22 بهمن و موضوع این سخنرانی استقلال جمهوری اسلامیایران و اشاره مقایسه ای وی به وقایع گذشته بوده است.

وی گفت: ماهیت سخنرانی ناطق نوری ماهیتی تاریخی و مشرف به حوادث تاریخی بوده و ادعای ارضی نشده است.

قشقاویبا بیان این که برخی رسانه های خارجی و مقامات سیاسی کشورها در اینبارهجنجال آفرینی کردند،افزود: جمهوری اسلامی ایران براساس حسن همجواری ومنافعمنطقه و جهان اسلام تعامل خوبی با بحرین دارد.

وی با بیان این کهبازگشایی پرونده های ارضی به نفع منطقه نیست گفت:اکنون با وجود رژیمصهیونیستی، جهان اسلام به وحدت و همگرایی بیشتری نیازدارد، هر چند برخیرسانه های منطقه ای می خواهند ایران هراسی را مطرح کنند.

دانشجوییاز قشقاوی پرسید اتخاذ مواضع خاص در سخنرانی ها چقدر در تحریم های ایراننقش داشته است؟ و آیا رابطه ما با جهان سوم به معنای منزوی شدن ما نیست؟

سخنگویوزارت امور خارجه در پاسخ گفت: درباره سخنرانی های مسئولان کشور،اظهاراتغیرواقع بینانه و مبالغه آمیزی صورت گرفته است در حالی که باید گفت: همهسیاست خارجی همین اظهارات نیست.

قشقاوی با بیان این که واقعیتسیاست خارجی روی زمین است ، افزود: اگر دست از اصولمان،به طور مثال درموضوع حقوق هسته ای برداریم اگر هزار بار ناسزا نیز به کشورهای زورگوبگوییم آنها با ما کاری نخواهند داشت.

وی به اهداف غرب از وجود وحضور رژیم صهیونیستی در منطقه اشاره کرد و گفت:اگر فعالیت ما در راستایکمرنگ کردن حضور این رژیم باشد کشورهای غربی شروعبه خرده گیری بیجا میکنند؛ آنها می خواهند این رژیم آقای مسلمانان واعراب باشد.

سخنگویوزارت امور خارجه حق برخورداری از علم و دانش و توسعه را از شاخه های حقوقبشر عنوان کرد و افزود: کسانی که دم از حقوق بشر می زنند اما باحق هسته ایایران مخالفند در اصل با اصول بنیادین حقوق بشر مخالفند.

قشقاویگفت: دیپلماسی فتح قله های علم و پیشرفت فراز و فرودهای مختلف میطلبد واین دیپلماسی یک دیپلماسی پویا ، هدفمند و با آثار بلند مدت است کهبادیپلماسی کلاسیک متاثر از قدرت سلطه گر فرق می کند؛ دیپلماسی فعال لایههای متنوع از کامیابی ها و ناکامی های ظاهری ولی در نهایت ثمربخش و سازندهدر بردارد.

سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به اینکه مصادیقدولت نهم در موفقیتدستگاه دیپلماسی چیست؟ تصریح کرد: در مسائل سیاسی یکرویکرد وجود دارد ویک عملکرد؛ در عملکردها بعضا نیاز به نوعی مانور وجوددارد،اما دررویکردها و جهت گیری ها حرکت در مسیر اصول انقلاب اسلامی بودهو این مهمبه تایید رهبری نظام نیز رسیده است.

قشقاوی با بیان اینکه اکنون دنیا ایران را به عنوان یک ابرقدرت منطقه ایبه حساب می آورد گفت:در باره همکاری با برخی کشورهایی که به عنوان جهان سوم محسوب می شوندسیاست ما این است که در حوزه ای که صدور خدمات فنی ومهندسی می تواند جوابدهد باید فعال شد.

وی افزود: سرمایه گذاری ما در سیاست خارجیاقدام مثبتی است که ارتباط مستقیمی در حل مشکل بیکاری و کسب سرمایه برایصاحبان صنایع در داخل کشوردارد و این مهم را نباید به عنوان هدر دادن پولدر بیرون از کشور به حساب آورد،نمونه این را در کشوری مثل چین می توانمشاهده کرد.
قشقاوی با بیان این که منطقه خاورمیانه و فلسطین بهعلت اهمیت آن، حتی دراولویت 60 سال اخیر کشورهای غربی بوده است،گفت: حتیمن معتقدم موضوع خاورمیانه اولویت نخست رژیم گذشته در ایران البته در جهتحمایت از غرب بوده است.

سخنگوی وزارت امور خارجه در ادامه نشستخود با دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس درباره اقدامات ایران درباره سهمحاکمیتی کشورمان در دریای خزر گفت:در طول تاریخ به علت بی عرضگی پادشاهانبه ویژه آخرین پادشاه در بسیاری از موارد میزان حاکمیت ما بر دریای خزربدون توجه به منافع ملی و به علت اعمال زور از ناحیه شوروی، ضعیف و ناقصبوده است.

قشقاوی سهم یک پنجمی از دریای خزر را حق مسلم جمهوریاسلامی ایران دانست و افزود:اکنون درحال مذاکره دوستانه و توام با تفاهمبا کشورهای حوزه دریای خزر هستیم.

وی با اشاره به اظهارات دروغرسانه های خارجی درباره کوتاهی ایران از سهم خود در دریای خزر گفت: حفظتمامیت ارضی برای ما بسیار مهم است و هر کس که در این راه مدعی باشد میتواند، برای دریافت و مشاهده مستندات به وزارت امور خارجه مراجعه کند.
قشقاویبا درخواست از دانشجویان برای عمیق شدن در حوزه های سیاسی تاکید کرد :حوزه دانشگاه حوزه ورود به دانش و فراگیری جدید است ،دانشجویان باید تمامتلاش خود را بر کسب داده های جدید متمرکز کنند.

در ادامه یکیدیگر از دانشجویان پرسید درباره وضع سیاست خارجه در دولت نهم و دولت هشتمرا چگونه ارزیابی می کنید؟ و چرا در حالی که مقام معظم رهبری مذاکره باآمریکا را در شرایط کنونی به نفع کشور نمی دانند، رئیس جمهور در سخنرانیمراسم 22 بهمن از آمادگی برای مذاکره دم می زند؟

قشقاوی گفت:معتقدیم سیاست راهبردی کلان ما در چارچوب رهنمودهای مقام معظم رهبری ترسیممی شود، زیرا از ابتدای انقلاب در صدر مسائل کلان راهبردی ناظر بیداری چونحضرت امام خمینی (ره) و بینش ژرف و اصولی مقام معظم رهبری وجود داشته است.

وی در باره رویکردهای سیاست خارجی در دولت نهم افزود: ایستادگی یکرئیس جمهور و دفاع از کیان ملی و منافع جهان اسلام در دولت نهم واضح وروشن است و البته مقام معظم رهبری بارها از این مواضع دولت نهم حمایت کردهاند.

قشقاوی درباره سوال دوم این دانشجو با بیان اینکه در حوزهسیاست خارجی باطیف وسیعی از افکار عمومی مواجهیم گفت: ما همواره بهدیپلماسی عمومی درکنار دیپلماسی رسمی توجه داریم؛ همیشه باید موضع گیری هابه گونه ای باشدکه فردی در آن سوی جهان هم وقتی حرف ما را می شنود بگویداین حرف و موضع گیری درست و منطقی است.

دانشجوی دیگری در بارهاخراج منافقین از عراق و محور مذاکرات سفیر آمریکابا سفیر ایران درافغانستان پرسید که سخنگوی وزارت امور خارجه در جواب گفت: هیچ مذاکره ایمیان سفیر ما در افغانستان با سفیر آمریکا انجام نشده است.

وی افزود: مشاور امنیت ملی دولت عراق با حضور خود در پایگاه اشرف به منافقین ترک این پایگاه را به طور رسمی اعلام کرده است.

قشقاویموضوع منافقین را برای غربی ها ادامه بحث چماق و هویج درمقابل ایران عنوانکرد و گفت: میزان اطلاعات نهادهای امنیتی کشورهای غربی از جنایات منافقیناگر بیشتر از نهادهای اطلاعاتی ما نباشد، کمتر نیست؛آنها می خواهند ازمنافقین به عنوان ابزار، بهره برداری کنند که این موضوع برای آنها نتایجمعکوس خواهد داشت.

وی افزود: این که آنها (غربی ها) می گویند دربررسی هایی که انجام دادهایم به این نتیجه رسیده ایم که منافقین تروریستنیستند، شوخی است.

قشقاوی ابراز امیدواری کرد:دولت عراق در موضوع اخراج منافقین همان گونه که گفته است صادقانه اقدام کند.