آشنایی با هوشهای 8 گانه انسان
فرد- هوشها انواع و اقسام دارند؛باید هر کسی در وجود خودش به دنبال هوش خود بگردد و تحصیلات و شغلش را برپایه آن قرار دهد. هوارد گاردنر روانشناسی بود که اولین بار این حرف رابر سر نظام آموزشی سنتی دنیا فریاد کشید.
درس پشت درس، داریدمیافتید؟ کم کم دارد از تحصیلات آکادمیک حالتان به هم میخورد؟ دپزدهاید که آنقدر خنگید که نمیتوانید درسهایی را که نصف بیشترهمکلاسیهایتان پاس میکنند، پاس کنید؟ دارید حس میکنید که بلا نسبت ما،«خنگ» هستید؟

اما آیا واقعا چون نمیتوانید درسهایتان را پاسکنید، خنگ هستید؟ آیا فقط آنهایی که مدرک دکترا و فوق لیسانسشان را قابگرفتهاند و زدهاند بالای میز کامپیوترشان، باهوش هستند؟تاموقعی که هوش به معنی همین آیكیویی بود که از تستهای سنتی به دست میآمدبله؛ باهوشترینها همان آقا مهندسها و خانم دکترها بودند. امانظریههای جدیدتر هوش، چیز دیگری میگویند.

آنها برگشتهاند بهتعریف اصلی هوش یعنی «توان سازگاری و پیشرفت در شرایط مختلف» و به ایننتیجه رسیدهاند که یک مکانیک ماهر با تحصیلات سیکل، یک نوازنده دوتاربیسواد، یک فوتبالیست لیگ برتر یا یک کشاورز که از زمینش محصول بیشتریبرداشت میکند هم باهوش هستند.

در واقع هوشها انواع و اقسامدارند؛ باید هر کسی در وجود خودش به دنبال هوش خود بگردد و تحصیلات و شغلشرا بر پایه آن قرار دهد. هوارد گاردنر روانشناسی بود که اولین بار اینحرف را بر سر نظام آموزشی سنتی دنیا فریاد کشید.

هوش تصویری
هوشتصویری یا فضایی یعنی توانایی تجسم تقریبا هر چیزی حتی تجسم فکرها؛ یعنیاینکه وقتی به شما میگویند دموکراسی، بتوانید برای مفهوم دموکراسی، یکتصویر ذهنی از آدمهای یک جامعه دموکرات در ذهنتان بسازید.

اگرخیلی باهوش باشید، میتوانید همین تصویر را تغییر بدهید طوری که مفهومدیکتاتوری را القا کند. کسانی که هوش بالای تصویری دارند به جزئیات یکتصویر خیلی خوب دقت میکنند و میتوانند تصویرهایی که در ذهنشان میسازندرا روی کاغذ بیاورند.

پرورش: تصور کنید که کره چشمتان از بدنتانجدا شده و دارد در اتاقی که در آن نشستهاید سیر میکند. بگذارید این کرهبازیگوش همه جا برود و بالا و پایین و پشت و روی همه چیز را ببیند. حالاتصور کنید چیزها از دید کره چشمتان چگونه است. اگر این کار
خیلی برایتان راحت است، مطمئن باشید از نظر تصویری با هوش هستید.

یكتمرین خلاقانهتر هم اینكه تصور كنید شما همزمان، هم مدیر هنری و هم عکاسهمشهری جوان هستید. حالا عکسهایی که میشد برای مطالب همین هفته گرفت وصفحهبندیهای احتمالی را درذهنتان تصور کنید، البته یادتان باشد فقط یکهفته وقت دارید!

كاربرد: معماری، نقاشی، عکاسی، تصویرسازی، صفحهبندی، مرمت بناهای تاریخی
و جعل اسناد با فتوشاپ!

هوش زبانشناختی
نوعدیگرهوش یعنی هوش زبانشناختی، درواقع بخشی از همان چیزی است که میانعامه مردم هم به عنوان هوش پذیرفته شده است؛ داشتن اطلاعات عمومیزیاد،توانایی سخنوری و زبان بازی، توانایی خوب نوشتن و خوب خواندن؛روی همرفته،کسی که بتواند از زبان به بهترین نحو استفاده کند.

پرورش: همهچیزهایی که در کارگاههای نویسندگی میگویند، میتواند این هوش را در شماپرورش دهد. توجه به ریشههای شفاهی فرهنگ خودمان (مثلا معنایضربالمثلها، قصههای پریان و قصههای پدربزرگها و مادربزرگها) وخواندن بازیگوشانه و لذتبخش کتابها - بدون اینکه هدفی خارجی مثل اضافهشدن معلومات یا پز دادن به خاطر اضافه شدن به کلکسیون کتابهای خواندهشده، مدنظرمان باشد- هم میتواند این هوش را پرورش دهد.

اگر شمامیتوانید برای همین مطلب یک تیتر جذابتر انتخاب کنید، مطمئن باشید ازاین نوع هوش برخوردارید. اصلا یک تمرین میتواند این باشد که برای تماممطلبهای همشهری جوان دوباره تیتر بزنید.

كاربرد: روزنامه نگاری، نویسندگی، تدریس ادبیات، مسئول روابط عمومی، وكالت و... .

هوش منطقی – ریاضی
انگارکسانی که اولینبار اصطلاح «دو دوتا چهار تا کردن» را به وجود آوردهاند،ناخودآگاه میدانستهاند بین منطقی بودن و ریاضی دانستن، یک رابطههاییهست! کسانی که هوش منطقی ریاضی بالایی دارند، هم در عملیات ریاضی - مثلحساب کتاب کردن - از دور و بریهایشان بهتر عمل میکنند، هم بهترمیتوانند استدلال كرده و روابط علی و معلولی را درک کنند.

این هوش هم از آن نوع هوشهایی است که در تستهای معمولی هوش سنجیده میشود و در مدرسه و دانشگاه زیاد به کار میآید.

پرورش:بروید ببینید چرتکه چطور کار میکند. یک زبان کامپیوتری، مثلا پاسکال رایاد بگیرید. برای مسئلههای ساده ریاضی از ماشین حساب استفاده نکنید. بهاین فکر کنید که چه قوانین علمیای در سیستمهای خانه شما تاثیر دارند و برای یکبار هم که شده سعی کنید از صفحه اقتصادی روزنامه همشهری سردرآورید.

كاربرد: مهندسی، حسابداری، برنامهنویسی کامپیوتر، متخصص فلسفه مخصوصا فلسفه علم و مجری طرحهای پژوهشی.

هوش موسیقایی
کسی که به زیر و بم آهنگها، ریتم و تن صداها و نغمهها حساس است، مطمئنا از هوش موسیقایی برخوردار است.

آدمهاییکه هوش موسیقایی بالایی دارند حتما لازم نیست که نوازنده یا خوانندهباشند؛ کسی که میتواند از تن صدای شما تشخیص دهد که دارید دروغ میگوییدیا به خوبی میتواند صدای مشابه 2 خواننده را از هم تشخیص دهد هم،بهنوعی دارد از هوش موسیقاییاش استفاده میکند.

پرورش: آوازبخوانید. سوت بزنید. دوش بگیرید. سبکهای مختلف موسیقی را گوش کنید. برایهر زمان از زندگی روزمرهتان یک موسیقی متن تصور کنید. به آواز طبیعت(صدای پرندهها یا رودخانه) دقت کنید.هر چه در یک روز بر سرتان آمده رابرای یک دوست صمیمی با آواز بخوانید.

كاربرد: آهنگسازی، خوانندگی، نوازندگی،نقد آثار موسیقایی و تدریس موسیقی در کودکستان.

هوش جسمی– حرکتی
ایننوع هوش را احتمالا هیچ کدام از شما تا به حال هوش به حساب نمیآوردید؛استعداد کنترل حرکات بدن و دستکاری ماهرانه اشیا. حتی بعضیها میگویند ماهوش نشستن و هوش پیادهروی هم داریم.

معلوم است که اولین تصویر کهاز این نوع هوش به ذهنتان میآید، تصویر ژیمناستیککارهای ماهر است اماخدمتتان عرض شود که جراحها و كسانی كه خوب از پس حركات موزون برمیآیندهم در این زمینه تبحر خاصی دارند.

پرورش: برای اینکه یک بدنسازیذهنی انجام دهید قبل از هرچیز باید ورزش کنید، یکی از صنایع دستی را یادبگیرید، مانند «دختری با کفشهای کتانی» از تجریش تا راهآهن را روی جدولکنار خیابان راه بروید و بالاخره اینکه، تا میتوانید پانتومیم بازی کنید.

كاربرد: ورزشکاری حرفهای (از فوتبال گرفته تا پرتاب دیسک)، جراحی، مکانیکی .


هوش میان فردی
بخشیاز آن چیزی که این روزها به نام هوش هیجانی معروف شده است و همه جا تویبوق و کرناست، همین هوش میان فردی است که اولین بار گاردنر از آن نام بردهاست. هوش میانفردی، توانایی ارتباط برقرار کردن و خوب ارتباط برقرار کردنو خوب درک کردن دیگران است. اگر در دوستانتان به سنگ صبور مشهور هستید،حتما از این نوع هوش برخوردارید.

پرورش: به یک NGO (سازمانغیردولتی) بپیوندید و ببینید برای عملکردن به شعارهای مردمیتان چندمرده حلاج هستید. هر روز 15 دقیقه به حرف یک نفر خوب گوش دهید (سخت استنه؟). اگر وبلاگ دارید به کامنتهایش جواب بدهید. در یک کلوب اینترنتی عضوشوید. زندگی آدمهای مردمدار را بخوانید و ببینید چه کردهاند که این طورمشهور شدهاند.

كاربرد: مشاور مدرسه، مشاور خانواده، مدیر روابط عمومی یک شرکت، معلمی، پزشکی، مددکاری و فروشندگی.

هوش درون فردی
هوشدرون فردی یعنی هوش درک کردن خود و استفاده از خودشناسی برای انتخابهدفهای زندگی. کسانی که هوش درون فردی دارند بسیار مستقل و فردیتیافتهاند. آنها ریز و درشت عیب و خوبیهای خودشان را میدانند و یک تصویرکامل از خودشان در ذهن دارند.

پرورش: مطلبهای خودشناسی صفحهموفقیت را دوباره بخوانید، زندگینامه خودتان را بنویسید، رؤیاهای خودتانرا بنویسید و ردی از خودتان را در آنها کشف کنید. تستهای معتبر خودشناسییا شخصیت را علامت بزنید تا تصویر بهتری از خودتان در ذهن داشته باشید.

كاربرد: روحانی، روان شناس بالینی و مخصوصا روانکاو، متخصص الهیات و شغلهایی که آدم آقای خودش است.


هوش طبیعت
گاردنروقتی که نظریه هوشهای هفتگانهاش در تمام دنیا سر و صدا کرده بود،دریافت که نظریهاش یک چیزی کم دارد و آن هوشی بود که آدمهای عاشق طبیعتدارند؛ کسانی که میتوانند طبیعت را بفهمند، در آن کار کنند و از آن لذتببرند.

پرورش: یک باغچه شخصی در گوشهای از خانه درست کنید وگیاه پرورش دهید. آخر هفتهها بروید کوهنوردی و تغییرات فصلهای مختلف راببینید و از طبیعت عکاسی کنید.

كاربرد: کشاورزی، متخصص گیاه شناسی، متخصص جانور شناسی، نقاشی و عکاسی از طبیعت و عضویت در تیم ملی یا فدراسیون کوهنوردی.