افسردگی مشكل رایج نوجوانان

نوجوانان همانند سایر گروههای سنیدر مقابل انواع ناراحتیهای روحی و اختلالهای رفتاری آسیبپذیرند و غالبا7نوع اختلال در بین نوجوانان شیوع بیشتری دارد:
افسردگی، خودكشی، اسكیزوفرنی، بیاشتهایی روانی، پرخوری روانی، اعتیاد و بزهكاری.
تاچند سال پیش تصور كلی در بین متخصصان بالینی این بود كه كودكان و نوجوانانبه ندرت به افسردگی مبتلا میشوند، اما پژوهشهای جدید نشان میدهند كهدرصد قابل ملاحظهای از نوجوانان به افسردگیهایی از نوع خفیف و یا شدیدمبتلا هستند.

افسردگی رایجترین مشكل روانی نوجوانان است كه نزدیكبه 20 الی 35 درصد از نوجوانان به افسردگی خفیف،12 الی15 درصد به افسردگیمتوسط و نهایتا 5 درصد به افسردگی عمیق مبتلا هستند. افسردگی نوجوانان بهعوامل مختلفی مربوط میشود :
1 - وراثت : افسردگی تا اندازهای جنبه ارثی دارد به طوری كه در بین اعضای یك خانواده شایع است.
2 -شكست: قطع یك رابطه یا شكست در یك واقعه مهم میتواند باعث افسردگی شود.

3 - استرس: افسردگی در بین نوجوانانی كه به دلیل فقر مالی، استرس روزمره و مداومی را تجربه میكنند بیشتر است.

4 - جنسیت: نرخ افسردگی دختران 2برابر بیشتر از پسران است.

5 - افكار بیهوده: رسیدن به درماندگی اكتسابی، یعنی این باور كه سختكوشی نمیتواند به بهبود اوضاع یا شرایط منفی زندگی منجر شود.
افسردگی مشكل رایج نوجوانان
والدین- همدم ملاجعفر:
نوجوانانهمانند سایر گروههای سنی در مقابل انواع ناراحتیهای روحی و اختلالهایرفتاری آسیبپذیرند و غالبا 7نوع اختلال در بین نوجوانان شیوع بیشتری دارد:
افسردگی، خودكشی، اسكیزوفرنی، بیاشتهایی روانی، پرخوری روانی، اعتیاد و بزهكاری.
تاچند سال پیش تصور كلی در بین متخصصان بالینی این بود كه كودكان و نوجوانانبه ندرت به افسردگی مبتلا میشوند، اما پژوهشهای جدید نشان میدهند كهدرصد قابل ملاحظهای از نوجوانان به افسردگیهایی از نوع خفیف و یا شدیدمبتلا هستند.

افسردگی رایجترین مشكل روانی نوجوانان است كه نزدیكبه 20 الی 35 درصد از نوجوانان به افسردگی خفیف،12 الی15 درصد به افسردگیمتوسط و نهایتا 5 درصد به افسردگی عمیق مبتلا هستند. افسردگی نوجوانان بهعوامل مختلفی مربوط میشود :
1 - وراثت : افسردگی تا اندازهای جنبه ارثی دارد به طوری كه در بین اعضای یك خانواده شایع است.

2 -شكست: قطع یك رابطه یا شكست در یك واقعه مهم میتواند باعث افسردگی شود.

3 - استرس: افسردگی در بین نوجوانانی كه به دلیل فقر مالی، استرس روزمره و مداومی را تجربه میكنند بیشتر است.

4 - جنسیت: نرخ افسردگی دختران 2برابر بیشتر از پسران است.

5 - افكار بیهوده: رسیدن به درماندگی اكتسابی، یعنی این باور كه سختكوشی نمیتواند به بهبود اوضاع یا شرایط منفی زندگی منجر شود.

والدین- همدم ملاجعفر