نمایش نتایج: از شماره 1 تا 2 , از مجموع 2

موضوع: اصطلاحات بازرگانی، بیمه و گمرک

 1. #1
  کاربر ویژه hamid192 آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۶-۰۸-۱۸
  نوشته ها
  9,840
  سپاس ها
  13
  سپاس شده 84 در 80 پست

  اصطلاحات بازرگانی، بیمه و گمرک

  سیاهۀ تجاری: صورتحسابی است که به موجب آن هزینۀ کالا به حساب خریدار منظور میشود
  سیاهه باید دارای موارد زیر باشد
  :
  [JUSTIFY]تاریخ، نام و نشانی خریدار و فروشنده، شمارۀ سفارش یا قرارداد، مقدار و شرح کالا، قیمت واحد، شرح هرگونه هزینۀتوافقشده که در قیمت واحد منظور نشده است، ارزش کل کالا، وزن کالا، تعدادبستهها، علائم و شمارههای حمل، شرایط تحویل و پرداخت جزئیات حمل

  اسناد حمل : بارنامهبه منزلۀ سند قرارداد حمل، رسید دریافت کالا و سند مالکیت آن است و همچنینسندی است که زمان ادعای خسارت از شرکت بیمه میتواند به عنوان پشتوانهمورد استفاده واقع شود .
  جزئیات مندرج در بارنامه باید شامل موارد زیر باشد:[/JUSTIFY][JUSTIFY]شرح کالا، علائم و یا شمارههای تجاری، نام کشتی حامل، ذکر عبارتی که حاکی از وجود کالا در کشتی باشد، بنادر بارگیری و تخلیه، نام حمل کنندۀکالا، نام گیرندۀ کالا، نام و نشانی شخصی که ورود اجناس به اطلاع اومیرسد، هزینۀ حمل پرداخت شده یا قابل پرداخت در مقصد میباشد. تعدادنسخههای بارنامه که به صورت اصل صادر شده است، تاریخ صدور .[/JUSTIFY][JUSTIFY]گواهی مبداء :اظهاریۀامضاء شدهای است که حاکی از مبداءء ساخت کالا میباشد. گواهی مبداء توسطصادر کنندۀ کالا و یا نمایندهاش تهیه میشود ولی این گواهی در بعضی ازکشورها باید روی فرم خاصی که حاوی تایید یک سازمان اداری مستقل (برای مثالاطاق بازرگانی) باشد صادر شود [/JUSTIFY]
  [JUSTIFY]گواهی بازرسی:انجامبازرسی توسط یک موسسۀ بازرسی را مشخص میکند. مرجع مذکور محموله را باتوجه به علائم حمل، وزن، تعداد بستهها، مورد بررسی کمی و کیفی قرار دادهو گزارش خود را ارائه میدهد

  گواهی بیمه :سندیاست که باید توسط شرکت بیمه و یا نمایندگی آن و یا به وسیلۀ پذیرهنویسانصادر و یا امضاء شده باشد و تاریخ آن باید همزمان و یا قبل از تاریخ حملباشد و مبلغ بیمهنامه باید حداقل برابر با ارزش سیف کالا باشد.
  گواهی بیمه میبایست:[/JUSTIFY][JUSTIFY]- با آنچه که در اعتبار ذکر شده، مطابقت داشته باشد
  - کلیۀ خطرات ذکر شده در اعتبار را در بر گیرد
  - با سایر اسناد در مورد محموله و شرح کالا مطابقت داشته باشد [/JUSTIFY][JUSTIFY]اظهارنامۀ گمرکی :عبارت است از یک اظهارنامه مبداء که توسط یک مقام یا مقامات صالح گواهی شده است

  اظهارنامۀ ورود یا خروج :عبارتاست از هر نوع اظهارنامهای که توسط شخص مسئول حمل و نقل یا نمایندۀ اوباید هنگام ورود یا خروج وسیله حمل و نقل به مقامات گمرک ارائه شود و حاویمشخصات لازم در ارتباط با وسیلۀ حمل و نقل، مسیر سفر، بار، کالاهایتوشهای و ملزومات، کارکنان و مسافرین میباشد [/JUSTIFY]
  [JUSTIFY]اظهارنامۀ کالا :عبارتاست از هر نوع اظهارنامهای که بر روی برگی که گمرک تعیین نموده تنظیممیشود. در این اظهارنامه اشخاص ذینفع روش گمرکی را که باید در مورد کالااجرا گردد. ذکر میکنند و مشخصاتی را که از نظر گمرک برای اجرای آن روشلازم است قید میکنند [/JUSTIFY][JUSTIFY]اظهارنامۀ مبداء : عبارتاست از یک شرح مقتضی در رابطه با مبداء کالاهای ساخته شده که در موقع صدورآنها توسط سازنده، تولیدکننده، تهیهکننده، صادرکننده. هر شخص صلاحیتداردیگری در فاکتور تجاری یا هر سند دیگری که مربوط به کالاها باشد ذکرمیگردد

  ترانزیت گمرکی : عبارت است از روش گمرکی که به موجب آن کالاها تحت نظارت گمرک از یک دفتر گمرکی به دفتر گمرکی دیگر حمل میشود

  مانیفست : بهفهرست محصول یک شرکت با یک قطار یا یک کاراوان از کامیونهایی میگویند کهبیشتر از یک بارنامه دارند. در فارسی میتوان آن را فهرست کل کالا خواندکه حاوی ریز کلیۀ بارنامههای مربوط به محموله است. این فهرستِ کل زمانیعرضه می شود که محمولۀ تجارتی به گمرک مقصد میرسد

  بارنامه : در اصطلاح بینالمللی کشتیرانی بارنامه را Bill Of Landing و در جاده و در هواپیما، C.M.R میخوانند.بارنامه مدرکی است برای حمل یک واحد و یا یک پارتی کالا به عنوان گیرندهدر مقصد که از طرف موسسۀ حمل و نقل در مبداء بارگیری کالا، صادر میشود.بارنامه حاوی مشخصات ظاهری کالا از قبیل تعداد بستهها، شماره و علامتآنها، وزن یا ظرف، گاهی نیز وزن خالص یا مقدار و نوع کالا طبق آنچهفرستنده اظهار کرده است میباشد. گیرندۀ بارنامه بر طبق مفاد آن، کالا رااز موسسۀ حمل و نقل دریافت میدارد [/JUSTIFY][JUSTIFY]اظهارنامۀ اجمالی : فرممخصوصی است حاکی از خلاصۀ مشخصات محمولۀ یک کشتی، یک هواپیما یا یک کارواناز کامیونها که ضمن آن تعداد بسته، وزن مبداء، مقصد نام کشتی یا دیگروسایل حمل، تعداد اقلام محموله در آن ثبت شده و به ضمیمۀ مانیفست به گمرکتسلیم میشود در اظهارنامۀ اجمالی بعد از ذکر مشخصات موسسۀ حامل و مشخصاتوسیلۀ نقلیه و گیرنده، نسبت به مشخصات کالا به نوشتن جملۀ مانیفستضمیمه..... در صفحه... قلم اکتفا میشود

  بارنویسی :مامورین مخصوص موقع تخلیۀ کالا از وسائط نقلیه، به تدریج ریز آن را مینویسد تا بعداً با بارنامه و مانیسفت تطبیق داده شود
  [/JUSTIFY][JUSTIFY]بار انداز :محلسرپوشیدهای است که یک یا چند طرف آن دیوار نداشته باشد و کالاها به منظورمحفوظ ماندن از برف و باران و تابش منظم آفتاب در آن جا گذاشته میشود

  کالای متروکه :کالاهایی که مدت توقف قانونی آنها در اماکن گمرکی یا انبار اختصاصی پایان یافته و ترخیص نشده باشد، کالاهای متروکه خوانده میشود

  [/JUSTIFY][JUSTIFY]پیماننامۀ ارزی : فرمیاست که صادرکننده، هنگام صدور کالا از کشور جهت تعهد فروش ارز حاصل ازصادرات به بانکهای مجاز با اطلاع گمرک به بانک تسلیم میکند برایخروج موقت نیز پیماننامۀ موقت صادر میشود که در صورت عدم برگشت کالا درمدت مقرر، آن را صادرات محسوب کرده و انجام تعهد را مورد پیگرد قرارمیدهند . در حال حاضر یک تعهد بسیار ساده برای این منظور کفایت میکند. [/JUSTIFY][JUSTIFY]
  کابوتاژ : عبارتاست از حمل کالا از یک بندر کشور به بندر دیگر و همچنین از یک گمرک بهگمرک دیگر، که از راه کشور هم جوار صورت گیرد. برای کابوتاژ تشریفات گمرکیلازم است و دو نوع اظهارنامه دارد که یکی هنگام خروج کالا از بندر یا مرزتنظیم میشود و یکی هم هنگام ورود به گمرک مرز یا بندر

  پروفورما : سیاهۀخریدی است که فروشنده از مبداء به عنوان پیشنهاد فروش، یا تعیین ارزش وشرایط فروش، صادر میکند. این سیاهه قبل از فروش کالا، باید به تائید مرکزتهیه و توزیع مربوطه برسد. پروفورما را پیشفاکتور نیز میگویند

  اعلامیۀ ارز : سندی است بانکی که مبلغ ارز انتقال یافته جهت خرید کالا و هم ارز ریالی آن و تاریخ گشایش اعتبار آن را نشان می دهد [/JUSTIFY][JUSTIFY]تعرفه گمرکی : جدولی است که کلیۀ کالاها در آن طبقهبندی و در ستونهای معین، شمارۀ فصل و ردیف مربوطه، نوع کالا و مأخذ حقوق گمرکی تعیین شده است [/JUSTIFY][JUSTIFY]کارنهتیر : کارنهتیرسند ترانزیتی بینالمللی کالا از راه زمینی است که در مبداء صادر میشود وبه موجب آن کالا از کشورهای بین راه تا مقصد که بطور ترانزیت عبور میکندنیازی به انجام تشریفات ترانزیت در مرز ورودی و خروجی هر کشور نخواهد بود


  کارنه آ. ت . آ A.t.A : مدرکورود موقت بینالمللی است اگر شخص و یا شرکتی کالایی به صورت ورود موقتجهت شرکت در نمایشگاهها یا تاسیس نمایشگاه وارد نماید و یا نمونههاییبرای ارائه به مشتریان وارد کند به موجب این مدرک نیازی به انجام تشریفاتگمرکی مربوط به ورود موقت نخواهد داشت


  روش های پرداخت در معاملات بازرگانی[/JUSTIFY][JUSTIFY]این روشها به دو گروه عمـده تقسیم مـیشود : [/JUSTIFY]
  [JUSTIFY]روشهایی که ریسک فروشنده زیاد ولی ریسک خریدار کم است. [/JUSTIFY][JUSTIFY]روشهایی که ریسک خریدار زیاد ولی ریسک فروشنده کم است. [/JUSTIFY][JUSTIFY]درروش اول معمولاً فروشنده کالا را ارسال مینماید و سپس وجه آن را ازخریدار دریافت میکند ولی در روش دوم فروشنده وجه کالا را قبل از ارسالکالا از خریدار دریافت مینماید. [/JUSTIFY]
  [JUSTIFY]درحال حاضر متداولترین و مهمترین شیوۀ پرداخت در معاملات بازرگانی شیوۀاعتبارات اسنادی است که دارای مقررات خاصی میباشد که به مقررات متحدالشکلاعتبارات اسنادی (UCP-600 ) معروف است. [/JUSTIFY][JUSTIFY]تعریف اعتبارات اسنادی :تعهدی است که بانک گشایشکنندۀ اعتبار بر عهده میگیرد تا در قبال اخذاسناد معینی که مورد درخواست متقاضی اعتبار است مطالبات ذینفع اعتبار یافروشنده را بپردازد. این پرداخت یا از طریق برات ارزی (B/E) و یا از طریق اعتبارنامه (L/C) صورت میگیرد. [/JUSTIFY]
  [JUSTIFY]برات ارزیB/E : توسطصادرکننده یا فروشنده نوشته شده و از طریق بانک ذینفع ارسال میشود و توسطخریدار یا واردکننده قبولنویسـی مـیشود و صـادرکننده مـیتواند با ارائهاین سند به بانک خود بلافاصله مبلغ آن را دریافت کند. این برات قابلمعامله است. [/JUSTIFY][JUSTIFY]اعتبارنامهL/C : فرمقراردادی است که به موجب آن بانک بازکنندۀ اعتبار بنا به درخواست خریداریا واردکننده، بانک دیگری را که بانک کارگزار نام دارد مجاز میدارد کهاگر فروشنده اسناد حمل کالای مورد معامله را تسلیم نماید آن بانک حداکثرمیزان اعتبار را پرداخت نماید. بانک کارگزار سپس این اسناد را برای بانکخریدار ارسال میکند. اعتبارنامه بر خلاف برات قابل معامله نیست. [/JUSTIFY]
  [JUSTIFY]اعتبار اسنادی یوزانس(USANCE L/C) : یوزانسبه معنی مهلت، مدت، بهرۀ پول و در عرف تجارت بینالملل به معنای معاملۀنسیۀ تضمین شده میباشد. هزینۀ یوزانس همان بهرهای است که خریدار کالا(متقاضی اعتبار) علاوه بر قیمت کالا به خاطر مهلت داده شده میپردازد.
  [/JUSTIFY]
  [JUSTIFY]فاینانس(Finance) : درمواقعی که فروشندۀ کالا حاضر به قبول اعتبار اسنادی یوزانس نمیگرددمعمولاً خریدار از یک شرکت مالی درخواست میکند که وارد معامله شده و وجهمعامله را به فروشنده نقداً پرداخت کند و در سررسید یوزانس، اصل و بهرۀمبلغ را از خریدار کالا اخذ نماید. این موسسات را Financer (تامینکنندۀ مالی یا سرمایهگذار) میگویند. [/JUSTIFY][JUSTIFY]سایر روشها از قبیل پرداخت نقدی (T/T in Advance ) و Western union وMoney gram که ریسک آن برای خریدار بسیار زیاد است و معمولا توصیه نمیشود . [/JUSTIFY]
  بیمههای باربری یا حمل و نقل کالا
  [JUSTIFY]بیمههایباربری یا حمل و نقل کالا، بیمهای است که به موجب آن یک طرف (شرکت بیمه)در مقابل حق بیمهای که از طرف دیگر (بیمهگذار) دریافت میکند متعهدمیشود چنانچه در جریان حمل کالا از نقطهای به نقطۀ دیگر در نتیجه وقوعخطرهای موضوع بیمه، کالا تلف شده و یا دچار خسارت گردد و یا بیمهگذار دررابطه با این خطرات، هزینههایی را متحمل شود، زیان وارده را جبران نماید. [/JUSTIFY]
  [JUSTIFY]انواع بیمههای باربری : بیمۀحمل و نقل کالا شامل داخلی، صادراتی، وارداتی، ترانزیت که از طریق زمینی،هوایی، دریایی و یا ترکیبی، کالای مورد بیمه جابجا می گردد [/JUSTIFY][JUSTIFY]انواع پوششهای بیمهای در بیمۀ حمل و نقل :[/JUSTIFY]
  [JUSTIFY]شرط تلف کامل کالا (Total loss) :در این نوع بیمه، خسارت کلی کالا در یک مرحله در نتیجه آتش سوزی یا غرق کامل تحت پوشش میباشد [/JUSTIFY][JUSTIFY]شرط C : این بیمه مشمول خطرات زیر میباشد : [/JUSTIFY][JUSTIFY]- آتشسوزی یا انفجار
  - به گِل نشستن و زمینگیر شدن، برخورد با کف دریا، غرق یا واژگون شدن کشتی یا شناور
  - واژگون شدن یا از خارج شدن از مسیر وسیلۀ حمل زمینی
  - تصادف یا یرخورد کشتی یا شناور یا وسیله حمل دیگر با هر جسم خارجی به غیر از آب
  - تخلیۀ کالا در بندر اضطراری
  - فدا کردن کالا در جریان خسارت عمومی
  - به دریا انداختن کالا جهت سبکسازی کشتی
  - زیان همگانی و هزینههای نجات
  - مسئولیت مشترک در تصادف [/JUSTIFY][JUSTIFY]شرط B :در بیمه با شرط B بیمهگر متعهد جبران کلیۀ خطراتی که در شرط C تحت پوشش میباشد به انضمام خسارات ناشی از خطرات به شرح زیر میباشد: [/JUSTIFY][JUSTIFY]- زلزله، آتشفشان یا صاعقه
  - ورود آب دریا، دریاچه یا رودخانه به کشتی، شناور، محفظۀ کالا، کانتینر و یا لیفت وان
  - از بین رفتن کامل هر بسته کالا در کشتی یا شناور و تلف کلی هر بسته به علت سقوط در هنگام بارگیری و یا تخلیۀ کشتی و یا شناور
  - به دریا افتادن کالا از روی عرشۀ کشتی
  ضمناً در بیمۀ کالا به شرط B علاوه بر خطرات مذکور در شرط B خطراتعدم تحویل، دزدی، دله دزدی، سائیدگی، زنگزدگی، نشست، شکست، لبپریدگی،کج شدن، خراشیدگی و ضربه دیدگی و خسارت ناشی از چنگک، ریزش کسری نیزپذیرفته می شود .[/JUSTIFY][JUSTIFY]فرانشیز (سهم بیمه گذار از خسارت وارده ) : خسارت ناشی از خطرات مذکور در شرط B به استثنای خسارات ناشی از خطراتی که در شرط C و عدم تحویل تحت پوشش میباشد معادل سه درصد ارزش هر بستۀ خسارت دیده مشمول فرانشیز است . [/JUSTIFY][JUSTIFY]شرط A :ایننوع بیمه کاملترین نوع بیمۀ حمل و نقل است و بیشتر برای کالاهای حساس وآسیبپذیر مورد استفاده دارد و کلیۀ خطرات به جز موارد استثنا شده را شاملمیشود. [/JUSTIFY]
  [JUSTIFY]استثنائات (مواردی که از شمول بیمه خارج میباشند) :[/JUSTIFY]
  [JUSTIFY]- اشعۀ یونساز و آلودگی مواد رادیو اکتیو ناشی از هرگونه سوخت یا فضولات هستهای
  - عدم قبول ورود کالا از طرف بیمهگذار و یا ممانعت از ورود کالا توسط کشور واردکنندۀ کالا
  - سوء عمل آزای بیمهگذار که منجر به خسارت یا تلف مورد بیمه شده باشد
  -نشست و ریزش عادی مورد بیمه و خطرات مشابه به آنها مانند کسری عادی وزن و فرسودگی و پوسیدگی
  - تلف، آسیب یا هزینۀ ناشی از ناکافی و نامناسب بودن بستهبندی یا آمادهسازی مورد بیمه
  - تلف، آسیب یا هزینۀ ناشی از عیب ذاتی یا ماهیت مورد بیمه
  - تلف،آسیب یا هزینۀ ناشی از کاربرد هر نوع سلاح جنگی که با انرژی، شکست هستهاییا واکنش مشابه دیگر یا نیرو و ماده رادیواکتیو کار کند
  - عدم قابلیت دریانوردی کشتی یا کرجی یا مناسب بودن کشتی، کرجی، وسیلۀ حمل، کانتینر یا لیف وان جهت حمل سالم مورد بیمه<o></o>[/JUSTIFY]
  [JUSTIFY]توضیحاینکه : خطرات جنگ، اعتصاب، شورش، بلوا، تروریسم، جز استثنائات بیمهنامهمیباشد و در صورتی که توافقی بین بیمهگر و بیمهگذار انجام پذیرد اینخطرات میتواند تحت پوشش قرار گیرد.[/JUSTIFY]

  تعاریف و اصطلاحات گمرکی
  [JUSTIFY]گمرک(customs) :تشکیلاتی است دولتی که عهدهدار اجرای قوانین گمرکی، وصول حقوق و عوارضورودی و صدوری، انجام تشریفات واردات، ترانزیت و صادرات کالا میباشد. [/JUSTIFY][JUSTIFY]حقوق گمرکی : حقوقی است که طبق تعرفۀ گمرکی وضع شده و به اجناس و کالاها هنگام ورود یا صدور از قلمرو گمرکی تعلق میگیرد. [/JUSTIFY]
  [JUSTIFY]تشریفات گمرکی : کلیۀ عملیاتی که باید توسط اشخاص ذینفع و گمرک انجام گیرد تا یک کالا صادر و یا وارد گردد. [/JUSTIFY]
  [JUSTIFY]ترانزیت : روش گمرکی است که براساس آن کالاها تحت نظارت گمرک، از یک گمرک به گمرک دیگر حمل میگردد. [/JUSTIFY][JUSTIFY]ترخیص : به معنی خارج شدن کالا از گمرک پس از انجام تشریفات گمرکی است. [/JUSTIFY]
  [JUSTIFY]اظهارنامۀ گمرکی : ذکر مشخصات کامل کالا در اظهارنامۀ تسلیمی به گمرک را میگویند. [/JUSTIFY]
  [JUSTIFY]کابوتاژ : عبارتست از حمل کالا از یک نقطه به نقطۀ دیگر، در یک کشور از راه دریا یا رودخانههای مرزی. [/JUSTIFY]
  [JUSTIFY]قانون امور گمرکی :مشتمل بر ۶۰ ماده میباشد که در گمرکات کشور اجرا میگردد آئیننامۀاجرائی این قانون دارای ۳۹۷ ماده میباشد که در آن رویههای مختلف گمرکیدر خصوص واردات، صادرات، تشریفات گمرکی، ارزیابی، ترخیص، تخلفات، قاچاقگمرکی، اختلافات گمرکی و سایر مسائل گمرکی تشریح گردیده است. [/JUSTIFY]
  [JUSTIFY]کالای متروکه :مدت مجاز توقف کالاهای وارده به گمرک چهارماه بعد از تاریخ تحویلاظهارنامه و صدور قبض انبار است. درصورتی که در این فاصله برای تشریفاتگمرکی مراجعه نشود، کالا متروکه محسوب میگردد؛ این مهلت در صورت درخواستصاحب مال به شرط پرداخت حق انبارداری تا ۴ ماه دیگر قابل تمدید است. [/JUSTIFY][JUSTIFY] [/JUSTIFY][JUSTIFY]حقالعملکاری در گمرک :حقالعملکار در گمرک به شخصی (حقیقی یا حقوقی) اطلاق میشود که تشریفاتگمرکی کالای متعلق به اشخاص دیگر را به وکالت از طرف آن شخص در گمرک انجامدهد. این شخص حقیقی یا حقوقی بایستی پروانۀ حقالعملکاری از گمرک دریافتنماید. [/JUSTIFY]
  [JUSTIFY]تعرفۀ گمرکی :به معنی دریافت حقوق و عوارض گمرکی است که بر روی هر کالا بسته میشود. بهطور مثال وقتی میگویند تعرفۀ ورود تلویزیون ۳۰% است یعنی مأخذ دریافتحقوق و عوارض گمرکی این کالا ۳۰% میباشد.[/JUSTIFY]
  [JUSTIFY]«تعرفه» به معنی جدول طبقهبندی کالایی هم در کتاب مقررات صادرات و واردات آمده است که اصطلاح خارجی آن(Nomenclature) میباشد.مثلاً وقتی میگویند تعرفۀ تلویزیون ۱۵/۸۵ میباشد یعنی تلویزیون در سیستمطبقهبندی کالایی بینالمللی در فصل ۸۵ و ردیف ۱۵ جای گرفته است. [/JUSTIFY]
  [JUSTIFY]سیستم هماهنگ توصیف و کدگذاری کالا (HS): سیستم HS یاجدول طبقهبندی هماهنگشدۀ توصیف و کدگذاری کالا در سال ۱۹۸۳ تصویب و ازسال ۱۹۸۸ لازمالاجرا گردید و یک طبقهبندی چندمنظوره است که دارای ۲۱قسمت، ۹۶ فصل، ۱۲۴۱ شمارۀ اصلی و ۵۱۰۹ شمارۀ اختصاص یافته برای کالاهامـیباشد. در سیستم HS بهجای شمارههای فرعی از روش یک خط فاصله و دو خط فاصله استفاده شده است وبه کلیۀ این ردیفها یک کد سیستم هماهنگ شده اختصاص یافته است. [/JUSTIFY]
  [JUSTIFY]تعرفههای ترجیحی :به منظور ایجاد انگیزه و برقراری تسهیلات جهت ورود و صدور کالا برقرارمیشود و حد پائینتری از حقوق گمرکی برای گروهی از کشورها تعیین و اعمالمیشود که آن را تعرفۀ ترجیحی مینامند. [/JUSTIFY]
  نرخ ارز :برای محاسبۀ ارزش کالا جهت پرداخت حقوق و عوارض گمرکی، ارزش کالا که باپول خارجی فاکتور شده است باید به ریال ایران تبدیل شود و نرخ ارز برایمحاسبات گمرکی نرخ رسمی ارز در کشور میباشد که توسط بانک مرکزی همه روزهاعلام و ابلاغ میشود.
  [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]� -+- [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] -+- [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]/

 2. #2
  کاربر ویژه hamid192 آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۶-۰۸-۱۸
  نوشته ها
  9,840
  سپاس ها
  13
  سپاس شده 84 در 80 پست

  Re: اصطلاحات بازرگانی، بیمه و گمرک

  واردات (Import)
  واردات یعنی ورود کالا به قلمرو گمرکی یک کشور که انواع مختلفی دارد :
  الف- واردات قطعی
  ب- واردات موقت
  ج- کالای مرجوعی
  د- ترانزیت (داخلی و خارجی)

  الف- واردات قطعی : دارای انواع روشها میباشد که اهم آن عبارتند از :
  - واردات از محل ارز خریداری شده از سیستم بانکی جهت گشایش اعتبار
  - واردات کالا با ارز آزاد جهت گشایش اعتبار
  - واردات در مقابل صادرات از محل پروانۀ صادراتی به نام شخص صادرکننده (غیرقابل واگذاری)
  - وارداتدر مقابل صادرات به کشورهای آسیای میانه و آفریقا با ارائه پروانۀ صادراتیبه نام شخص صادرکننده یا به نام دیگری با واگذاری رسمی (حق واگذاری به غیربرای یکبار وجود دارد.)
  - واردات به صورت بدون انتقال ارز از محل سرمایهگذاری خارجی پس از تائید سازمان سرمایهگذاری (وزارت امور اقتصادی و دارائی)
  - واردات به صورت بدون انتقال ارز از محل فهرست اقلام مجاز اعلام شده.
  - واردات به صورت بدون انتقال ارز از محل مصوبات کمیسیون ۴ نفرۀ مستقر در وزارت بازرگانی.
  تشریفات ثبت سفارش واردات کالا :
  - رعایت ضوابط فنی ثبت سفارش کالا
  - ارائۀمدارک موردنیاز برای ثبت سفارش کالا شامل کارت بازرگانی معتبر، کارت عضویتوزارت بازرگانی، اوراق ثبت سفارش به امضاء متقاضی، اخذ مجوزهای قانونیلازم براساس کتاب مقررات صادرات و واردات، اصل پروفرما و کپی آن.
  - رعایت دستورالعملهای مربوط به صدور اصلاحیه و تمدید و ابطال ثبت سفارشات در صورت لزوم.
  نحوۀ گردش کار اجرائی ثبت سفارش :
  - اقداممتقاضی به ثبت نام و عضویت در بانک اطلاعاتی وزارت بازرگانی از طریق تکمیلفرم ثبت نام، ارائۀ مدارک موردنیاز و دریافت کارت عضویت.
  - ارائۀ اسناد ثبت سفارش به مسئول مربوطه در معاونت بازرگانی خارجی جهت کنترل مدارک.
  - بررسیکارشناسی مدارک و بررسی شرایط ورود کالاهای مورد تقاضا و انطباق مدارکارائه شده با دستورالعملهای موجود و مقررات مربوطه و بررسی تعرفه کالابراساس سیستم H.S
  - تائید مراتب در ظهر اوراق ثبت سفارش برای پروندههای کامل پس از بررسی موارد زیر :
  - کنترل و تنظیم اسناد جهت مهر و شماره ۸ رقمی
  - بررسی نوع معاملۀ ثبت سفارش و انطباق جهت مهر مربوطه
  - درج مهر در اوراق ثبت سفارش و اصل پروفرم
  - محاسبۀ کارمزد و صدور فیش معادل مبلغ ارزش ریالی کالا
  - تحویل اوراق ثبت سفارش و پروفرم و سایر اسناد به متقاضی
  ب-واردات موقت : ورود موقت نوع دیگری از واردات است و معنای آن اینست کهگاهی بعضی از کالاها به منظور معینی موقتاً به کشور وارد میشوند و پس ازمدتی که منظور فوق تامین شد از کشور خارج میگردند. مانند:
  - کالاهای خارجی که جهت شرکت در نمایشگاههای بینالمللی وارد میشوند.
  - کالاهایی که برای تعمیر و تکمیل وارد میشوند.
  - دستگاههای فیلمبرداری و عکسبرداری هوائی و مطالعات علمی یا فنی و غیره
  - وسائط نقلیه و محفظههای مخصوص حمل کالا
  - کالاهایی که طبق قراردادهای گمرکی بینالمللی به طور موقت وارد میشوند.
  ج- کالاهای مرجوعی :
  کالاهاییهستند که وارد کشور شده و بنا به دلایلی به خارج از کشور برگرداندهمیشوند. کالاهای مرجوعی در اصل جزء واردات غیرقطعی و موقت طبقهبندیمیشوند.
  د- ترانزیت (داخلی و خارجی) :
  - ترانزیتخارجی عبارت از این است که کالای خارجی به منظور عبور از خاک ایران از یکنقطۀ مرزی کشور وارد و از نقطۀ مرزی دیگر خارج شود. این نوع کالاها جزءواردات و صادرات قطعی محسوب نمیشوند.
  - ترانزیت داخلی عبارت ازآن است که کالای گمرک نشده از گمرکخانۀ مجاز به گمرکخانۀ دیگری حمل و نقلشود. مثلاً حمل کالا از یک گمرک مرزی یا داخل کشور به گمرک دیگری در داخلکشور.

  ضمانتنامه های بانکی
  مقدمه
  درتجارت بین المللی، برای خرید کالا یا خدمات، اغلب ارزیابی دقیق توان وقابلیت فنی و مالی فروشنده و یا ارائه کننده خدمات، چندان ساده نیست.همچنین در حین انجام کار و یا پس از عقد قرارداد و گشایش اعتبار اسنادیممکن است حوادثی رخ دهد که به واسطه آن فروشنده از انجام تعهدات خودخواسته یا ناخواسته کوتاهی نماید. بنابراین خریدار کاملاًَ محق است که جهتحصول اطمینان از حسن اجرای قرارداد توسط فروشنده از او در خواست ضمانتنامهمورد لزوم را بنماید.
  ضمانتنامه بانکی چیست؟
  ضمانتنامهبانکی عبارت است از تعهد غیر قابل برگشت یک بانک به پرداخت وجه مورد ضمانتدر صورت عدم ایفای قرارداد توسط یک شخص ثالث. این شخص ثالث فروشنده یامتعهد انجام قرارداد می باشد. ضمانتنامه معمولاًَ تعهد جداگانه ای است کهمستقل از بدهی و یا ملحوظ در قرارداد بین طلبکار و بدهکار اصلی می باشد.تحت شرایط ضمانتنامه بانک ضامن باید وجه ضمانتنامه را با اولین درخواستذینفع پرداخت نماید. معمولاًَ قوانین کشوری که ضمانتنامه در خاک آن صادرگردیده است، طبق رویه معمول ناظر بر اجرای شروط آن ضمانتنامه است.
  طرفین ضمانتنامه
  طرفین ضمانتنامه به شرح زیر می باشند:
  ۱- دستور دهنده ( یا متقاضی ضمانتنامه یا ضمانتخواه یا مضمون عنه ) Ordered
  ۲- بانک ضامن یا صادر کننده ضمانتنامه Guarantor
  ۳- بانک صادر کننده ضمانتنامه متقابل Counter Guarantor
  ۴- ذینفع ضمانتنامه یا مضمون له Beneficiary
  انواع ضمانتنامه هایی که در تجارت بین المللی کاربرد دارند به قرار زیرند:
  ۱- ضمانتنامه شرکت در مناقصه یا مزایده Tender (BID) Bond
  ۲- ضمانتنامه حسن انجام کار Performance Bond
  ۳- ضمانتنامه پیش پرداخت Advance Payment Guarantee
  ۴- ضمانتنامه استرداد کسور وجه ضمان Retention Money Guarantee
  ضمانتنامه پیش پرداخت
  دربعضی از قراردادها فروشنده درخواست می نماید که درصدی از ارزش کالای موردقرارداد به صورت پیش پرداخت به او داده شود . به همین منظور برای آنکهاطمینان کافی وجود داشته باشد که فروشنده در مقابل وجه دریافت شده کالا راتحویل خواهد داد، از او خواسته می شود ضمانتنامه ای در قبال دریافت پیشپرداخت ارائه نماید. هدف از اینگونه پرداختها معمولاً آن است که فروشندهنقدینگی کافی برای خرید مواد و اجزاء مورد نیاز برای ساخت کالا داشته باشدو یا آن که بتواند هزینه حمل و نقل ماشین آلات به محل اجرای پروژه ودستمزد کارگران را پرداخت نماید. در بعضی موارد نیز به علت آن که کالامنحصر بفرد و تنها مورد نیاز خریدار به خصوصی است، برای آن که فروشندهاطمینان بیشتری در شروع به انجام کار خود داشته باشد، در خواست پیشپرداختی به میزان ۱۰ یا ۲۰ درصد ارزش کالا را می نماید. زیرا چنانچهخریدار مزبور در حین اجرای قرارداد ناگاه از خرید این وسیله به عللی منصرفشود، فروشنده در فروش آن وسیله به مشتری دیگری دچار مشکلات زیادی خواهد شدو به همین علت در خواست پیش پرداخت می نماید تا از یک طرف خود پوششی کافیداشته باشد و از طرف دیگر خریدار نیز با این پرداخت تصمیم قاطع خود را بهخرید اعلام نموده باشد و به سادگی قادر نباشد از تصمیم قبلی خود انصرافحاصل نماید.
  در قراردادهائی که حمل به دفعات مجاز می باشد، معمولاًمبلغ ضمانتنامه پیش پرداخت به نسبت کالای تحویلی کاهش پیدا می کند وپرداخت نیز به نسبت کالای تحویل شده منهای درصدی که از آن پیش پرداخت شدهاست انجام می پذیرد. بعنوان مثال اگر ماشین آلاتی به ارزش ۱۰۰۰.۰۰۰ مارکخریداری شده باشد و ۲۰ درصد آن پیش پرداخت شود و در حمل اول ۳۰ درصد کلکالا حمل گردد، مبلغی که از بابت این حمل باید پرداخت شود در اصل باید۳۰۰.۰۰۰ باشد ولی چون ۲۰ درصد آن قبلاً پرداخت شده بنابراین :
  ۶۰۰۰۰=۲/۰×۳۰۰۰۰۰
  ۲۴۰۰۰۰=۶۰۰۰۰-۳۰۰۰۰۰
  مبلغ قابل پرداخت به مارک خواهد بود.
  مدتزمان اعتبار ضمانتنامه پیش پرداخت معمولاً تا زمانی است که قرار داد اجراگردد و در اعتبارات اسنادی حداقل یک ماه بعد از انقضای سررسید اعتبارخواهد بود.
  مبلغ پیش پرداخت بسته به توافق طرفین متغیر بوده ولی معمولاً حدود ۵ تا ۲۵ درصد کل مبلغ اعتبار است.
  نکتهحائز اهمیت آن است که در بعضی از پروژه ها و یا کارخانه ها دیده می شود کهیک قطعه کوچک در راه اندازی آن پروژه و یا آن کارخانه نقش اساسی بازی میکند و ممکن است فروشنده تحویل آن را تا آخرین لحظه تحویل کل کارخانه یاپروژه به تأخیر اندازد؛ لذا چنانچه چنین قطعه و یا نقشه ای تحویل نگردد،ممکن است استفاده از کارخانه دچار اشکال گردد و یا با هزینهزیادی قابل استفاده باشد. بنابراین در چنین مواردی بهتر استضمانتنامه پیش پرداخت تا لحظه تحویل کامل پروژه و یا کارخانه موردقرارداد، قابل کاهش نباشد تا خریدار اهرم کافی جهت کنترل قرارداد در دستداشته باشد.

  نحوه صدور ضمانتنامه:
  بطور کلی ضمانتنامه ها به دو صورت مستقیم و غیر مستقیم صادر می گردد.
  الف:صدور مستقیم Direct: در این روش بانک خارجی ضمانتنامه صادره خود را بهدستور متقاضی ضمانتنامه مستقیماً و بدون واسطه برای ذینفع ضمانتنامه ارسالمی نماید و لذا بانک دیگری در کشور ذینفع درگیر این موضوع نخواهدبود.(direct guarantee)
  ب: صدور غیرمستقیم ضمانتنامه: در این روش بانک صادرکننده ضمانتنامه طبق دستور مضمونعنه (متقاضی) ضمانتنامه خود را برای بانک کارگزار خود در کشور ذینفعصادر می نماید و از آن بانک درخواست می کند که بر مبنای ضمانتنامه ای کهصادر نموده است، ضمانتنامه ای به نفع او صادر نماید. در این روش بهضمانتنامه صادره اول ضمانتنامه متقابل یا Counter Guarantee میگویند.
  روش دوم بر روش اول از جهات متعددی برتری دارد:
  ۱- ذینفع ضمانتنامه با بانکی درکشور خود طرف قرارداد می باشد ولذا زبان او را بهتر درک میکند.
  ۲-از آنجائی که بانک ها در روش دوم طرف قرارداد هستند، از لحاظ حل و فصلمسائل بانکی مشکلات کمتری در میان خواهد بود و بانک کشور ذینفع در صورتنیاز به ادعای وجهالضمان با آشنائی با مقررات حقوقی بانکی بهتر می توانداز منافع ذینفع حفاظت نماید.
  ۳- با استفاده از روش دوم، بانک ذینفعضمانتنامه در انتخاب متن ضمانتنامه متقابل دقت بیشتری بکارخواهد برد وازاین جهت نیز از مشکلات احتمالی خواهد کاست.
  نکات مهم در ضمانتنامه ها:
  علی الاصول در ضمانتنامه ای که به ذینفع آن ارائه می شود- برای آن که بتواند منافع او را حفظ نماید- باید نکات ذیل رعایت گردد:
  الف-ضمانتنامه باید غیر قابل برگشت باشد. واضح است ضمانتنامه ای که بانک صادرکننده به طور غیر قابل برگشت خود را متعهد نکرده باشد، نمی تواند منافعذینفع را حفظ نماید زیرا بانک صادر کننده آن می تواند هر لحظه تضمین خودرا پس بگیرد.
  ب- ضمانتنامه ها بایستی حتی المقدور غیر مشروط باشد. درمورد ضمانتنامه مشروط معمولا ذینفع هنگام ادعای دریافت آن با اشکال روبروشده و باید برای اثبات مدعای خود مسیر طولانی را طی نماید.
  ج-ضمانتنامه باید با اولین درخواست کتبی ذینفع قابل وصول باشد :
  On first written demand
  د-بایدسعی شود ضمانتنامه های صادره، تابع قوانین ایران باشند. معمولاً بانکصادرکننده ضمانتنامه سعی می کند در متن ضمانتنامه ذکر نماید که قوانینکشور محل اقامت او حاکم بر متن ضمانتنامه خواهد بود. در این مورد حداکثرسعی باید بکار برده شود که اولاً قوانین کشور ایران جاری و حاکم بر متنضمانتنامه باشد و ثانیاً دادگاههای کشور محل طرح هر گونه دعوای احتمالی دراین زمینه باشند.
  ه-ضمانتنامه باید به درخواست ذینفع قابل تمدیدباشد. این مسأله به ذینفع ضمانتنامه امکان آن را خواهد داد تا در صورتی کهقراداد مورد نظر در زمان مقرر انجام نشود، درخواست نماید ضمانتنامه مزبورتا زمانی که او مایل است (مثلاً ۳ یا ۶ ماه) تمدید شود و بدینوسیله منافعاو در این مورد حفظ گردد. در بعضی از قراردادها به واسطه آنکه طولانی شدنبیش ازحد آن، هزینه و خطر زیادی برای دستوردهنده آن ایجاد می کند، توافقمی شود که ضمانتنامه فقط برای یکبار یا دوبار هر بار مثلاً۳ یا ۶ ماه قابلتمدید باشد.
  بازرسی کالا
  یکیازدغدغههای دائمی فروشندگان و خصوصاً خریداران هنگام انجام معاملات بینالمللی و خرید کالا، عدم اطمینان به طرف مقابل و تردید در انجام تعهداتتقبل شده از طرف وی میباشد. در این راستا، یکی از ابزارهایی که میتواندمورد توجه قرار گیرد و با استفاده از آن مسئولیتهای فروشنده قبل از حملکالا و دریافت پول مورد بررسی و کنترل قرار داده شود، بهرهگیری از خدماتشرکتهای بازرسی میباشد که با اعمال نظارت، کنترل کمی و کیفی کالایخریداری شده، موجب کاهش اختلافات آتی فیمابین خریدار و فروشنده میگردد.در واقع، برای جلوگیری و رفع مشکلات، از مدتها قبل سعی گردیده است که بااستفاده از مکانیزمهای خاص موجبات ایجاد اختلاف بین خریدار و فروشنده بهحداقل ممکن کاهش یابد و در این رابطه موضوع بازرسی کالا در مبداء و قبل ازحمل، به عنوان یکی از ابزارهای مهم در جهت کاهش و یا رفع اختلاف بینمتعاملین مطرح بوده است. با انجام خدمات بازرسی قبل از حمل، خریدارمیتواند با پیشبینیهای لازم و انتخاب یک شرکت بازرسی کننده امین ومعتمد، شرایطی را فراهم آورد که اولاً مشکلی ایجاد نگردد، ثانیاً در صورتبروز مشکل مدارک و شواهد کافی دال بر چگونگی شرایط کالا قبل از حمل دراختیار داشته باشد. امروزه، شرکتهای بازرسی کالا یکی از اجزا مهم تجارتجهانی میباشند که از وجود آنها برای کنترل کمیت، کیفیت و بسته بندی کالاو جلوگیری از ورود و صدور کالای نامرغوب استفاده میگردد.
  برخی از خدمات بازرسی که توسط شرکتهای بازرسی انجام می پذیرد به شرح ذیل است:
  بازرسی حین ساخت :
  بهمنظور ارتقا کیفیت و حصول اطمینان از کیفیت تولید و رعایت روشهای صحیحمطابق با استاندارد جهانی، بازرسی حین تولید انجام میگیرد و موارد احتمالنواقص کیفی و عدم کارایی در نظر گرفته میشود. لازم به ذکر است که عملاًمعایبی در محصولات وجود دارد که تنها در بازرسی حین ساخت نمایان میشود.در ساخت قطعات و مجموعههای پیچیده، بسیاری از قسمتها و مواد اولیه ازپیمانکاران جز تأمین میشود و بدیهی است کیفیت مواد و قطعات ورودی رویکیفیت محصول نهایی کاملاً مؤثر میباشد. یکی دیگر از جنبههای بازرسی حینساخت مربوط به زمانی است که تغییری در فرآیند تولید ایجاد شود. این تغییرممکن است به دلایل مختلف از جمله بالا بردن ظرفیت تولید، به کارگیری ماشینآلات جدید و غیره صورت گیرد که بازرس باید دقیقاً اثر تغییرات مزبور رادر کیفیت محصول نهایی ردیابی و بررسی نماید.
  بازرسی قبل از حمل :
  بازرسیقبل از حمل کالا یا سورویانس عبارت است از هرگونه کنترل، نظارت، بررسی،بازبینی، آزمایش، نمونهبرداری، اندازهگیری و عملیات مشابه که در موردکیفیت و کمیت و بر حسب سایر موارد خصوصیات کالا، خدمات، تأسیسات و تجهیزاتو فرآیندها و به منظور تعیین مطابقت آنها با شرایط قراردادی و یا مشخصاتاز پیش تعیین شده و یا به جهت اعلام نظرات حرفهای انجام میگیرد ونهایتاً میتواند به صدور گواهینامه بازرسی منجر شود.
  بازرسی در مقصد :
  چنانچهاسناد حمل به علت عدم ارائه گواهی بازرسی کالا، مؤخر بودن تاریخ بارنامهنسبت به صدور گواهینامه، مغایرت متن گواهینامه بازرسی با متن تعیین شده،ارائه گواهی بازرسی از طرف شرکت دیگر به جز شرکت بازرسی تعیین شده و یاعدم تایید گواهی بازرسی توسط اطاق بازرگانی محل صدور گواهی بازرسی، بهصورت وصولی دریافت شود، طبق دستورالعمل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران،بازرسی کالا در گمرک مقصد، منحصراً توسط این شرکت انجام میپذیرد و اینامر مبین اطمینان کامل بانک مزبور به این شرکت و در جهت حفظ مصالح وسیاستهای ارزی کشور میباشد.
  بازرسی کالای داخلی :
  درتعدادی از کالاهای ساخت داخل، شرکت بازرسی مهندسی و صنعتی ایران به عنوانبازرس تعیین میشود و این شرکت در مراحل مختلف تولید شرکت نموده و در صورتتائید کالای ساخته شده و مطابقت آن با اسناد خرید، نسبت به صدور گواهینامهاقدام مینماید.
  بازرسی در ارتباط با خریدهای داخلی :
  تهیهمستندات لازم به کمک بازرسی کالای موجود و ارزشیابی توانایی ساخت و ارائهآن مطابق با استانداردها و کیفیت مورد توجه خریدار قبل از عقد قراردادخرید به جهت حصول اطمینان خریدار
  بازرسی برای حصول اطمینان از کیفیت، کمیت، بسته بندی و بارگیری کالا در مبداء
  نظارت بر مراحل مختلف فرآیند ساخت و اجرای بازرسی کنترل کیفی در هر مرحله ساخت و تهیه گزارشهای مدون جهت ارائه به خریدار
  بازرسی در ارتباط با واردات کالا :
  بازرسیبرای حصول اطمینان از کیفیت کالا و توانایی تحول کمی و به موقع آن به کمکبازرسی و ارزیابی سازنده و یا فروشنده قبل از عقد هرگونه قرارداد و یاگشایش اعتبار اسنادی
  بازرسی برای حصول اطمینان از کیفیت، کمیت، بسته بندی و بارگیری کالا در مبداء
  نظارتبر مراحل مختلف فرآیند ساخت و اجرای بازرسی کنترل کیفی در هر مرحله ساخت وتهیه گزارشهای مدون از بازرسی و ارایه آن به خریدار
  بازرسی برایحصول اطمینان از کیفیت، کمیت و بسته بندی کالایی که بدون بازرسی وارد گمرکگردیده است و یا به دلایل مختلف اسناد آن مورد قبول بانک گشایش کنندهاعتبار نمیباشد
  بازرسی در ارتباط با صادرات کالا:
  تهیهمستندات لازم به کمک بازرسی کالای موجود و ارزشیابی توانایی ساخت و ارائهآن مطابق با استانداردها و کیفیت مورد توجه خریدار قبل از عقد قراردادفروش به جهت کسب اعتماد خریدار به درخواست فروشنده
  بازرسی برای حصول اطمینان از کیفیت، کمیت، بسته بندی و بارگیری کالا در مبداء
  نظارت بر مراحل مختلف فرآیند ساخت و اجرای بازرسی کنترل کیفی در هر مرحله ساخت و تهیه گزارشهای مدون از بازرسی جهت ارایه به خریدار

  شرایط عمومی بازرسی
  ۱.کلیه مشخصاتی که برای کمیت و کیفیت و بسته بندی و ... مورد نظر می باشدمحدود به مواردی است که در سفارش بازرسی آمده است و هر گونه تغییرات کالاانحصاراً از طریق الحاقیه (بانک گشایش کننده اعتبار) صورت خواهد گرفت و دراسرع وقت به اطلاع شرکت بازرسی خواهد رسید.
  ۲. خریدار موظف است قبلاًحدود بازرسی را به اطلاع فروشنده/ سازنده رسانیده و موافقت ایشان را برایانجام حدود بازرسی جلب نماید. در صورت عدم موافقت فروشنده/ سازنده باانجام کامل حدود بازرسی و عدم تدارک لازم برای انجام بهینه آن ، بازرس ازصدور گواهینامه خودداری و از این بابت هیچگونه مسئولیتی متوجه شرکت بازرسینمی باشد.
  ۳. بازرسی طبق مندرجات سفارش بازرسی و بر اساس حدود بازرسیتعیین شده می تواند در محل تولید، بسته بندی، انبار فروشنده، گمرک یا بندرمبداءء، یا چنانچه در اعتبار اسنادی قید شده باشد در گمرک یا بندر مقصدانجام شود. معهذا در هر حالتی، تاریخ صدور گواهینامه همزمان یا بعد ازتاریخ صدور بارنامه یا تحویل کالا به خریدار می باشد.
  ۴. در مواردیکه مشخصات یا حدود بازرسی کامل نبوده و بطور صریح در سفارش بازرسی و مدارکضمیمه آن تعیین نشده باشد، عرف جاری در بازرسی قبل از حمل و استانداردهایمعمول و مورد استفاده تولید کننده یا فروشنده و در خصوص کالاهای مشمولمقررات استاندارد اجباری ضوابط موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایرانملاک عمل خواهد بود.
  ۵. اقدامات ضروری برای ایمنی بازرس و تدارکشرایط مناسب برای انجام بهینه بازرسی توسط فروشنده/ سازنده به عمل خواهدآمد و هر گونه خطرات بالقوه به اطلاع شرکت بازرسی خواهد رسید.
  ۶. درصورت وجود اختلاف جزئی بین مدارک خرید در مورد مشخصات کالا ، ترتیب استنادبه اسناد و مدارک عبارت است از (۱) اعتبار اسنادی (۲) قرارداد خرید (۳)پروفرما به ترتیب تاخر زمانی (۴) مدارک دیگر
  ۷. مشخصات کالا اعم ازکیفیت، کمیت، و... در محدوده "روا داری مجاز" طبق استانداردها و روش هایحرفه ای بازرسی و آزمون وبا توجه به حدود بازرسی تعیین شده مورد قبول میباشد.
  ۸. چنانچه پس از باز شدن اعتبار اسنادی، خریدار بخواهد شرکتبازرسی را تغییر دهد، لازم است ابتدا موافقت کتبی شرکت مزبور را اخذنماید. در صورتیکه شرکت بازرسی و خریدار در این مورد به توافق دستنیافتند، مراتب به جامعه ممیزی و بازرسی ایران منعکس شده و نظر این جامعهبرای طرفین لازم الا جرا خواهد بود. در هر حال در صورت انجام عملیاتبازرسی، اعم از اینکه گواهینامه صادر شود یا نشود، کارمزد بازرسی بایدپرداخت گردد.
  ۹. چنانچه بدلیل مغایرت نتایج بازرسی با شرایط سفارش یاآماده نبودن فروشنده یا تولید کننده برای انجام بازرسی و آزمون به نحومطلوب و در زمان مقرر ، بازرس مجبور به تکرار مراجعه ، بازرسی و آزمونگردد، هزینه های بازرسی و آزمون مجدد جداگانه از کارمزد بازرسی توافق شدهتوسط فروشنده پرداخت می شود.
  ۱۰. هرگونه مدارک و اسناد مد نظر خریداربرای انجام بازرسی ( بروشور، نقشه، مشخصات فنی و غیره ) باید حداقل دوهفته قبل از انجام بازرسی مستقیماً توسط خریدار یا نماینده وی به شرکتبازرسی کننده تحویل گردد. چنانچه اینگونه مدارک به موقع توسط خریدار تحویلشرکت بازرسی کننده نشود و این مدارک از طرف فروشنده یا سازنده تحویل گردد، این مدارک ملاک انجام بازرسی قرار گرفته و شرکت بازرسی مسئولیتی دربرابر ادعاهای احتمالی خریدار نخواهد داشت.
  ۱۱. هرگونه روش انجامبازرسی و آزمون و استانداردهای آن که برای تعیین مشخصات کالا حائز اهمیتمی باشد باید توسط خریدار در اعتبار اسنادی و یا دیگر مدارک خرید تعیینگردد. در غیر اینصورت روش ها و استانداردهای مورد استفاده فروشنده ملاکانجام بازرسی و آزمون خواهد بود. بدیهی است در خصوص اقلام مشمول استاندارداجباری ، استانداردها ضوابط موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ملاکعمل خواهد بود.
  ۱۲. تاریخ صدور گواهینامه باید موخر یا همزمان باتاریخ بارنامه باشد، مگر آنکه در قرارداد خرید یا اعتبار اسنادی صراحتاًًزمان یا تاریخ دیگری تعیین شده باشد.
  ۱۳. گواهینامه بازرسی پس ازصدور به ذینفع اعتبار اسنادی تحویل می گردد مگر آنکه نحوه دیگری در اعتباراسنادی یا قرارداد خرید تعیین شده باشد.
  ۱۴. در صورت حساس بودن نوعبسته بندی متناسب با نحوه حمل ، مشخصات شفاف و دقیق بسته بندی مورد قبولفروشنده باید در مدارک خرید ذکر گردد. در غیر اینصورت استانداردها و عرفجاری سازنده یا فروشنده ملاک انجام بازرسی خواهد بود.
  ۱۵. منظور ازکالا در این سفارش ، کالای نو و استفاده نشده و بازسازی نشده می باشد.چنانچه بازرسی کالای مستعمل یا بازسازی شده مورد نظر باشد، خریدار موظفاست علاوه بر قید موضوع در اسناد خرید، مراتب را به شرکت بازرسی اعلام تاطی قرارداد جداگانه ای که در آن مشخصات دقیق کالای مستعمل و یا بازسازیشده و نحوه انجام بازرسی و مسئولیت های طرف های ذینفع تعیین شده باشد،بازرسی انجام گردد.
  ۱۶. چنانچه محل ساخت ، مونتاژ کالا و یا اجزاء آنمورد نظر باشد باید مراتب با جزئیات که به تائید فروشنده / سازنده رسیدهاست صراحتاً در مدارک خرید ذکر گردد و تنها اعلام محل مبداءء یا صدورگواهینامه مبداءء (Certificate of Origin ) کفایت نمی نماید، در غیراینصورت استانداردها و عرف جاری سازنده و فروشنده مبنای انجام بازرسیخواهد بود.
  ۱۷. شرکت بازرسی کننده و بازرسان آن دارای شخصیت مستقلبوده و خریدار، فروشنده، بانک و یا هر شخص حقیقی و حقوقی دیگر نمی توانندشرکت بازرسی کننده یا شرکت بازرسی آن را در مورد صدور و یا عدم صدورگواهینامه منع یا مجبور نمایند مگر به حکم رسمی مراجع قانونی ذیصلاح.
  ۱۸.شرکت بازرسی کننده می تواند در مورد (۱) غیر مجاز یا غیر قانونی بودنموضوع بازرسی (۲) عدم انطباق موضوع بازرسی با شرایط مندرج در مدارک خرید(۳) عدم همکاری فروشنده یا سازنده/ تولید کننده در انجام مطلوب و صحیححدود و دامنه بازرسی (۴) اعلام رای مراجع ذیصلاح (۵) عدم پرداخت کارمزدبازرسی، از صدور گواهینامه خودداری نماید.
  ۱۹. در صورت مشاهده هرگونه مغایرت احتمالی در کمیت، بسته بندی کالا یا مشخصات سفارش، خریدارباید موارد را ظرف مدت سه ماه از تاریخ ورود کالا و قبل از ترخیص کالا ازگمرک مقصد و بدون انجام تغییراتی که ممکن است در تعیین مسئول یا چگونگیایجاد مغایرت ادعا شده خلل وارد نماید به اطلاع فروشنده و شرکت بازرسیرسانیده و ترتیبات لازم برای انجام بازدید، نمونه برداری و بازرسی مجدد وتحقیقات اولیه لازم را برای تعیین میزان و علت مغایرت فراهم نماید مگرآنکهقبلاً و بطور شفاف ترتیبات دیگری با شرکت بازرسی توافق شده باشد.
  ۲۰.در صورت کشف هر گونه مغایرت بعد از ترخیص کالا از گمرگ و حداکثر تا ۶۰ روزپس از ترخیص کالا از گمرک ، خریدار باید مراتب را کتباً به فروشنده وبازرس اعلام نماید و چنانچه تمامی کالا موجود بوده و قابل شناسایی بر اساسمدارک حمل بوده و نیز بسته بندی ها ی دست نخورده هنوز موجود باشد، شرکتبازرسی ، به عنوان همکاری و مساعدت در جهت احقاق حقوق احتمالی خریدار وارائه گزارش ، نسبت به بازرسی مجدد کالا اقدام می نماید.
  ۲۱. هزینه هر گونه بازرسی و نمونه برداری و آزمایش بر روی کالا فراتر از حدود بازرس تعیین شده به عهده خریدار / متقاضی می باشد.
  ۲۲.فروشنده مسئول نهایی تحویل کالا منطبق با مشخصات تعیین شده در مدارک خریدبوده و صدور گواهینامه بازرسی رافع مسئولیت های قراردادی فروشنده نمی باشدو درصورت اثبات هرگونه مغایرت در مشخصات کالا، جبران خسارات وارده به عهدهفروشنده / سازنده می باشد. معهذا شرکت بازرسی موظف است در حد عرف معمول وحدود بازرسی تعیین شده برای احقاق حقوق حقه خریدار همکاری و اقدامات لازمرا به عمل آورد.
  ۲۳. شرکت بازرسی موظف است کار بازرسی ارجاعی را بادقت و مهارت حرفه ای لازم انجام دهد. معهذا تحت هیچ شرایطی مسئولیت وتعهدات شرکت بازرسی و کارکنان وی در قبال قصور اثبات شده در مراجع ذیصلاحاز حداکثر ده برابر میزان کارمزد بازرسی دریافتی به نسبت آن قسمت ازمحموله مورد بازرسی که قصور مربوط به آن قسمت به اثبات رسیده باشد وحداکثر ۸۰ هزار یورو تجاوز نخواهد کرد .بدیهی است در مورد عمدی بودن خطایشرکت بازرسی رای مرجع صالحه قضایی مورد استناد می باشد.
  ۲۴. صدورگزارش و گواهینامه بازرسی توسط شرکت بازرسی منحصراً حکایت از وضعیت کالادر هنگام انجام بازرسی و تا قبل از صدور بارنامه داشته و هرگونه خسارتوارده به کالا بعد از صدور بارنامه ، ناشی از حمل و نقل یا تخلیه وجابجائی، نحوه نگهداری و انبارداری، واکنش فیزیکی و شیمیائی و یا شرایطجوی نامساعد به منزله مغایرت کالا به هنگام بازرسی محسوب نگردیده و شرکتبازرسی در قبال آن مسئولیتی نخواهد داشت.
  ۲۵. در صورت بروز هرگونهاختلاف ، طرفین بدواً از طریق مذاکره نسبت به حل و فصل اختلاف فیمابیناقدام خواهند کرد در غیر اینصورت مراجع ذیصلاح در کشور جمهوری اسلامیایران صالح به رسیدگی میباشند.
  [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]� -+- [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] -+- [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]/

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

موضوعات مشابه

 1. یک عکس خانوادگی، یک دزد بدشانس
  توسط HRG در انجمن اخبار عمومی
  پاسخ ها: 0
  آخرين نوشته: یکشنبه ۰۷ شهریور ۸۹, ۱۷:۱۷
 2. بهانه جوئی، بد غذا خوردن و بی اشتهائی کودکان و فرزندان
  توسط ANDISHEH در انجمن کودکان ونوزادان
  پاسخ ها: 3
  آخرين نوشته: یکشنبه ۲۰ دی ۸۸, ۲۲:۰۲
 3. زن آرمانی، مرد آرمانی
  توسط ارسطو در انجمن خانه و خانواده
  پاسخ ها: 1
  آخرين نوشته: پنجشنبه ۰۱ اسفند ۸۷, ۰۰:۵۲
 4. مقاومت اسلامی، اسرائیل ، از دفاع تا تهاجم
  توسط chieftain در انجمن دانشکده جنگ
  پاسخ ها: 0
  آخرين نوشته: پنجشنبه ۲۶ دی ۸۷, ۱۶:۰۳
 5. فرایند سرمایه گذاری، دوره سرمایه گذاری
  توسط hrg1356 در انجمن اقتصاد
  پاسخ ها: 0
  آخرين نوشته: شنبه ۲۰ مرداد ۸۶, ۲۱:۳۷

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •