با نزدیک شدن به قسمت های پایانی سریال حضرت یوسف(ع) هر روز ابعاد جدیدی از این پروژه مشخص می شود.
بهگزارش «آینده»، کتایون ریاحی در این سریال گران ترین هنرپیشه بوده کهماهانه حدود 7 تا 10 میلیون تومان برای حضور در نقش زلیخا دریافت کرده کهبیش از 20 برابر دستمزد بازیگر یوسف بوده است. به گونه ای که ارزان ترینبازیگر از میان نقش های اصلی سریال مصطفی زمانی، بازیگر مازندرانی نقشیوسف بوده که 200 تا 500 هزار تومان در ماه دریافت می کرده است.
گفتهمی شود بیشترین هزینه ها صرف نظر از بازیگر، هزینه های گزاف ساخت دکور هاو اجاره وسائل و ادوات فیلمبرداری بوده اند. پیش از این مسئولین ساخت اینسریال، بیشترین رقم هزینه تولید آن را 7 میلیارد تومان اعلام کرده بودندکه برخی از منابع آگاه معتقدند با توجه به هزینه هایی که در این سریال شدهاست، این رقم غیر واقعی به نظر می رسد.
در حالی که گمانه زنی های زیادیدر مورد هزینه های ساخت این سریال انجام شده، یک منبع آگاه در این مورد به«آینده» گفت: هزینه واقعی سریال 14 میلیارد تومان بوده که 6 و نیم میلیاردآن توسط تلویزیون و مابقی آن از محل کمک هایی از نهاد ریاست جمهوری، یکیاز ارگان ها و چند چهره شاخص در مجلس تامین شده است.
وی گفت: هنوز13-14 قسمت از سریال باقی مانده که در آن برادران یوسف به تپس می آیند وپس از ملاقات با او به کنعان می روند. در بخشی از سریال نیز بر اساس یکروایت غیر معتبر که در منابع دینی تشیع چندان روی آن تاکید نشده، یوسف بهامر خدا زلیخا را جوان کرده و با او ازدواج می کند.
در طرح اولیه اینسریال، همسر اول و فعلی یوسف به خواستگاری زلیخا می رود، اما این منبعآگاه یادآور شد که به خاطر حساسیت ها ممکن است این اتفاق به نحوی دیگربیفتد، اما یقینا یوسف زلیخا را به عقد خود در خواهد آورد.
در اين حالناهماهنگي در روند گذشت زمان در اين مجموعه تلويزيوني به رغم هزينه هايفوق العاده آن موجب اعتراض منتقدين هنري شده است. به گفته آنان، گذشت حدودسي سال در حالي در چهره زليخا به شدت محسوس است كه كمترين اثري در سيمايكنيزان زليخا يا مادر فرمانرواي مصر نداشته است. همچنين در حالي بخشي ازموهاي يوزارسيف 40 ساله در طول 12سال پس ار آزادي از زندان سفيد شده استكه چهره مالك مشاور وي يا بنيامين بردار او، تغيير خاصي ننموده است.

آينده