معمولاً اینطور گفته میشود كه برونگرایی بیشتر از آنكه رفتاری اكتسابی باشد، خصیصهای است كه با آن به دنیا میآیید و خودتان نقشی در انتخاب، كاهش یا افزایش آن ندارید
حتی اگر این موضوع درست باشد، و شما فردی كاملاً درونگرا هم باشید اما باز هم امیدی برای كسب برخی خصوصیات افراد برونگرا وجود دارد. برای ایجاد تغییر و تحول در خودتان باید همیشه سه اصل را رعایت كنید:

1. با گروههای مختلف مردم راحت باشید

2. ملاقات با دیگران را زیاد بر خودتان سخت نگیرید

3. بدون نگرانی از اینكه چه باید بگویید باب گفتگو را باز كنید.

چگونه برونگرایی را در خود تقویت كنید

شما میتوانید بدون اینكه دست به تغییر شخصیت خود بزنید، و فقط با برداشتن چند گام ساده مهارتهای برونگرایی را در درونتان ایجاد كرده و تقویت كنید.

برای شروع و در اولین گام باید سعی كنید بیشتر وقت خود را با دیگران بگذرانید. اگر احساس میكنید با قرار گرفتن در موقعیتهایی كه به معاشرت با تعداد زیادی از افراد نیاز دارد، تحت فشار قرار میگیرید و معذب میشوید، مطمئن باشید كه این موضوع زیاد ارتباطی به ساختار شخصیتی شما ندارد و تنها با این دلیل است كه تجربه حضور در چنین موقعیتهایی را نداشتهاید.

برای برداشتن گام اول ابتدا به یك پیش گام احتیاج دارید، به دلیل اینكه شما تا بحال فردی برونگرا نبودید برای ملاقات و معاشرت با دیگران انگیزه لازم را نداشتید، و تا زمانیكه این انگیزه در شما ایجاد نشود، نمیتوانید برونگرا شوید.

اگر در چنین حلقه انزواطلبانهای گرفتار شوید، برای خلاص شدن و شكستن آن دو راه بیشتر ندارید.

1) به دنبال فعالیتهای گروهی مورد علاقه خود بگردید.

2) پیله تنهایی كه به دور خود تنیدهاید را پاره كنید.

- به دنبال فعالیتهای گروهی مورد علاقه خود بگردید:

یكی از موانعی كه راه اجتماعی شدن را بر بسیاری از افراد درونگرا سد میكند، این است كه نمیتوانند فعالیتهای اجتماعی مورد علاقه خود را به درستی پیدا كنند.

شما میتوانید افرادی را شناسایی كنید كه از بودن در كنار آنها لذت میبرید و در معیت آنها به انجام فعالیتهای دستهجمعی بپردازید. قرار نیست كه شما با هر تیپ آدمی در ارتباط باشید و معاشرت كنید، چرا كه سنگ بزرگ علامت نزدن است، قدم به قدم و آهستهآهسته خود را با وضعیت جدید وفق دهید، این روش نقطه شروع مناسبی خواهد بود.

- پیله تنهایی خود را پاره كنید:

در درون تمام افراد درونگرا ترسی ناخودآگاه نسبت به قرار گرفتن در محیطهای اجتماعی وجود دارد. راهكار دومی كه به شما پیشنهاد میكنیم این است كه این ترسها را دور بریزید.

همه افراد برای خود یك حریم خصوصی دارند كه در مورد افرادی كه به شدت برونگرا هستند، این حریم محدود شده و زیاد به چشم نمیآید. اما افراد درونگرا برای خود حریم خصوصی گستردهتری قائل هستند.

پس در نتیجه برای اینكه فردی اجتماعی باشید باید این حریم خصوصی را محدود كنید و زیاد خود را در پیله تنهاییتان محصور ننمایید. اگر یكبار دست به این كار بزنید، تكرار آن برایتان راحتتر خواهد شد.

بطور مثال اگر تازه به یك ساختمان نقل مكان كردهاید و مواجه با همسایههای جدید چندان هم كار سادهای به نظر نمیآید، برای غلبه بر این ترس میتوانید هر روز صبح شما برای سلام كردن پیش قدم شوید.

البته لازم به ذكر است كه لازم نیست از همان شروع كار گامهای بیش از حد بلندی بردارید، همیشه مسیرهای جدید را با گامهای كوتاه شروع كنید تا رفتهرفته به شرایط جدید عادت كنید.

- هنر خوب صحبت كردن را یاد بگیرید

درست است كه خوب گوش دادن مهارت بسیار مهمی است و شاید در بیشتر مواقع مهمتر از خوب صحبت كردن باشد، اما بههرحال خوب صحبت كردن خصیصه ایست كه در بین تمام افراد درونگرا مشترك است.

پس شما هم اگر میخواهید خود را در این گروه جای دهید باید زره و كلاه خود به تن كرده و به جنگ سكوت بروید و بتوانید بیوقفه حرف بزنید. اما خوب میدانید كه در عمل توانایی چنین كاری را ندارید.

مطمئناً شما و تمام درونگراها بر این عقیدهاید كه بهترین گفتگوها آنهایی هستند كه به عنوان متكلم نقش كمی در آن داشته باشید، و به عنوان یك درونگرا خوب میدانید كه از بودن در یك جمع دوستانه و تنها شنونده سخنان آنها بودن چه احساس خوبی در شما ایجاد میشود.

اما از همین امروز رویه خود را تغییر دهید. برای شروع تنها چند كلمه هم كفایت میكند. لازم نیست مثل یك برونگرای حرفهای مسلسل وار حرف بزنید، همین كه بتوانید در حد چند كلمه نظرات و احساسات خود را بیان كنید، اعتماد به نفس شما برای برخورد با موقعیتهای اجتماعی افزایش مییابد.

در اینجا وقت آن شده كه فوت كوزه گری افراد برونگرا را به شما یاد دهیم، این افراد بدون اینكه مطمئن باشند درباره چه موضوعی میخواهند صحبت كنند، باب گفتگو را باز كرده و همچنان به حرف زدن ادامه میدهند.

پس شما هم فقط حرف بزنید تا حرف زده باشید. شاید باز هم برای شما كه به چنین روشهای نه چندان دل چسبی عادت ندارید، انجام چنین اعمالی كمی سخت باشد اما بههرحال در همین حد كه برای صحبت تلاش كنید پیشرفت خوبی محسوب میشود.

بالاخره روزی میرسد كه شما هم مثل یك برونگرای واقعی بیوقفه حرف بزنید !

لذت درونگرایی

در آخر اگر از حق نگذریم، در درونگرایی لذتی هست كه در برونگرایی نیست. شما به عنوان یك فرد درونگرا میتوانید از كارایی خود حداكثر استفاده را ببرید. همچنین خلوت تنهایی بهترین فضا برای تفكر و كارهای خلاقانه است.

پس این درونگرا بودن چندان هم بد نیست و باعث افزایش و ارتقای مهارتهای دیگر شما میشود.

ایدهآلترین روش برای بكار بستن در زندگی تلفیقی از درونگرایی و برونگرایی است. میتوانید به كمك مهارتهای اجتماعی افراد برونگرا و آرامش ذهن و نظم و ترتیب افراد درونگرا از زندگی خود لذت برده و حداكثر استفاده را از تواناییهای خود ببرید.

اصلاً مهم نیست تستهای روانشناسی چگونه درباره شما قضاوت كنند.

برونگراها و درونگراها

برونگرایی و درونگرایی اصطلاحاتی است كه «ك.گ.یونگ» وضع كرده و حاكی از دو نوع شخصیت متناقض است. فعالیت كلی یا شوق و كشش در شخص برونگرا آفاقی (یعنی متوجه دنیای خارج) و در درونگرا انفسی (یعنی متوجه بدون شخص) است.

هر كس به این هر دو متمایل است، اما همواره بر اثر محیط و خصوصیات خلقی، یكی بر دیگری تفوق دارد و بهنحو بارزی آشكار میشود. برونگرایی حاد فرار نامعقول و غیرمنطقی از نفس و نمایش دادن احساسات در جمع است (مانند هیستری و هیجان شدید) و درونگرایی حاد عبارت از عقبنشینی به دنیای درون است، و درین حال خیالبافی جانشین واقع بینی میشود. «یونگ» بیماری تقسیم خاطر را اختلال مشاعر شخص درونگرا میداند.منبع: iransohrab.ir