یك شهرك نشین صهیونیست كه حدود 50 سال سن دارد و ساكن شهر "تل آویو" است، در حال حاضر 32 زن و 89 فرزند از آنان دارد.
این شهرك نشین صهیونیست كه "گویل راتزون" نام دارد دارای اندیشههای یهودی بسیار افراطی است، ادعا میكند كه تمام همسران وی از این كار او راضی هستند.

وی میگوید: من به همسرانم به هیچ وجه اجازه نمی دهم كه با مردان غریبه صحبت كنند و یا با خانوادههای خودشان تماس بگیرند زیرا این كار حرام است!

"گویل راتزون" در ادامه میافزاید: خوردن گوشت، سیگار كشیدن و پوشیدن لباس های عریان و نیمه عریان جزو كارهای كاملا حرام است كه بر همسران من انجام آن ممنوع است.

نكته قابل توجه این است كه همسران این مرد یهودی معتقدند او "مخلص خدایی" و دارای "قدرتی الهی" است!

"راتزون" طی گفتگویی با شبكه دهم تلویزیون رژیم صهیونیستی گفت: برخی همسرانم فهمیده بودند كه میخواهم از آنان جدا شوم، از همین رو تصمیم گرفته بودند به طور دسته جمعی خودكشی كنند.

وی در ادامه افزود: هر یك از همسرانم در یك منطقه از "اسرائیل" زندگی میكنند و هر وقت كه من به دیدن آنها میروم، از روی عشق و علاقهای كه به من دارند، حتی به وسیله كفشهای من،خود را متبرك میكنند.


منبع: jahannews.com