جنگ جهانی دوم در اروپا به روایت نقشه ها
«عمومی»
سرسخن
«درموردجنگ جهانی دوم خیلی چیزها میتوان گفت،اما از لحاظ جغرافیای سیاسی لروپا،برآیند بسیار ساده ای داشت:آلمان باخت و روسیه برد.آلمانها بهای شکست رابه دوطریق پرداختند:
هرچه درشرق خط اُدر - نایسه داشتند از دستدادند(بیشتر به لهستان،اما نیمه شمالی پروس را به شوروی)وآنچه برای کشورباقی ماند به دو نیمه ،آلمان غربی (جمهوری فدرال) و آلمان شرقی(جمهوریدمکراتیک) تقسیم شد.آلمان غربی یک مردمسالاری مجلسی که در 1949 به وسیله یآمریکا ،انگلیس،و فرانسه در مناطق اشغالی تاسیس شد پس ازآن به رهبریاقتصادی جامعه ی اروپای غربی رسید.آلمان شرقی که از منطقه ی اشغالی ارتشسرخ پدید آمد ،چیز چندان قابل توجهی نشد:
به صورت یکی از اقمار شوروی ،از محدودترین و محدودکننده ترین نوع.
درواقع اگر آلمان به دو طریق باخت روسیه نیز به دو طریق ،مستقیم و از طریقاقمار،برد.بردهای مستقیم آن شامل آنچه طی ماه عسل 41-1939 با هیتلر اشغالشد(به جز ایالت بیالیستوک،که به لهستان بازگشت)به علاوه ی نیمه شمالی پروسو انتهای دم مانند چکسلواکی پیش از جنگ بود.
استالین به خوبی میتوانستادعا کند که با توجه به رنجهای گذشته روسیه و قدرت فعلی آن ،تقاضاهایارضی او عمدتا از حیث ملایم بودن قابل توجه اند.
البته بیشتر قصد بندهدر این تاپیک نشان دادن جغرافیای سیاسی اروپا در زمان جنگ جهانی دوم بهوسیله نقشه ها میباشد ،ولی لازم دیدم مختصر توضیحاتی ارائه دهم.هرچند گفتهها در مورد جنگ جهانی دوم بسیار است.-مرداویز»

31 دسامبر 1938
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]
17 سپتامبر 1939
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]
30 ژوئن 1940
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]
5 دسامبر 1941
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]
اول مه 1942
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]
جبهه روسیه در 1942
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]
13 ژوئیه 1943
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]
20 اوت 1944
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]
اول ژانویه 1945 - نیمه مارس تا نیمه آوریل 1945
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]
1 ژانویه 1980
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]

سنترال کلابز