به گزارش خبرنگار فارس در لندن، كشور انگليس، درميان تمام كشورهاي اروپاي غربي، بيشترين شمار بارداري را در ميان دختراننوجوان داراست.
شمار بارداريهاي دختران نوجوان در انگليس 2 برابر تعداد بارداريهاي دختران نوجوان در كشورهاي فرانسه و آلمان است.
براساس تازهترين ارقام منتشر شده توسط اداره آمار ملي انگليس، تعدادبارداريهاي زير سن 16 سال در انگليس در سال 1999 به ميزان 3/8درصد بوداما اين ميزان در سال 2006 كاهش پيدا كرد و به 8/7 درصد رسيد . البته شماربارداري ها در ميان دختران نوجوان در انگليس همچنان بالا است.
انتشار خبر مربوط به پدر شدن يك پسر بچه 13 ساله در انگليس، شوك و حيرت شمار بسياري از مردم اين كشور را به دنبال داشته است.
الفيپتن Alfie Patten پسر بچه 13 ساله انگليسي و شانتل استيدمن دوست دختر 15ساله وي كه ساكن منطقه ساسكس Sussex در جنوب شرق انگليس هستند، صاحب فرزندشدهاند .
ديويد كامرون رهبر حزب محافظه كار انگليس با ابراز نگرانياز روند رو به افزايش بارداري در ميان دختران نوجوان انگليسي گفت: اينروند كه بچهها امروزه در اين كشور بچه دار ميشوند يك روند بسيار نگرانكننده است.
ديويد كامرون افزود: اين خيلي خوب است كه شاهد بزرگ شدنبچهها و پدر و مادر شدن آنها باشيم اما نه اينكه در حالي كه خودشان هنوزبچه هستند صاحب بچه شوند و بچهها نبايد در اين سن و سال به موضوع پدر ومادر شدن فكر كنند.
ديويد كامرون سپس گفت: وقوع چنين مسئلهاي در اينكشور واقعأ نگران كننده است و اين مشكلي است كه در نتيجه اشتباه عمل كردنبه وجود آمده است و بايد اين وضعيت درست شود.
ايان دانكن اسميت ازاعضاء حزب محافظه كار انگليس كه مركزي به نام مركز عدالت اجتماعي را درانگليس اداره مي كند و پيشتر نيز رهبري حزب محافظه كار انگليس را برعهدهداشت، در اظهار نظر خود درباره اين حادثه گفت: وجود اين موردي كه اكنون رخداده است و يك پسر بچه 13 ساله پدر شده است نمونه اي از آن نگراني است كهحزب محافظه كار درباره آن صحبت كرده است و منظور حزب محافظه كار از ناميدنجامعه انگليس به عنوان جامعه اي از هم گسيخته در واقع وجود چنين مواردياست.
ايان دانكن اسميت با تأكيد بر ضرورت رسيدگي به اين مسائل وجلوگيري از وقوع آنها، گفت: اين مشكلات در جوامع معيني به وقوعميپيوندند و لازم است تا به منظور حل اين مسئله، توجهها بر روي اينجوامع متمركز شود.
گوردون براون نخست وزير انگليس نيز در واكنش بهاين حادثه گفت: من از جزئيات دقيق اين مسئله اطلاعي ندارم اما معتقدمهمگيمان به طور مسلم خواستار اين هستيم كه از بارداريهاي سنين نوجواناناجتناب شود .
از سوي ديگر، اد بالز وزير كابينه دولت گوردون براون درامور مربوط به بچهها، پدر شدن اين پسر بچه 13 ساله انگليسي را حادثهايبسيار ناخوشايند و غير عادي توصيف كرد و گفت: ما به عنوان يك جامعهميتوانيم اين اطمينان را به وجود آوريم كه شمار بارداري هاي نوجوانان دراين كشور روند رو به پاييني را در پيش خواهد گرفت .