پیشنهاد پرداخت یکسان دیه به زن و مرد در مجلس بررسی می شود.عبدالعلیمیرکوهی معاون پارلمانی وزیر دادگستری از بررسی پرداخت یکسان دیه به زن ومرد در تمامی موارد در مجلس شورای اسلامی خبر داده و می گوید: «اینپیشنهاد از لحاظ شرعی مشکل دارد.» او در گفت وگو با مهر به پیش بینیپرداخت دیه یکسان به زن و مرد در تصادفات اشاره می کند: «در قانون بیمهشخص ثالث پیش بینی شده دیه بدون لحاظ جنسیت پرداخت شود اما هنوز در سایرموارد تصمیم گیری اتخاذ نشده است.» به گفته او در تبصره 2 ماده 4 قانونبیمه شخص ثالث آمده است:
«بیمه گر موظف است در ایفای تعهدات مندرج دراین قانون خسارت وارده به زیان دیدگان را بدون لحاظ جنسیت و مذهب تا سقفتعهدات بیمه نامه پرداخت کند.»
طبق ماده 300 قانون مجازات اسلامی دیهزن نصف دیه مرد است و طبق ماده 209 اگر مردی زنی را به قتل برساند بایدخانواده مقتول نصف دیه قاتل را پرداخت کنند تا وی قصاص شود.
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]