معاون قوه قضاييه در بخشنامههاي سران , دفاتر ازدواج را مكلف كرد تا درموقع ثبت ازدواج در نحوه پرداخت مهريه توافق بر عندالاستطاعه مالي زوج بهصورت شرط ضمن عقد درج و به امضاي زوجين برسد .
در اين بخشنامه سردفترانازدواج مكلفند در موقع اجراي صيغه عقد و ثبت واقعه ازدواج در صورتي كهزوجين درنحوه پرداخت مهريه بر عندالاستطاعه مالي زوج توافق كنند اينموضوع با عنوان شرط ضمن عقد درج و به امضاي زوجين برسانند .
اينبخشنامه زوجه را مكلف مي كند درصورت درخواست پرداخت مهريه به وي , استطاعتمالي زوج مورد توجه قرار گيرد و در صورتي كه زوج از نظر مالي توان پرداختمهريه را نداشته باشد پرداخت مهريه تا زمان توانائي مالي منتفي است .
قاضيشعبه 239 دادگاه خانواده يك در اين باره گفت: عندالاستطاعه بودن پرداختمهريه سبب تسريع در رسيدگي به پروندهها ميشود و از حكم اعسار و زندانيكردن زوج نيز جلوگيري ميكند .
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]

اوایلدیماه سازمان ثبت احوال ایران اعلام کرد، از این به بعد شرط عندالاستطاعهبودن زوج برای پرداخت مهریه به شروط ضمن عقد اضافه میشود. معنای این شرطاین است که مرد تنها زمانی که توانایی داشته باشد باید مهریه را بپردازد.

چندیاست که بحث بر سر مهریه و چگونگی مقابله با مهریههای بالا تبدیل به یکیاز مباحث قانونگذاران و مسئولان مملکتی شدهاست. یکی از مواد جنجالیلایحهی موسوم به حمایت از خانواده نیز مربوط به همین موضوع بود. مطابقمادهی ۲۵ این لایحه وزارت دارایی موظف میشد از مهریههای بالاتر از حدمتعارف و غیرمنطقی، هنگام ثبت ازدواج، مالیات دریافت کند و زن در هنگامعقد، یعنی زمانی که هنوز خود مهریه را نگرفته، موظف به پرداخت این مالیاتبود. البته این ماده با اعتراضات فراوان حقوقدانان و فعالان زنان ازلایحهی حمایت از خانواده حذف شد.

اما اوایل دی ماه سال جاری یکبار دیگر بحث مهریه در بین مقامات دولتی مطرح شد. این بار سازمان ثبتاحوال ایران اعلام کرد که از این پس یک شرط به شروط ضمن عقد اضافه خواهدشد که مطابق آن مهریه نه عندالمطالبه که عندالاستطاعه خواهد بود. این شرطبدان معناست که زن هر زمان که بخواهد نمیتواند مهریهاش را طلب کند، بلکههر وقت مرد توانایی مالی پرداخت آن را داشته باشد این دین پرداخت خواهد شد.
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]