همه ما گاهی با خود صحبت میکنیم و این صحبتها در واقع همان افکار مثبتیا منفی است که گاهی آن را با صدای بلند و گاه در ذهن خود میگوییم. اگرحرفهای ما با خودمان مثبت باشد، موجب آرامش بیشتر و کنترل استرس میشوداما اگر منفی باشد موجب تشدید استرس میشود...

به گفته روانشناساناین گفتگوها بازتاب حالات عاطفی ما هستند و اعتماد به نفس، دیدگاه، انرژی،عملکرد و ارتباط با دیگران را تحت تاثیر قرار میدهند. پس بهتر است با بهکار بردن روشهای زیر گفتگوهای درونی منفی خود را به مثبت تبدیل کنیم و ازنتایج خوب آن بهرهمند شویم.

1. بهتر است به جای اینکه روی مشکلتمرکز کنید، به راه حل آن فکر کنید. همه مشکلات راه حل دارند. از خودبپرسید: «چهطور میتوانم این وضعیت را تغییر دهم؟»

2. سعی کنیداین جمله را که «هر اتفاق بدی یک فاجعه است.» به کار نبرید. واقع بینباشید و از ترساندن خود دست بردارید، پس بهتر است بگویید «بله ممکن است بهدلیل اشتباهات کوچک اتفاق بدی بیفتد اما فاجعهای در کار نیست.»

3.با تصویرسازی ذهنی پیشاپیش در مورد خود و دیگران، فرصت شناخت افرادی را کهدر ذهن خود کلیشه کردهاید، از دست ندهید. بهتر است با خود بگویید «همه ماانسانهایی هستیم با شخصیتهایی منحصر به فرد، هر کدام از ما نقاط ضعف وقوتی داریم.»

4. همه بایدها، پیش فرض قوانین و استانداردهای رفتاریهستند که وجود واقعی ندارند. مثلا شما ملزم به رعایت قوانین رانندگی هستیداما در هوش شما «باید» وجود ندارد. پس به جای اینکه بگویید «من بایدباهوشتر از این باشم»، بگویید «من میتوانم از این باهوشتر باشم.»

5.«همیشه»، «هرگز» و «هیچ» کلماتی مبالغهآمیز برای نشان دادن واقعیتهستند. پس نگویید «من همیشه زیاد غذا میخورم بنابراین هرگز لاغر نخواهمشد» بهتر است بگویید: «من اغلب بیش از حد غذا میخورم اما میتوانم اینعادت را تغییر دهم»

6. سعی کنید واقعیت را با سیاه و سفید دیدنتحریف نکنید. فکر نکنید که تلاش شما باید یا به شکست کامل تبدیل شود یا بهپیروزی کامل. ممکن است بگویید «یا با ورزش کردن تا روز جمعه دو کیلو لاغرمیکنم یا اینکه اصلا ورزش را کنار میگذارم» به جای اینکه بگویید: «منمیخواهم با ورزش کردن تا روز جمعه دو کیلو لاغر شوم. حتی اگر یک کیلو هملاغر شوم نشان میدهد که ورزش مفید بوده است اگر هم همان وزن ماندم بارژیم غذایی و ورزش سعی میکنم خود را لاغرکنم».

7. برچسبهای منفیابزارهایی هستند که اعتماد به نفس را کم میکنند. مثلا وقتی به خودمیگویید «من احمق هستم» این تبدیل به بخشی از هویت شما میشود و موجبمیشود از خود متنفر شوید. به جای این به یاد بیاورید که اشخاص تنهامجموعهای از نقایص و اشتباهات نیستند، ممکن است رفتار شما بعضی مواقعاشتباه باشد اما این به معنای حماقت نیست. پس بگویید «هر انسانی ممکن استاشتباه کند و من هم مثل همه انسانها»

8. وقتی کسی به شما راه حلمناسب و ممکن ارایه میدهد، سعی کنید به آن گوش دهید و بپذیرید نه اینکهبگویید بله اما... و هزاران دلیل بیاورید که این راه حل خوب نیست.


منبع: salamatiran.com