قوم مایا، که از ساکنان آمریکای مرکزی بودند، «چیکل» میجویدند. چیکل صمغ سفید و کشسانی از درختی به نام ساپودیلا است. بعضی از سرخپوستان آمریکای شمالی نیز صمغ صنوبر را میجویدند.

وقتی اروپاییان قاره آمریکا را کشف کردند و با آداب و فرهنگ بومیان آنجا آشنا شدند، برای اولین بار چیکل را دیدند و خودشان نیز به جویدن آن علاقهمند شدند.

در ساخت آدامسهای امروزی نیز ازچیکل استفاده می کنند. این ماده از گواتمالا و مکزیک به کارخانههای آدامس سازی جهان صادر میشود.