این مبحث را جهت مشخص کردن اهمیت موضوع با چند سوال شروع میکنم:

آیا تا کنون این سوال برای شما پیش آمده که قبل زندگی در این دنیا وجود ما در کجا قرار داشت؟

چگونهاست که بسیاری از انسانها مدت مدیدی عمر میکنند ولی خیلی از انسانها حتیچشم به این جهان باز نمی کنند و در رحم مادرشان میمیرند؟
عدل الهی چگونه در مورد انسانها در این مدت کوتاه عمر اجرا میشود؟

آیا با همین مدت کوتاه عمر (حداکثر 120 سال) تا ابد مستحق بهشت یا جهنمیم؟

چرا خیلی از انسانها دارای خصایصی پست وبسیاری نیز بسیار پرهیزگار ومتقی (نه فقط به صرف انجام واجبات دینی) هستند؟

چرا عده ای در قالب جنس مونث به دنیا می آیند و عده ای در قالب جنس مذکر ؟

چرا عده ای تا آخر عمرشان در ناز و نعمت بسر میبرند و عده ای از بدو تولد تا آخر عمر در سختی و محنت؟

و.....

و....

همه این سوالات ما را به این نتیجه میرسانند که قبل و بعد از این زندگی در این کره خاکی زندگیهای زیادی داشته وخواهیم داشت

بذارید تا مطلب را از اینجا شروع کنم که هر چه را که خداوند قادر در این کیهان آفریده برای پیشرفت و تکامل خلق کرده است

از یک تکه جماد بی ارزش تا انسان اشرف مخلوقات همه دارند در مسیری حرکت میکنند به نام تکامل روحی "قرآن کریم اشاره دارند:

شما از خدایید وبه سوی او باز میگردید "
اما بعضی از موجودات در این مسیر حرکت پشتازنند (السابقون) وبعضی در این مسیر عقب افتاده اند

اما همه موجودات در نهایت و طی دوره های متعدد تکامل در این کره خاکی وکرات متعدد دیگر در این عالم بی انتها نهایتا به تکامل

روحی که همانا رسیدن به قرب الهی در آسمان هفتم میباشد خواهند رسید (الله الرحیم)

پس چه خوب است که ما در این کره خاکی و این ایستگاه موقتی با انجام اعمال خوب وکمک به همنوع خود که از بزرگترین عبادتهاست

مسیر تکامل خود را کوتاهتر کنیم . واین آیه چه کامل تکامل روحی را بیان کرده است:

آیه 28 سوره بقره: مردم چگونه کافر میشوید بخدا وحال آنکه مرده بودید و خدا شما را زند ه کرد و دیگر بار بمیراندو باز زنده کند و

عاقبت بسوی او باز خوا هید گشت.