واقعا در روابط زناشويي چيزي بنام يک "رابطه کامل" وجود ندارد و متاسفانهبا اين که شما تصور ميکنيد همسرتان بسيار به شما علاقمند است احتمال خيانتاو وجود.

بخاطر داشته باشيد: زنان بسيار نکته بين و دقيق هستند ودرصورت خيانت مانند يک تبهکار حرفه اي ردي از خودشان باقي نمي گذارندبنابراين شما بايد خوب حواستان را جمع کنيد. در زيـر 10 نشانـه اصلي کهممکـن است ( نه لزوما" ) دليـل خيـانت يـک زن باشد را مي خوانيد:

: فاصله گرفتن و جدايي از خانوادهاينواقعيت که او ديگر علاقه اي به رسيدگي امور خانواده ندارد و تمايلش را بهبرقراري رابطه با خـانـواده و دوسـتان شما از دسـت مي دهد، مـي توانددليـل بر پشيماني و ندامت ناشي از خيانت باشد. او ممکن است بخاطر خيـانـتشاحسـاس گنـاه کـرده و روبرو شدن با دوستان يا خانواده شما او را به يادگناهانش بيندازد.بنابراين هرچقدر او در صداقت و درستي قوطه ورتر شود،بهمان اندازه مجبور بتحمل عذاب وجدان کمتري خواهد شد.


:افزايش پرخاشگري و ستيزه جويي


آنروزهاي تفاهم و همدلي و رضايت که با هم داشتيد به پايان رسيـده. اخيرا اوبا هر کار شما شروع به مشاجره و شکايت پـرداخـتـه و از هـر بـهـانـه ايبـراي نـزاع و تخريب شخصيت شما استفاده ميکند. نق زدنها به او کمک مي کندتا احساس گناه را از بين برده و يا حداقل کمترکند. بنابراين اگر عيبجوييهاي او از شما بصورت يک عادت درآمده کمي دقت کنيد ببينيد چه اتفاقي درحال افتادن است.دوستي با فردي جديديک ازنشانه هاي شروع خيانت قرار گرفتن فردي جديد در سر راه اوست که ممکن است ازطرف او "همکار" يا "دوست قديمي" اطلاق شود. او از بيان جزئيات دوستي بافرد جديد خودداري کرده و سعي در پوشاندن آنها دارد.


: ممانعت از پاسخگويي به سؤالات ساده


هـميشهنسبت بفردي که حتي از پاسخگويي به ساده ترين و منصفانه ترين سوالات شماسرباز مي زند و يا سـوالات شما را از خودتان مي پرسد ( اين امر نشانگريافتن يک جستجوي ذهني براي دروغگويي است ) ضنين و مشکوک باشيد. هشيارباشيد در مورد دير آمدن ها به خانه و ايـنکه او با غرولند در جواب سوالشما مي گويد: " چرا مي خواي بدوني کي از محل کارم خارج شدم؟". اگر او بهسوالاتي که هميشه عادت داشـت داوطـلبـانـه و با رقبـت پاسـخ دهـد ولياکنـون با حالت تدافـعي و جبـهه گيرانه علاقه اي به جواب دادن آنها ندارد،بـدانيد که او چـيزي ( يا کسي....) را از شما پنهان ميکند.


ايجاد تغييرات در عادت ها


اگراو سرش جاي ديگري گرم باشد ، بطور قطع متـوجه تـغييراتـي در انـجامعـادتها و کارهاي روزمره اش خواهيد شد. ديگر تمايلي به سينما رفتن وجودندارد و صحبتي از شرکت در کلاسـهاي آموزشـي نمي شـود. معمولا" مـرداندوسـت دارند با مـعشـوقه جديدشان ملاقات کنند و اين امر موجب غفلت وبازماندن از انجام مشغوليات گذشته مي گردد.


افزايش آرايش و آراستگي


هـمانگونهکه خود شما در ابتداي ارتباطتان سعي در نشان دادن محاسن خود به يکديگرداشتيد، اکـنون او نـيز بصورت ناگهاني اصرار در آرايش بيشتر و تغيير لباسو دگرگون کردن ظاهر خود براي فردي ديگر دارد.


اافزايش استقلال و خودکامگي


يکنشانه مهم کج روي اين است که او از نـهاد دو نـفره خـانواده جدا شده و بهسمت خودمختاري پيش مي رود. او ديگر نمي گويد "ما" مي گويـد "من" بعلاوهکار خودش را انجام مي دهد و تمايلي به مشورت در مورد انديشه هاي آيندهزندگي ندارد. او طوري رفتار ميکند که به شما بفهماند ديگر نيازي بهنگهداري شما ندارد.

افزايش مشغوليتها


او ميگويد ديگروقت انجام فعاليت هاي فوق برنامه را با شما ندارد با اينحال وقتي که"دوستش" با او تماس مي گيرد همان لحظه حاضر و آمـاده شده و بـيرون مي رود.او بسيار زياد براي "کار" از خانه خارج مي شود.


:بي تفاوتي و بي اهميتي


چهچيزي بدتر از اين اســت که همسـر شـما تقريبا در مـورد همه چيز نق بزند؟به نظر مي رسد بدتر اين باشد که او ديگر توجه نکند که حتي شـما يک مـوجودزنده هستيد. همانـطور که نشـانه شــماره 9 ( بهانه جويي و گيـر دادن سر هرموضوع ) يک نــشـانه خيانت محسوب ميگردد بر عکس آن هم يعني بي اهـميتـي درانجام کارهاي شما نيز دليلي محکم است. ديگر براي او فرقي نميکند که شماکجا ميرويد و چه کار مي کنيد. اگر عقيده خود را مثلا" در مورداحساس خود ويا ظاهر او ابرازکنيد با جوابي سرد مواجه خواهيد شد. بعبارت ديگر او همـاناندازه اهميتي که شما براي موضوعات مختلف قائل هستيد، قائل نخواهد بودبخصـوص که آن موضـوع مسـتقيما" در رابـطه شـما تاثير گذار باشد.


واقعيتگرا باشيد: با اين فکر که همسرتان هيچ وقت به شما خيانت نمي کند، خودتانرا فريب ندهيد و از طرف ديگر فورا" او را متهم به خيانت نکنيد. اگر هـمسرشما داراي يک از نشانه هاي فـوق بـود، دلـيل بر ايـن است که احتـمـالا"چيـزي در اين رابطه غلط مي باشد و لزوما" دليلي بر اتهام نهايي نيست. درهر حال بـا خـواندن ايـن مقاله فرصني مناسب براي شما پيش مي آيد تابـتـوانيد برخورد و ديدگاه منطقي تري نسبت به مسائل داشته باشيد.


موضوعمهم تر اينکه اجـازه نـدهيد آنچه که ممکن اسـت تنها يک حس حسادت در شماباشد باعث تخريب افکارتان در مورد همـسرتان شود چرا که اشتباه انگاري ونتيجه گيري زود هنـگام ممکن اسـت يک رابطه را براي هميـشه از بين ببرد پسهمه حقايق را پيش از روبرو شدن با وي درنظر داشته باشيدمنبع : [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]