امنیت روانی اعضای خانواده در محیط خانه و جامعه به آسایش و آرامش روان مربوط میشود.
میدانیمبهداشت روان چیزی فراتر از فقدان یا نبود بیماری است، بهگونهای دیگرمیتوان گفت: بهداشت روان حالتی از رفاه است كه در آن فرد تواناییهایش رابازمیشناسد و قادر است با استرسهای معمول زندگی تطابق حاصل كرده و ازنظر شغلی مفید و سازنده باشد و بهعنوان بخشی از جامعه با دیگران مشاركت وهمكاری داشته باشد.بهداشت روان به همه ما مربوط است نه فقط به كسانی كه ازبیماریهای روانی رنج میبرند.

بهداشت روانی افراد متأثر از عواملمتعددی است، اگرچه این عوامل بهصورت جداگانه مورد مطالعه قرار میگیرندولی در واقع این موضوع چندوجهی متأثر از یكدیگر است. بدینمعنی كه افرادبهعلت شرایط محیطی یا عوامل فردی تعادل و آرامش روحیشان دچار تغییراتیمیشود و هرچه شدت این عوامل زیادتر باشد، تأثیر و تهدیدش بیشتر خواهدبود. عواملی همچون عدمبرآورده شدن نیازهای اولیه، ناكامی، استرس،یادگیری، مسائل اجتماعی و رسانههای جمعی و... از عمدهترین تأثیرگذارانبر بهداشت روانی هستند.

تامین و ارتقای سلامت روان زنان نیاز بهتوجه جدی به سلامت و حقوق زنان دارد. تامین این سلامتی ابعاد متفاوتی داردكه بخشی بهعهده جامعه، والدین و فرزندان و بخشی بهعهده مردان است و دراین میان نقش مردان در ارتقای سلامت روان زنان از اهمیت خاص و چشمگیریبرخوردار است. نقش مادری زن اگر به خوبی موردتوجه قرار گیرد زن را درجایگاهی بسیار بالاتر و مؤثرتر از مرد در جامعه انسانی قرار میدهد، اماتفكر مادی بهگونهای در به ابتذال كشاندن زنان تلاش كرده كه این موجودمتعالی امروز به بازیچهای در دستان هوسبازان شیطانصفت تبدیل شده است.با تأسف و شرمساری باید گفت كه در دنیای مدرن، تجارت زنان و دختران پس ازموادمخدر از سودآورترین انواع قاچاق بهشمار میآید.

مقام زنبهویژه نقش مادری او در پیشگاه خداوند و اولیای دین بسیار بلند و ارزشمنداست. پیامبر گرامی(ص) میفرماید: (بهشت زیر پای مادران است) جالب آنكه اینسخن نهتنها، یادآور یك وظیفه اختصاصی بلكه بیانی حقشناسانه و تشكرآمیزاز زن، بهعنوان مادر است. این تشكر اختصاصی حضرت حق از زن در برابر مرد،نشان از تكریم مادر بودن و بزرگی منزلت وی در بارگاه قدس الهی است.

مرداناگر تمایل به ارتقای سلامت روان همسرشان و برخورداری از خانواده سرآمد،پایدار و مستحكم و كارآمد دارند و درصدد تربیت فرزندان شكوفا هستند وایجاد رابطهای صمیمانه با او را در سر دارند، بایستی به نكات زیر توجهخاص داشته باشند:

- زنان را درك كنید: شما باید نیازهایشان،عواطفشان، شادی، ناراحتی، سرزندگی، كسالت و خوب و بدشان را درك كنید.بهویژه اگر مورد بیمهری قرار گرفتهاند، باید موقعیت آنان را درك و باآنان همدلی كنید.

- زنها گفتوگو را دوست دارند: زن با صحبت كردنتخلیه میشود. اگرچه بهنظر شما او در صحبت كردن افراط میكند، هرگز او رااز گفتن باز ندارید.

- به حرفهای آنان گوش دهید: اولین نشانه دركشما از زن این است كه به صحبتهایش به دقت و باتوجه گوش دهید. هنگام صحبتاو با دستهایتان بازی نكنید روزنامه نخوانید، سرتان را بالا بیاورید،صمیمانه نگاهش كنید و...

- از بیان راهحلهای كوتاه و قطع گفتاراو خودداری كنید: با سرعت چارهجویی و تدبیر نكنید. زن نمیگوید كه شماچارهجویی كنید بلكه میگوید تا مسئله را بیان كرده باشد، برای مثال:میگوید سرم درد میكند. نگویید: برو دكتر. بگذارید به صحبتها ادامه دهد.

-از او بخواهید تا احساساتش را بیان كند: نهتنها از گوش كردن اجتنابنكنید، حتی از او پرسش هم بكنید تا بیشتر توضیح دهد و حرف بزند.

-زن به توجه نیاز دارد: به او توجه كنید، به نیازهایش، به لباسهایش،بهصورتش، به فعالیت روزانهاش. برای مثال وقتی او كفش تازه خریده و بهشما میگوید چطوره؟ فقط با یك كلمه (خوبه) نظر خود را ندهید. این نادرستاست. شما باید به وجد بیایید. بهدقت نگاه كنید و بگویید: برای پای توزیباست.

- زن دوست دارد كه به او احترام بگذارید: احترام بهزنبرای او خیلی لذتبخش است. مثلاً زمانی كه هر دو، پای در ایستادهایدبگویید اول خانمها و او جلو برود. هرگز زن را جلوی بچهها، فامیل وغریبهها خرد نكنید.

- زن از اینكه موردعلاقه است، لذت میبرد:اساساً زن بیش از مرد، به صمیمیت نیاز و توجه دارد، با او صمیمی شوید واحساس دوست داشتن خود را در گفتهها و رفتار به او نشان دهید. مثلاً باكلام و صورت زیبا او را صدا كنید. در خانه و در حضور او لباس تمیز بپوشید.

- زن به اعتبار نیاز دارد: احترام و توجه شما به او اعتبار میدهد؛ بهویژهدر حضور دیگران و تا حد زیادی این شما مردانید كه به او اعتبار میدهید.

- به زن قوت قلب بدهید: به او بگویید كه دوستش دارید، بگویید كه همیشهحمایتش میكنید، بگویید كه تنهایش نمیگذارید، بگویید كه حجم عمدهای ازمشكلات زندگی او را به دوش میكشد، بگویید كه او كانون محبت است و خانهبدون او روح ندارد.

- هرگز همسر خود را با دیگران مقایسه نكنید: درحضور همسرتان از زنان دیگر چه بهصورت تمجید، یا انتقاد و ایراد صحبتنكنید. این مسئله حساسیت آنها را برمیانگیزد.

- همسر خود را با القاب زیبا و پسندیده موردخطاب قرار دهید: چنان كه رسول خدا(ص) همسرش را حمیرا (گل سرخ) خطاب میكرد.

-ابراز محبت كنید: به شكل مستمر محبت خود را به او ابراز كنید و گاهی ازطریق هدیه دادن به مناسبتهای مختلف (سالگرد ازدواج، تولد و...) بههمسرتان، آن را عملاً تأیید كنید.

- فداكار باشید: در زندگی گذشت و از خودگذشتگی را پیشه كنید.