نوآوري رمز موفقيت در تجارت

17/07/1385
امروز تخصص فني ومهارتهاي مديريت به تنهايي ضامن موفقيت تجارتهاي كوچك نيست. بلكه بهموازات تغيير شرايط تجارت، طرز تفكر و نگرش صاحبان مشاغل نيز بايد تغييريابد. چرا كه آنچه امروز تازه و نوين محسوب ميشود شايد براي فردا قديميشمرده شود. از اين رو صاحبان مشاغل بايد روشهاي كهنه را به فراموشيسپارند و مشتاقانه از روشهاي نوين و خلاقانهي خدماترساني به مشترياستقبال نمايند. تغيير به معناي متفاوت انديشيدن، متفاوت ديدن و متفاوتعمل كردن است. براي ايجاد تغيير بايد از دايرهي روزمرگي پا را فراترگذاشت.
خطرات روزمرگي در تجارت
ما اغلب روال روزمره و سادهي اموررا در پيش ميگيريم زيرا آن را معمول و قابل پيشبيني ميدانيم. اين كاربراي اقدامات پشتيباني مانند مهيا شدن براي انجام كار و پردازشصورتحسابها مفيد است، اما توسل به روشها و شيوههاي جديد بسيار كاراتراست. انجام كارها به صورت روزمره رشد و پيشرفت را متوقف ميسازد در نتيجهممكن است اين حاشيهي امن به حاشيهي خطر تبديل شود.
وقتي كارها را بهطور روزمره و از روي عادت انجام دهيم تفكرات ما انعطافناپذير و تحجرآميزميشود. به عبارتي تنها از يك بعد به مسائل نگاه ميكنيم و بديهي است كهيك بعدينگري خلاقيت انسان را از بين ميبرد. اهميت اين مسأله در تجارت ازآن جهت است كه موجب ميشود همواره به يك روش بازاريابي و يك روش تبليغاكتفا شود و نتايج يكساني مهمي به دست آيد. در واقع صاحبان مشاغل فرصت كشفراههاي خلاقانه و موثر در بهبود خدمات و محصولات را از خود ميگيرند زيرااين كار تلاش بيشتري ميطلبد و در عين حال هيچ تضميني براي موفقيت كارنيست. آنها غافل از آنكه اين فرصتهاي طلايي موجب شناخت بهتر خودشانميشود، بيشتر از شكست خوردن هراس دارند. در نتيجه بيشتر كار ميكنند، امارضايت كمتري از تلاشهاي خود دارند. حتي اگر امروزه روابط ما بانزديكانمان دچار آسيب ميشود به اين دليل است كه بيشتر مانند يك رباترفتار ميكنيم تا يك انسان دوست داشتني، دلسوز وبا محبت كه دست به مخاطرهو تغيير و تحول ميزند. در اين شرايط مغز با محركهاي كمتري روبهروميشود و كندتر عمل ميكند. در نهايت هم قسمتهايي از مغز رفته رفته ازبين ميرود. اين در حاليست كه خلاقيتهاي ذهني و عملي موجب ايجاد رشتههايعصبي جديد و فعاليت بهتر مغز ميشود.
هنگاميكه نوبت به تجارت ميرسدورود رقبا به صحنه، رقابت را به پيكاري حساس مبدل ميكند. از طرف ديگرمشتريان ميخواهند از پول خود بهترين استفاده را ببرند.
آنها به دنبالتوجه و احترام هستند. بنابراين اگر همچنان دست به تغيير و تحول نزنيد موجببيتفاوتي و دلسردي مشتريان يا حتي رو آوردن آنها به رقباي خود ميشويد ودر آخر هم سود كمتري به دست ميآيد.
چگونه ميتوان از روزمرگزي رهايييافت؟ ابتدا ميخواهيم كارهايي را كه شما در زندگي شخصي خود ميتوانيدانجام دهيد بررسي كنيم. به طور نمونه : تغيير دكوراسيون منزل، انتخاب مسيرمتفاوت از محل كار تا منزل و يا پوشيدن لباسهاي متنوع.
اين پيشنهادهايساده به شما كمك ميكند از روال معمول و سادهاي امور فاصله بگيريد و بايافتن نگرش متفاوت، افزايش آگاهي، شهامت و اعتماد به نفس بيشتر دست بهمخاطرهجويي زنيد. شما با انجام كارهاي سادهاي ميتوانيد به راحتي خود رااز خطر روزمرگي برهانيد. براي اين كار بايد مرتباً از خود بپرسيد : اگراين تغيير را ايجاد كنم چه اتفاقي ميافتد. براي نمونه : اگر امروز بهمشترياني كه از ما خريد ميكنند جايزه دهيم چه ميشود؟اگر رنگ و طرح يانوع بستهبندي محصولات خود را براي جلب نظر بيشتر مشتري تغيير دهيم چه؟همچنين ميتوانيد از تعدادي از مشتريان خود دعوت كنيد به محل كار شمابيايند و نظرات خود را جهت خدماترساني بهتر ارائه نمايند. از تمامكاركنان خود بخواهيد دربارهي راههاي ارتقاي شركت، سودآوري بيشتر و پيشيگرفتن از رقبا بيانديشند. اجازه دهيد مشتريان و كارمندان همگي درتصميمگيريها مشاركت داشته باشند. براي اين كار ميتوانيد با در نظرگرفتن يك بليت بختآزمايي براي هر پيشنهادي كه به صندوق پيشنهادات انداختهميشود، انگيزهي مشاركت را در افراد خود تقويت كنيد. علاوه بر اين بهمنظور يافتن راههاي نوآورانه در تجارت خود هر سه ماه يكبار با هيئت مديرهيا با مشاوران ملاقاتي ترتيب دهيد. در اين جلسات به بحث دربارهيخواستههاي مردم و نظراتشان بپردازيد. هدف خود را فراتر از رضايت مشتريانقرار دهيد و به راههاي خرسند كردن مشتريان و كارمندان از طريق تغيير درخدمات خود بيانديشيد.
طبيعتاً تجربهي موقعيتهاي متفاوت نوعيمبارزهطلبي است. اما ارزش تلاش و صرف وقت را دارد. زيرا فرصت انتخابآگاهانهتر و يافتن راههاي موثر را در اختيار شما قرار ميدهد. رهايي ازترس و عادات گذشته تجربهاي خوشايند است كه به رؤياهاي شما در مورد رشد وپيشرفت كاريتان تحقق ميبخشد.
مترجم : فرناز صفدري


منبع : [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]