1- آماده سازی روحی: شما باید در همه لحظهها 100% قدرت پاسخگویی داشتهباشید. برای خود اهداف كوتاه مدت و بلند مدت در نظر بگیرید و آنها رابنویسید و نتیجه ای نهایی را كه از خود و كارتان در نظر دارید را مشخصكنید، در اندازه گیری توانایی خود صادق باشید.2- با خودرقابت كنید: شما برای خود رقیب بزرگی هستید آن چیزی كه قادرید انجام دهید،چیزی نیست كه نتوانید افزونش كنید. روزی كه به بهترین چیزی كه خدا برایشما مقرر داشته برسید ،تفاوت این دو را خواهید یافت.3- از محیط زندگی خود لذت ببرید: از لامپهای هالوژن گرم استفاده كنید آنچهباعث مزاحمت شما میشود از خود دور كنید. لباس های زیبا و راحت بپوشید.4- پافشاری كنید : یك پله كوچك، پایه ای برای موفقیت های كوچك بعدی خواهدبود. اگر شما كارتان را فقط با30 تا 60% از بهترین توانایی خود شروع كنید، مدت طولانی تری را برای رسیدن به هدف خود طی خواهید كرد.5- افق دید خود را نه خیلی وسیع و نه خیلی محدود كنید: بیشترین لزوما بهتریننیست. به یاد داشته باشید كه گاهی از محل كار بیرون بیایید و در بارهكارها و مشكلاتتان فكر كنید. از تعطیلات خود استفاده كنید .حضور بیشتر شمادر محل كار به معنای كار خوب شما نیست. شاید چند روزی استراحت بازدهبالاتری برای شما به ارمغان آورد.6- از اطلاعات مانندخبر نگاران، نگهداری كنید: روزی آن تونی رابینز گفت" اگر زندگی شما،ارزشمند است این ارزش را ثبت كنید "خودتان را یك خبرنگار فرض كنید واتفاقات مهم زندگی را ثبت كنید. میتوانید از این روش، برای ثبت تلاش وانرژی خود نیز استفاده كنید و ببینید كه در مدتی كوتاه و مشخص چقدر از راهرا طی كرده اید .7- به عادات غذایی و كیفیت آن توجهكنید: رژیم غذایی مناسب برای كاركرد بهتر مغز لازم است. اگر شما 12 تا16ساعت كار میكنید، اطمینان داشته باشید كه سوخت مناسبی به بدن خود میرسانیدكه میتواند شامل خوردن میوه و مصرف لبنیات همراه با وعده های غذایی باشد.