ایجاد تغییر و تحول در انسان زمانی ارزشمند است که آن تحول در وجود آدمیپایدار بماند. تحولی که با تکنولوژی فکر در جسم و روح و روان ما ایجاد شدهاست همچنان پایدار مانده و کیفیت زندگی ما را بهبود ببخشد. انسان یک موجودفراموشکار است و مرتباً نیاز به تذکر و یادآوری دارد.
نباید با تغییراتاولیه ای که در خود دید خیالش راحت باشد که تا آخر عمر این تحول و تغییرپایدار خواهد ماند. زیرا اگر از خود غافل شود آن نگرشها ی غیر درست مجدداًبه زندگی او برگشته و او را مجدداً دچار مسائلی می کند.

اصولی برای پایدار ماندن تغییرات و تحولات

1_ اجرای تکنیک های تکنولوژی فکر(بر اساس خودهشیاری، خودبیداری و اشراف و بصیرت کامل)
تحول در انسان حاصل عملکرد لحظه به لحظه ضمیر ناخودآگاه او است.
ضمیرناخودآگاه برای انجام هر حرکتی نیازمند به یک فرمان و یا یک سیگنال ورودیاست. مهمترین عامل ایجاد تحول و فعال ساختن ضمیر ناخودآگاه ، اشراف وآگاهی لحظه به لحظه به خود است.
مهمترین حرکتی که شما در زندگی خودباید انجام بدهید، همان اشراف به خودتان است که در واقع متوجه هستید کهاتفاقی در دنیای شما رخ داده و شما دیگر آن آدم سابق نیستید. انسان زبیاکسی است که تمام تکنیک ها و اصول تکنولوژی فکر را در هر لحظه اجرا می کند.
لحظه ای از خود غافل نباشید. بلکه تمام اصول تکنولوژی فکر را در هر لحظه در دنیایی از آگاهی انجام دهید.
مثال:اصل تمرکز و اصل سئوال که مرتباًباید بر روی زیبایی های زندگی خود تمرکزکنید و ذهن خود را مرتباًمعطوف به وقایع زیبای زندگی کنید و از هر گونهمنفی نگری بپرهیزید. مرتب از خود سئوالهای مثبت بکنید. و احساس رضایت اززندگی را فریاد بزنید و مرتباًبرای خودخواستار زندگی بهتر باشید.
بهچای واژه چرا از واژه چگونه استفاده کنید. مرتباً خود را انسان خوش شانسیبدانید و باور کنید که خدای رحمان برای شما بهترین ها را می خواهد.
بااصول سی گانه اعتماد به نفس هر روز زندگی کنید. شب های قدر را به هرمناسبتی تشکیل دهید و آینده زیبای خود را مرتباً طراحی و بهسازی کنید.
در مقابل مسائل زندگی مثل کوه بایستید و تمام تکنیک های حل مسائل را به کار ببرید. با تکنولوژی فکر هر لحظه زندگی کنید.

2_ مراقبت از ضمیر ناخودآگاه
شماامروز به خوبی می دانید که هر اندیشه ، هر حرکت و هر نگاه شما می تواند درضمیر ناخودآگاه شما تأثیر بگذارد و حاصل آن تأثیر می تواند سرنوشت شما راعوض کند.
مهمترین رسالت شما نگهداری و مراقبت از ضمیر ناخودآگاه است.
وقتیدیدن یک تصویر(گل یا خرابه) و یا شنیدن یک نغمه موسیقی (دل انگیز یا غمانگیز) و یا هر گونه اطلاعاتی که از طریق حواس پنج گانه به ضمیر ناخودآگاهشما برسد بر سرنوشت شما اثر می گذارد، حال ببینید که چگونه باید از ضمیرناخودآگاه خود مراقبت کنید تا او هم سعادت و خوشبختی شما را فراهم کند.
شمادر هر لحظه به چیزی می اندیشید ، چیزی را می بینید، می شنوید، لمس میکنید، می چشید و می بوئید. هر کدام از اینها سیگنالی به ضمیر ناخودآگاهشما است. همان سیگنالی که در سلامتی روح و روان شما و دستاوردهای آیندهشما تأثیر می گذارد.

3_ اصل مراقبه (نگهبان)
مباحث تکنولوژی فکر را در میان خانواده خود ترویج دهید.
انسانهاگاهی از خود غافل می شوند وسخنانی گفته یا حرکاتی می کنند که با نوع تفکرتکنولوژی فکر مغایرت دارد. در چنین مواقعی وجود عزیزان دیگری که متوجههستند و می توانند تذکر بدهند بسیار سازنده است.
تمام افراد خانوادهاراده می کنند تا با تکنولوژی فکر زندگی کنند ، می توانند برای یکدیگر بهصورت نگهبان و معلمی عمل کنند تا هیچ کدام دچار غفلت نشوند و همه افراد درهر لحظه در حالت خودآگاهی زندگی کنند.

4_ اجرای اصول تکنولوژی
شمااز رهگذر تکنولوژی عشق هر پدیده ای را در کائنات مظهری از عظمت خداوند میبینید و لذت می برید، این نگاه قدرت مغناطیسی انسان را مرتباً افزایش دادهو باطریهای وجود آدمی را شارژ می کند.

5_ هدف و برنامه در زندگی
هدف و برنامه در زندگی ، شورآفرین و تحول بخش است.
انسانهاییکه مرتباً اهداف جدیدی برای خود طراحی کرده و برای رسیدن به آنها برنامهریزی می کنند خود را همواره در مسیر کمال و مسیر تحول می بینند. چنینانسانهایی وقت ندارند که به چیزهای منفی و مخرب بیاندیشند و افسرده شوند.
انسانهدفمند مرتباً بر میزان شدت مغناطیسی وجودش می افزاید زیرا همواره از خودسئوال می کند که چگونه؟ چگونه باید به اهدافم برسم. چگونه باید فلان پروژهرا به ثمر برسانم؟ چگونه باید فلان ارتباط را برقرار کنم.

6_ اجرای شبهای قدر
اجرایاصول طراحی سرنوشت و یا مراسم زیبای شب قدر بهترین فرصت برای انسان است کهخود را در موقعیت پالایش درونی و ارتباط زیبا با خداوند و کل کائنات قرارداده و به روشن کردن تکلیف خود در زندگی اقدام می کند.
این حرکت ، تحول را هر لحظه به انسان یادآوری می کند و به او امید می بخشد

7_اصل تغییر در الگوها برای اجرای اصل خودهشیاری
یکی از بهترین راههای پایداری در تحول ، توجه لحظه به لحظه از طریق تغییر در الگوها و ایجاد نشانه ها است.
انسان ها مرتباً نیاز به تذکر دارند.
مرتباًجهت یادآوری الگوهای خود را عوض کنید وبرای خود نشانه هایی قرار دهید تابه شما یادآوری کند که آری شما دیگر آن آدم سابق نیستید.بلکه تحولی بزرگدر شما رخ داده است و همه چیز در دنیای شما تغییر کرده است. در آن صورتهمواره تحولی پایدار خواهید داشت و هرگز فراموش نخواهید کرد که برای شماهمه چیز به گونه ای دیگر است.
هر ماه دکوراسیون خانه را عوض کنید. مدل لباس پوشیدن و نحوه غذا خوردن ، روش برخورد با دیگران ، همه زندگی خود را مرتباً تغییر دهید.

8_ به کارگیری جملات تأکیدی مثبت
هرجمله تأکیدی و تصدیقی مثبت فرمانی سازنده به ضمیر خودآگاه است که در نهایتیک روحیه عالی ساخته و در عین حال باوری عالی و شخصیتی زیبا را ایجاد میکند.
جملات تأکیدی مثبت شرایط مطلوب بعد از تحول را به شما نوید می دهد.

9_ تصویر سازی ذهنی
هر تخیل مثبت که ما آنرا تصویر سازی ذهنی می گوئیم به عنوان یک سلسله دستورالعملهای محرز و مسلم برای ضمیر ناخودآگاه تلقی می شود.
تصویر سازی ذهنی به صورت مستمر و مداوم تحول درونی شما را پایدار نگه می دارد.