ارائه مطلب زير تلاش براي جلوگيري از وقوع اختلافاتي است كه به سبب آنامروزه راهروهاي دادگاه خانواده مملو از جمعيت است . پس به اميد آنكه شمارا هرگز در آنجا ملاقات نكنيم توجه شما را به چند نكته انساني كه حاصلبررسي مواد حقوقي و خلاصه مسائلي است كه معمولاً در دادگاه ها با آن روبروهستيم ، جلب مي كنيم .

1- اگر از گذشت ، صبر و بردباري در خودنشاني داريد به سراغ ازدواج برويد . زماني براي شروع يك زندگي مشترك تصميمبگيريد كه از استقلال و توان كافي خود براي اداره يك خانواده جديد مطمئنهستيد .

2- زماني را براي جاري شدن صيغه عقد مطلوب بدانيد كه ازخواست ها و نگرش هاي يكديگر باخبريد و مي دانيد كه هر دو هدفي مشترك رادنبال مي كنيد . براي رسيدن به اين شناخت ، مدتي به يكديگر فرصت دهيد .

3-در اين دنياي بزرگ هيچ دو نفري مانند هم نيستند . تفاوتهاي بارز ميان دوخواهر و يا دو برادر كه هر دو زاده يك مادر و پدر هستند ، خود گوياي اينمسئله است . بنابراين مبناي تفاهم را معيارهاي اصلي و اساسي برگزينيد .توقف و ايستادن بر اصول فرعي يكديگر چندان كمكي به بهبود روابط زناشويينخواهد كرد.

4 - قبل از ازدواج به مسئله اعتياد به طور جديبينديشيد و از عدم اعتياد همسرتان به هر گونه مواد مخدر ، اطمينان كاملحاصل كنيد . نگذاريد اميد به ترك كردن و يا ترك دادن سبب شروع يك زندگيپُرمشكل شود .

5- براي داشتن زندگي خوب و توأم با آرامش ، بهشيوه زندگي انتخابي خود عشق بورزيد . چشم وهم چشمي ، حسادت و تجمل پرستي ،بار سنگين زندگي هاي امروز را از دوش هيچ زوج جواني بر نداشته است . بهراستي كه كم كردن توقعات ، گنجينه اي بزرگ براي ساختن آينده يك زوج جواناست .


6- تجربه بارها و بارها ثابت كرده كه زوجي موفق وسربلند هستند كه در كشاكش زندگي در كنارهم ، يارهم هستند . در كنار هم درشادي ها مي خندند و در سختي و رنج ها با هم به جنگ مشكلات مي روند .اشتباهات يكديگر را مي بخشند و موفقيت هاي يكديگر را جشن مي گيرند ،براستي زن و شوهرهايي كه به جاي در كنار هم بودن ، مقابل يكديگر مي ايستندو زندگي مي كنند ، نه زندگي ، كه نبردي سخت مي كنند .

7- به يادبسپاريد كه گفتن كلمات محبت آميز، ذكر محسنات يكديگر و يادآوري اينكههمسرتان را دوست مي داريد و به وجودش در كنارتان افتخار مي كنيد ، كلماتيا جملات مختص دوران آشنايي و اوايل ازدواج نيستند . انسانها نياز بهشنيدن مهر يكديگر دارند ، آنچه در دل و ذهنتان مي گذرد را صادقانه به زبانآوريد كه خود يكي از عوامل مهم در بقاي زندگي زناشويي است.

8- بدنيست اگر بدانيم استفاده از تجربيات و نظريات ديگران مترادف با دخالت آنهادر زندگي زناشويي ما نيست ؛ چه بهتر اگر تجربيات گذشتگانمان را سرمشق كنيمو خود كاشف شادي هاي ديگر باشيم .

9- اگر در برخي مسائل بايكديگر اختلاف نظر داريد هرگز فرزندانتان را از آن مطلع نكنيد . در مقابلفرزند ، پدر و مادر عنصري واحد و جدايي ناپذيرند كه حرفشان و قولشان يكياست.

10- دوستي سرلوحه بهترين نوع رابطه هاست كه نه در شناسنامهو نه در هيچ جاي ديگر ثبت نمي شود ، اما عميق و بي پيرايه است . بهترينوالدين همانهايي هستند كه با فرزندانشان دوست و رفيق اند . بهترين زوجهانيز آناني هستند كه قبل از اين كه به يادشان بيايد كه زن و شوهر يكديگرند، بدانند كه دوست هم هستند . رابطه صميمانه و خالصانه توأم با درك و حفظاحترام همديگر ، شايد يكي ديگر از عوامل مهم تضمين كننده بقاي يك زندگياست .