در كتاب آسماني قرآن 12 آيه بسيـار معجزه آسا وجود دارد كه شايد كسي تا بهحـال بـه آن تـوجه باشد. سخناني به نهايت جالب و هدايت گر كه هر فردي رابـطور يقين در زندگي موفق نموده و به بالاترين درجات سوق مي دهد. به نظرمن اسـرار كاميابي در تمامي مراحل و جنبه هاي زندگي در اين 12 آيه ارزشمندنهفته است.


بـراي رسـيـدن بـه مـوفـقـيت كـافي است اين آيات رابا قلبي روشن به ذهن سپرده و با تفكر آنها را سرلوحه همه اعمال و رفتارخود نماييد. به خداوند فرصت دهيد، خواهيد ديد كه زندگي شما دچار تحولشگرفي خواهد شد.


آيات 19 تا 30 سوره مباركه الرعد:


بنام خداوند بخشنده مهربان


آيامسلماني كه به يقين ميداند كـه اين قرآن به حق از جانب خدا بـر تو نازلشده است [ و از آن كـسب عـلـم و حـكـمت و سعادت مي كـند ] مقامش نزد حق باكافر نا بيناي جاهل يكسان است؟


و تنها عاقلان متذكر اين حقيقتند تنـها عاقلانند كه هم به عهد خدا وفا ميكنند و هم پيمان حق را نمي شكنند


وهم آنچه را خدا به پيوند آن امر كرده [مانند صله رحم و دوستي پدر و مـادرو مـحـبـت اهـل ايـمـان و حـفـظ عـهـد و پـيـمـان بـا خـدا و خـلق وراسـتـگويـي و غـيـبت نكردن و مسخره نكردن و چـشم نداشتن به مال و ناموسديگران] اطلاعت ميكنند


و از خدا مي تـرسـند و از سختي هنگام حساب مي انديشند و هم در طلب رضاي خدا راه صبر پيش ميگيرند و نماز بپا ميدارند


و از آنچه نصيبشان كرديم به فـقـرا پـنهان و آشكارا انفاق مي كنند و در عوض بديهاي مردم نيكي ميكنند


اينانهستندكه عاقبت منزلگاه نيكو يافتند كه آن منزل بهشتهاي عدن است كه در آنبهشت خود و همه پـدران و زنـان و فـرزنـدان شـايـسـته خويش داخل ميشوند


درحاليكه فرشتگان بر [تهيت] آنها از هـر در وارد ميگردند و [مـيگويند] سلام برشما كه [در طاعت و عبادت خدا و رنج و آلام عالم] صبر پيشه كرديد تا عاقبتمنزلگاه نيكو يافتيد


و آنانكه پس از پيمان بستن [ با خدا ورسول] عـهد خـدا شـكسـتـنـد و هم آنچه خدا به پيوند آن امر كرده [مانندصله رحم و دوستي علي (ع) و مؤمنان و اولياء خدا ] پاك بريدند


و در روي زمين فساد و فـتـنه بـرانـگيـختـنـد ايـنان را لعن خدا و منزلگاه عذاب دوزخ نصيب است


خداهر كه را خواهد فراخ روزي و هر كه را خـواهـد تنگ روزي گردانـد اي رسولما ] تو به آنها بگو كه [ حـجت قـاطـعـي مـانـند قرآن و معجزات ديگر آمداكنون ]


خـدا هر كه را خواهد گـمـراه و هـر كـه را بـهدرگـاه او تـضرع و انابه كند هدايت ميكند. [ چه اشخاصي بدرگاه خدا تضرع وانابه ميـكـنـند؟ ] آنها كـه بـه خدا ايمان آورده دلهاشان بياد خدا آراممي گـيـرد [مـردم] آگـاه باشيد كه تنها ياد خدا آرام بخش دلها است


آنها كه به خدا ايمان آورده به كارهاي نيكو پرداختند خوشا بر احوال آنها و مقام نيكوي آنها


[ اي محمد (ص) ] ما تو را به رسالت ميان خلقي فرستاديم كه پيش از اين هم پيغمبران و امتهاي ديگر بجايشان بوده و درگذشت�راست گفت خداوند بلند مرتبه بزرگوار


اينآيات را 10 باره و 100 باره بخوانيد، به آنها عمل كنيد، به تك تك كـلمـاتبينديشيد و در زندگي موفق شويد! معجزه اين آيات اين است كه با هر باخواندن آنها چيز جديدي از رموز موفقيت در ذهن شما منقوش خواهد شد.


واقعا زيبا است!