با یکدیگر مهربان بودن
آیا نسبت به یکدیگر مهربان هستید و یا سعیمیکنید مدام یکدیگر را کنترل کنید و راه خودتان را بروید؟ آیا با مهربانیکردن نسبت به همسرتان احساس خوشحالی و رضایت میکنید؟ یکی از نشانههایضروری یک رابطه ی سالم محبت کردن به یکدیگر است، نه اینکه با تحکم طرفمقابلتان را کنترل کنید.

به یکدیگر عشق ورزیدن

آیا وجودتانسرشار از گرمای عشق است و آن را بیاختیار نثار یکدیگر میکنید؟ آیاهمواره زیباییها و خوبیهای طرف مقابلتان را میبینید و یا تنها بر رویاشتباهات و نقاط ضعف او متمرکز هستید؟ آیا احساسات درونی او را درکمیکنید؟ آیا از عشق ورزیدن به یکدیگر لذت میبرید؟ گرما و عشق داشتن نسبتبه یکدیگر، یکی از نشانههای رابطه ی سالم با شریک زندگیتان است.

با یکدیگر شوخی کردن

آیادوست دارید با یکدیگر بازی و شوخی کنید؟ از شوخیها و بامزگیهای طرفمقابلتان لذت میبرید؟ سعی میکنید در بحرانها و مشکلات او را شاد کنیدو بخندانید؟ آیا مانند بچهها با یکدیگر راحت و بیغل وغش برخورد میکنیدو مدام در حال شوخی کردن با هم هستید؟ یکی از بزرگترین ارکان رابطه یسالم، همین خنده و شوخی است.

از کنار هم بودن لذت بردن

آیااگر بخواهید با کسی وقت بگذارید ترجیح میدهید با همسرتان باشد یا با شخصدیگری؟ آیا برای اینکه در کنار همسرتان باشید لحظه شماری میکنید؟ آیاهر دوی شما دوست و یا سرگرمی خاصی دارید که از انجام آن لذت ببرید؟ درمواقعی که در کنار یکدیگر نیستید چه احساسی دارید؟ اغلب زوجها اوقاتزیادی را با هم سپری میکنند، زیرا با تمام وجود از این که در کنار همهستند لذت میبرند و احساس آرامش میکنند. در صورتی که دیگر زوجها از ترستنهایی و بیکسی، با همسرشان میمانند و یا به عبارت دیگر از روی ناچاریبا هم زندگی میکنند.یکی از نشانههای رابطه ی موفق این است که طرفین بهیکدیگر وابسته نباشند و برای خود دوستان و سرگرمیهای مخصوص به خود داشتهباشند. بنابراین اگر خواهان یک رابطه موفق هستید به همسرتان وابستهنباشید به ویژه از لحاظ عاطفی.

به طور مسالمتآمیز اختلافات را حل کردن
تقریباًهمه زوجها با یکدیگر اختلاف دارند. موضوع اصلی اختلافنظر نیست، آن چهاهمیت دارد چگونگی کنار آمدن با این اختلافات است. آیا شما برای حلاختلافاتتان روش خاصی دارید یا اینکه برای جلوگیری از بحث و جدل مجبوربه کنار گذاشتن مسائل و مشکلاتتان هستید؟ آیا در صورت بروز اختلافنظر بایکدیگر دعوا و مجادله کرده و قهر میکنید؟

کنترل خشم و عصبانیت

آیاهنگامی که یکی از شما دچار خشم و عصبانیت میشوید، موضوع را کش میدهید،غر میزنید و همسرتان را تنبیه میکنید یا این که سعی میکنید موضوع رافراموش کنید؟ در یک رابطه ی سالم، زن و شوهر بعد از بروز اختلاف و مشکل،خیلی سریع موضوع را تمام میکنند و از آن میگذرند و به عشق و صمیمیت قبلیخود باز میگردند.

به عشق یکدیگر پایبند بودن

آقا فکرمیکنید در دشوارترین شرایط باز هم عاشق یکدیگر هستید؟ آیا میتوانید حتیدر صورت اشتباه و خطای طرف مقابل باز هم عاشق او باشید؟آیا میدانید عشقدر مورد خود شخص است نه در مورد کارهایی که او انجام میدهد؟ برای داشتنیک رابطه ی سالم باید به این سطح از عاشقی رسید.

گوش دادن، درک کردن و پذیرفتن طرف مقابل
آیااحساس میکنید طرف مقابلتان به صحبتهای شما گوش میدهد، آن را درکمیکند و شما را همان گونه که هستید میپذیرد؟ آیا رازهایتان را بدون ترساز داوری برای شریک زندگیتان مطرح میکنید؟ آیا بدون کنترل طرف مقابل،ترجیح میدهید چیزهای تازهای در مورد همسرتان کشف کنید؟ آیا دوست داریدبا تمام وجود حرفهای او را بشنوید و با او احساس همدردی کنید یامیخواهید مدام او را زیر سوال ببرید و در مقابل او جبهه بگیرید؟

احساس آزادی کردن

آیااز اینکه خودتان باشید نمیترسید و احساس آزادی میکنید؟ آیا با کمالآرامش میتوانید دنبال کارهای مورد علاقهتان بروید؟ آیا شریک زندگیتاناز شادی شما خوشحال میشود؟ همانطور که میدانید بعضی افراد به طورناخودآگاه دارای شخصیتی سالم، مهربان، متعهد، عاشق، مسوول و شوخ طبع هستندولی بعضی دیگر به دلیل شرایط بد زندگی، فاقد چنین شخصیتی هستند و به مرورزمان باید روی خود کار کنند تا نقاط ضعف شخصیتشان را ترمیم کنند. رابطه یخوب و موفق رابطهای است که طرفین، خود را دوست داشته باشند و همانطور کههستند خود را بپذیرند، در عین حال عاشق همسرشان باشند و هیچچیزی نتواندرابطه ی بین آنها را خدشهدار کند

یادم باشد..
یادم باشدحرفی نزنم كه به كسی بربخوردنگاهی نكنم كه دل كسی بلرزدخطی ننویسم كه آزاردهد كسی رایادم باشد كه روز و روزگار خوش استوتنها دل ما دل نیستیادم باشدجواب كین رابا كمتر از مهر و جوابدورنگی را با كمتر از صداقت ندهمیادمباشد باید در برابر فریادها سكوت كنمو برای سیاهیها نور بپاشمیادم باشداز چشمه درس خروش بگیرمو از آسمان درس پاك زیستنیادم باشدسنگ خیلیتنهاستیادم باشد باید با سنگ هم لطیف رفتار كنم مبادا دل تنگش بشكندیادمباشد برای درس گرفتن و درس دادن بدنیا آمدم... نه برای تكراراشتباهاتگذشتگانیادم باشد زندگی رادوست دارمیادم باشد هرگاه ارزش زندگی یادم رفتدر چشمان حیوان بی زبانی كه به سوی قربانگاه میرود زل بزنم تا به مفهومبودن پی ببرمیادم باشد میتوان باگوش سپردن به آواز شبانه دورهگردی كه ازسازش عشق میبارد
به اسرار عشق پی برد و زنده شد..