گوگل با ایجاد بهبود در نرم افزار گوگل مپ خود امکان کنترل مسیر افرادمختلف را از طریق اتصال به اینترنت و یا دیگر شبکه های ارتباطی برایکاربران ممکن ساخته است.
به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت گوگل با ایجادتغییراتی به منظور بهبود نرم افزار گوگل مپ مخصوص تلفن همراه امیدوار استبتواند مسیر حرکت افراد را همزمان با جستجوی اطلاعات در اینترنت توسط آنهامشخص کند.

این نرم افزار جدید که در 4 فوریه 2009 ارائه شده است بهکاربران تلفن های همراه و دیگر تجهیزات بی سیم این امکان را خواهد داد تامحدوده و موقعیتی که در آن قرار دارند را به اطلاع دوستان و یا خانوادهخود برسانند. در عین حال با استفاده از ابزار "موقعیت جغرافیایی" که درسال 2007 به این نرم افزار افزوده شد کاربر می تواند موقعیت خود را درمیان نقشه های گوگل مشاهده و بررسی کند.

در عین حال گوگل با قراردادن قانونی مبنی بر فعالسازی و یا متوقف کردن عملکرد این نرم افزار توسطکاربر سعی در برطرف کردن نگرانی های عمومی مبنی بر ورود دیگر افراد بهمحدوده حریم خصوصی کرده است. از دیگر موارد به منظور حفظ حریم خصوصیافراد، ثبت نشدن اطلاعات موقعیت افراد در مرکز اطلاعاتی گوگل است. تنهاآخرین مکانی که توسط سرویس رد یاب گوگل تعیین شده است در رایانه گوگل ثبتخواهد شد.

این نرم افزار موقعیت فرد را با استفاده از نمایش تصویریشخصی از وی بر روی نقشه های خود و با استفاده از برجهای مخابراتی یا سیستمجی پی اس و یا اتصال وای-فای تعیین می کند. این سیستم در عین حال قادر بهرد یابی مسیر حرکت افراد در ایالات متحده و 26 کشور دیگر خواهد بود.

براساس اعلام گوگل تصمیم گیری برای تعیین افرادی که قادر به مشاهده مسیرحرکت کاربر باشند امری است که به صورت کامل به خود کاربر بستگی خواهد داشت.

براساس گزارش ام اس ان بی سی، به منظور گسترش توانایی های این نرم افزارگوگل در حال تکمیل نسخه ای دیگر از این نرم افزار برای استفاده افرادی استکه به تلفن همراه و دیگر تجهیزات بی سیم دسترسی نداشته و نیاز به کنترلمسیر حرکت کودکان خود دارند. در این صورت افراد با اتصال به اینترنت و یااستفاده از سیستم وای- فای می توانند مسیر حرکت فرد مورد نظر خود را کنترلکنند.