نقش شركتهاي دولتي وتاثير عملكرد آنها بر روندتوسعه اقتصادي كشور حائز اهميت است. افزايش بهره وري كارآيي شركتهاي دولتيموجب افزايش توليد، بالارفتن سطح اشتغال دركشور، كسب ارزخارجي وقرارگرفتنكشور درحلقه رشد وتوسعه اقتصادي مي شود.اما بررسي ها نشان مي دهد ، عملكردبيشتر شركتهاي دولتي دركشورهاي كمترتوسعه يافته ازجمله كشور ايرانبسيارضعيف وناكارا مي باشد وغالب كشورهاي دولتي زيانده ويا با توجه بههزينه فرصت ازدست رفته از امكانات ومنابعي كه دراختيار دارند بطورغيراقتصادي استفاده مي كنند. بهره برداري ضعيف از امكانات ومنابع ، نامناسببودن روشهاي انجام كار، نبودن
نيروي انساني متخصص وماهر بحدلازم وكافي، تاثير عوامل بروني بخصوص گروههاي سياسي برفعاليتهاي شركتها ، تغييراتمديران بدلايل وانگيزه هاي سياسي ، روشن نبودن اهداف كيفي وكمي واقعبينانه ، نبودن انگيزه كار براي مديران وكاركنان ، فقدان ديسيپلين وانضباطلازم درمحيط كار، نداشتن سيستمهاي مناسب مديريتي (برنامه ريزي ، كنترل ،اطلاعاتي ، مالي واداري وپشتيباني) ، فقدان مديران با صلاحيت وباتجربه ،نداشتن اختيارات لازم براي مديران شركتهاي دولتي درامورپرسنلي ، خريد،فروش وقيمت گذاري و…
وبالاخره نبودن يك نظام ارزيابي جهت تميز وشناختمديران با صلاحيت از مديران با عملكرد ضعيف ونبودن نظامي براي تشويقوتنبيه مديران ازعوامل موثر دركارآئي پائين شركتهاي دولتي بشمار مي روند.

حركتبه سمت گزينش مديران با صلاحيت ومتخصص ، تفويض اختيارات بيشتروتبيينواجراي يك نظام ارتباطي مناسب بين سطوح مختلف تصميم گيري وطراحي نظامارزيابي عملكرد شركتهاي دولتي دربهبود وافزايش كارآئي شركتهاي دولتيودرنتيجه رشد اقتصادي كشور موثر خواهد بود. هربرنامه جامعي كه براي بهبودعملكرد نظام شركتهاي دولتي طراحي شود لا اقل بايد چهار هدف زير را دنبالكند:

منطقي ساختن فعاليت شركتهاي دولتي ، به معني كاهش برخي ازفعاليتها وافزايش برخي از فعاليتهاي ديگر دولت از ديد گاه تاثيرات اقتصاديواجتماعي بودن آن فعاليت برجامعه.

ساده كردن روشهاي اداري كاري،روشن ساختن ارتباطات وطراحي سيستمهاي تصميم گيري ونظارت وتبيين حدود وظايفواختيارات اجزاء سيتمهاي مذكور.

بهبود سيستمهاي عملياتي درداخل شركتهاي دولتي وايجاد محيطي مناسب كه افراد شاغل درآن شركتها با انگيزه وعلاقه لازم فعاليت نمايند.

بهبودوآموزش منابع نيروي انساني موجود وبخصوص مديراني كه سرپرستي چنين شركتهائيرا بر عهده دارند وهمچنين آموزش وجذب نيروهاي متخصص دربخشهاي برنامه ريزيوپشتيباني كننده شركتها.

برگرفته از: توسعه اقتصادي وبرنامه ريزي
نوشته دكتر شهنام طاهري
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]