مقامات پولی کشور می توانند ازطریق کاهش یا افزایش ارزش پول ، عدم تعادل درترازپرداخت های خارجی را تعدیل نمایند.

ارزش پول یعنی افزایش نرخ ارز(افزایش کمیت های پول داخلی درمقابل یک واحد ارز خارجی) .

هدف از کاهش ارزش پول ، کاهش سطح قیمتها درداخل براساس ارز خارجی است. این سیاست درمواقع وجود کسری درترازپرداخت ها اتخاذ می شود.

بالعکس افزایش ارزش پول که منجربه کاهش ارزش ارزخارجی می گردد درزمان وجود مازاد درترازپرداخت های خارجی مدنظر خواهد بود.

معمولا"کاهش وافزایش ارزش پول درحالت وجود نرخ ارز قابل انعطاف براثر تغییر سطحقیمتهای نسبی تحقق پیدا می کند . وقتی ارزش پول داخلی کاهش پیدا می کند(قیمت ارزخارجی گران می شود) ، صادرات کشور برای خارجی ها ارزان ووارداتکشور برای اتباع داخلی ، گران می شود.لذا این امر درنهایت منجربه کاهشواردات و افزایش صادرات می گردد. به همین ترتیب افزایش ارزش پول موجب کاهشصادرات وافزایش واردات خواهد شد.

بدیهی است مقامات پولی قبل از اتخاذ سیاست های مربوط به کاهش یا افزایش پول باید موارد زیر را درنظر داشته باشند:

الف- آیا اقدامات کاهش (یا افزایش ) ارزش پول منجربه تعدیل تراز پرداخت ها خواهد شد.

ب- چه زمانی باید تعدیل انجام شود.

پ- میزان (اندازه ) تعدیل چه مقدار است.

اینسیاستها زمانی که شرایط نظام پولی شناور وجود ندارد باید درموقع اجراءآنها اعلام گردد تا باعث سودجوئی سفته بازان وتاثیرگذاری آنها بر بازارنگردد.

کاهش وافزایش ارزش پول می تواند تحت شرایط نرخ ثابت ارزتحقق پیدا کند . دراین صورت مقامات پولی کشور نرخ ارز را اندک، اندک تغییرمی دهند.

منبع : اقتصاد بین الملل

نوشته : دکتر طهماسب محتشم دولتشاهی
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]