پیکر مومیایی توتآنخآمون، سرشناس ترین فرعون مصر، برای اولین بار در مجتمع مقبره های دره پادشاهان به نمایش گذاشته است
این جابجایی 85 سال پس از آن صورت می گیرد که هاوارد کارتر باستان شناس بریتانیایی مقبره وی را کشف کرد

اعتقاد بر آن است که از آن زمان تنها حدود 50 نفر چهره او را دیدهاند هرچند تابوت او در معرض دید هزاران نفر قرار داشته است
بعد پارچه هایی که پیکر با آن پوشانده شده بود برداشته شد تا بدن سیاه پادشاه ظاهر شود
پیکر توتآنخآمون سپس در یک محفظه ویژه که دما و رطوبت آن به دقت کنترل می شود قرار داده شد

این محفظه از بدن در مقابل آثار ناشی از حضور روزانه 350 بازدید کننده در روز محافظت می کند
مقبره سنگی که برای سه هزار سال آرامگاه توتآنخآمون بوده است اکنون خالی است
چهره تجسمی از توتآنخآمون که با اسکن از مومیایی او بدست آمده