مربوط به هفتم بهمن 1387

طرح ارث بری زنان از اموال غیرمنقول شوهر که بحث داغ مجلس هفتم در ماههای آخر کاری خود شده بود و تصویب نهایی آن بنا به دلایلی مسکوت ماندهبود، بالاخره دیروز با اکثریت آرا به تصویب نهایی مجلس هشتم رسید.

طرحارث بری زنان از اموال غیرمنقول شوهر که بحث داغ مجلس هفتم در ماه های آخرکاری خود شده بود و تصویب نهایی آن بنا به دلایلی مسکوت مانده بود،بالاخره دیروز با اکثریت آرا به تصویب نهایی مجلس هشتم رسید. نمایندگانمجلس هشتم تصویب کردند زنان از یک هشتم از قیمت اموال منقول و یک هشتم ازقیمت اموال غیرمنقول اعم از عرصه و اعیان ارث ببرند و به این ترتیب بحثیکه از مجلس ششم مطرح شده بود، به نفع زنان به نتیجه رسید. بحث ارث بریزنان از اموال غیرمنقول شوهر در ماه های آخر کار مجلس ششم مطرح شده بود وهرچند مجلس ششم به اصلاح قانون ارث رای داده بود تا زنان از اموالغیرمنقول شوهر هم ارث ببرند، اما این طرح در شورای نگهبان مسکوت ماند. تاپیش از این و طبق قانون مدنی ایران زنان فقط به میزان یک هشتم و آن هم ازاعیانی(درخت و منزل) ارث می بردند و هیچ سهمی از عرصه(زمین) نداشتند. وقتیدر ماه های پایان کار مجلس هفتم بار دیگر مساله ارث بری زنان از اموالغیرمنقول شوهر توسط برخی از زنان مجلس مطرح شد، زنان مجلس ششم ترجیح دادنددرباره لایحه مسکوت مانده در شورای نگهبان سکوت کنند تا شاید سریع تر و بهدور از جریانات سیاسی این قانون به نفع زنان تغییر کند. بحث ارث بری زناناز اموال غیرمنقول شوهر پس از آن در مجلس هفتم مطرح شد که زنان نمایندهمجلس در دیدار با مقام معظم رهبری، مسائل مربوط به قانون مدنی در موردحقوق زنان را مطرح کرده بودند و ایشان نظر مساعد خود مبنی بر ارث بری زناناز اموال غیرمنقول شوهر را اعلام کرده بودند. در روزهای پایانی آذرماه سالگذشته که برای اولین بار در مجلس هفتم بحث ارث بری زنان از اموال غیرمنقولدر مجلس مطرح شد، نمایندگان با ۱۱۴رای موافق و ۳۳رای مخالف به یک فوریتطرح نحوه ارث بری زنان از اموال غیرمنقول همسر رای دادند، هرچند طراحان وموافقان این طرح، تلاش داشتند این طرح را با قید دو فوریت به تصویببرسانند اما طرح اختلاف نظر بین فقها در مورد ارث زنان در مجلس باعث شدبرخی از نمایندگان از دادن رای به دو فوریت این طرح خودداری کنند و به اینترتیب یک فوریت این طرح با اختلاف چهار رای به تصویب برسد.

موجاظهارنظرها و مخالفت برخی مراجع تقلید با تصویب این طرح در مجلس باعث شدتا این بار نفیسه فیاض بخش عضو فراکسیون زنان مجلس، در بهمن ماه سال گذشتهدر استفساریه یی از برخی مراجع تقلید و مقام معظم رهبری به پاسخ برسد وبدین ترتیب زنان مجلس تلاش کردند با تغییر ادبیات این لایحه، مجدداً طرحارث بری زنان به صورت دو فوریتی و پس از پایان بررسی بودجه سال ۷۸به مجلسارائه شود. مقام رهبری در آخرین فتوای خود در پاسخ به سوالی درباره میزانارث بری زوجه از اموال غیرمنقول، گفته بودند؛ « زن در صورت فرزنددار بودنشوهر، یک هشتم از عین اموال منقول و یک هشتم از قیمت اموال غیرمنقول اعماز عرصه و اعیان ارث می برد و در صورت نداشتن فرزند حتی از همسر دیگر سهماو یک چهارم می باشد.» هرچند انتظار می رفت با گشوده شدن راه تغییر قانونارث با جدیت بیشتری در مجلس هفتم پیگیری شود، اما نمایندگان مجلس شورایاسلامی در اردیبهشت ماه سال جاری و در ماه آخر کاری به بررسی خارج از نوبتطرح تغییر ارث بری زنان از اموال غیرمنقول شوهر رای ندادند. هرچند نفیسهفیاض بخش اعتقاد داشت؛ «به استناد ماده ۱۴۸ آیین نامه و به دلیل گذشت سهماه از اعلام وصول این طرح در کمیسیون قضایی باید این طرح خارج از نوبت درمجلس رسیدگی می شد و احتیاج به رای مجلس برای بررسی این طرح در صحن علنیمجلس نبود، اما آقای باهنر نظرشان این بود که باید درباره طرح این موضوعدر مجلس رای گیری شود و متاسفانه با اختلاف آرای بسیار کمی مجلس به اینموضوع رای نداد و آقای باهنر هم به اعتراض ما در این مورد توجهی نکرد.» باپایان کار مجلس هفتم، ارث بری زنان از اموال غیرمنقول شوهر بار دیگر درمجلس هشتم مطرح شد. نمایندگان مجلس هشتم در یکی از جلسات علنی آذرماهامسال به دلیل وجود ابهام، لایحه ارث بری زنان از اموال غیرمنقول شوهر رابرای انجام تغییراتی به کمیسیون قضایی و حقوقی بازگرداندند. با اصلاحموارد ابهامی، بار دیگر این طرح روز گذشته در صحن علنی مجلس مطرح شد ونمایندگان مجلس در جلسه علنی روز گذشته تصویب کردند؛«زوج از تمام اموالزوجه ارث ببرد و زوجه در صورت فرزنددار بودن زوج، یک هشتم از عین اموالمنقول و یک هشتم از قیمت اموال غیرمنقول اعم از عرصه و اعیان ارث می برد.همچنین در صورتی که زوج هیچ فرزندی نداشته باشد سهم زوجه یک چهارم از کلیهاموال به ترتیب فوق است.» نمایندگان با اصلاح ماده ۹۴۸ مصوب کردند؛« هرگاه ورثه از ادای قیمت امتناع کنند زن می تواند حق خود را از عین اموالاستیفا کند.» آنان همچنین ماده ۹۴۷ از این قانون را حذف کردند. اصلاحیهقانون ارث بری زنان از اموال غیرمنقول شوهر با ۱۶۹ رای موافق، دو رایمخالف و هفت رای ممتنع از ۲۲۱ نماینده حاضر و با استناد به فتاوی مقامرهبری و دیگر فقها و مراجع تقلید به تصویب رسید تا بدین ترتیب قانون ارثبری زنان از اموال غیرمنقول شوهر که بعد از تدوین آن در سال ۱۳۱۱ همچنانبدون تغییر مانده بود، به نفع زنان تغییر کند.

---
اعتماد