براي بسياري افراد پيش مي آيد كه چون شغل دائم و معتبري ندارند مجبورند هراز چند گاهي تغيير شغل دهند و از شركت يا اداره فعلي خود استعفا دهند و بهكار جديد مشغول شوند. اما اين فرايند معمولاً با استرس و نگراني همراه استچون از طرفي هنوز از وضعيت محل كار جديد خود اطلاعي نداريد و اصلاً نميدانيد كه اين كار قطعي است و از طرفي با استعفاي شما احتمالاً مخالفتهاييخواهد شد. لذا بر آن شديم تا در اين مقاله از سري مقالات آموزش حرفه ايياد بگير دات كام راههايي براي تغيير شغل موفق و با فشار رواني كمتر ارائهكنيم:

ــ هيچگاه كلمه استعفا يا كنارگيري را به وضوح اعلام نكنيد.مگر اينكه موقعيت كاري جديد را در دست داشته باشيد. و از بدست آوردن آنمطمئن باشيد. چون اگر نتوانيد شغل جديد را بدست آوريد، در نظر صاحب كارخود موقعيت قبلي را نخواهيد داشت. حتي اگر او به شما اجازه دهد سر كارقبلي بمانيد در مورد وفاداري شما به سازمان خود مشكوك خواهد بود. چون اگرقبلاً به دنبال كار جديدي رفته ايد چه دليلي وجود دارد در آينده اين كاررا نكنيد. حتي بعضي از كارفرمايان از اينكه كارمند آنها اعلام مي كند ميخواهد شغلي جديدي پيدا كند عصباني مي شوند. و گاه اين حرف ها را به خود ميگيرند.

ــ هيچگاه در هنگام عصبانيت تهديد به استعفا نكنيد.

بسيارپيش آمده كه كارمندي در هنگام عصبانيت اقدام به استعفا (گاه شفاهي) كرده وكارفرما همان جا استعفاي او را قبول كرده است. ولي هدف واقعي كارمنداستعفا نبوده است اما ديگر كار از كار گذشته.

ــ هيچگاه به كسي كهقرار است شما را استخدام كند نگوييد كه از كار خود استعفا داده ايد تااينكه قرارداد جديد را ببنديد. چون ديگر نمي توانيد از موضع قدرت برايحقوق و مزاياي خود چانه بزنيد. چون كارفرماي آينده شما مي خواهد مزايايبهتر از آنچه اكنون داريد ارائه كند تا شغل قبلي خود را رها كنيد. ولي اگرخيلي زود استعفا داده باشيد ديگر دليلي ندارد آنها براي بدست آوردن شماتلاش كنند.

ــ شغل جديد را از همكاران سابق مخفي نگه داريد. حتياگر فكر مي كنيد مي توانيد به آنها اعتماد كنيد به همكاران خود چيزينگوييد. انسانها ذاتاً تمايل دارند اخبار جالب را به ديگران برسانند. حتياگر در اين مورد صحبتي نكنند رفتارها و حركاتي از آنها سر مي زند كهاحتمالاً ر ئيس شما متوجه اين موقعيت خواهد شد.

ــ تمركز خود را برروي شغل فعلي از دست ندهيد. اين كار بسيار مشكل است چون در فكر خود اينكار را ترك كرده ايد. سعي كنيد اين دو را از يكديگر جدا كنيد. بنابراينوقتي سر كار هستيد سخت كار كنيد فكر كنيد مي خواهيد براي خداحافظي هديه ايبه اطرافيان بدهيد يا اگر از آنها ناراحت هستيد با اين روش حسرت رفتن شمادر دل آنها خواهد ماند. در غير اين صورت احتمالاً حداقل مشكل شما كم شدنمزايا خواهد بود.

ــ در زمان مناسب كه استعفاي خود را اعلام كرديدديگر صبر نكنيد و روي شعله هايي كه روشن كرده ايد نايستيد. زمانيكه كارقبلي را ترك مي كنيد صحبت هاي تند و تنه آميز نكنيد چو ديگر وقت اين حرفهاگذشته است. كافيست بگوييد شغلي كه جوابگوي نيازهاي شماست يا فرصت پيشرفتبيشتري دارد انتخاب كرده ايد.

ــ در مورد مزاياي شغل جديد بحثنكنيد. با به رخ كشيدن مزايا و افزايش دستمزد خود باعث منحرف شدن صاحب كارفعلي خود از نگه داشتن شما مي شويد. شايد او شرايط بهتري را براي شما درنظر گرفته است.

ــ مراحل لازم را براي آشنايي و مطالعه مدارك مربوطبه شغل جديد طي كنيد. شايد براي شروع بايد زبان خارجه خود را تقويت كنيد،يا با بعضي از استانداردهاي جديد آشنا شويد اگر لازم است اين كارها راانجام دهيد و روي پروژه هاي كه قرار است كار كنيد مطالعه كنيد. آنگاهكارفرماي جديد با ديد ديگري به شما نگاه خواهد كرد.