جملات كوتاه انگيزشي

با استعداد متوسط اما پشتكار متوسط به هر چه بخواهيد مي رسيد.
اگر در كارها جديت به خرج ندهيد بي استعدادترين افراد مصمم و با اراده از شما پيشي مي گيرند.
كارتان را آغاز كنيد توانايي انجامش به دنبال مي آيد.
خداوند به هر پرنده اي دانه اي مي دهد ولي آنرا داخل لانه اش قرار نمي دهد.
اثر كمرنگ ترين نوشته ها بيشتر از قويترين حافظه هاست.
مردان شجاع فرصت مي آفرينند و ترسوها و ضعيفان منتظر فرصت مي نشينند.
تغييرات غيراصولي هرج و مرج ايجاد مي كند و تغيير نكردن پوسيدگي است.
گوش شنوا زير بناي مهارتهاي ارتباطي است.
دشوارترين قدم همان قدم اول است.
هرگز چيزي تغيير نيافته اين ماييم كه عوض مي شويم.
براي شنا كردن در جهت مخالف رودخانه سختكوشي لازم است وگرنه هر ماهي مرده اي مي تواند در جهت آب شنا كند.
آن قدر شكست خوردن را تجربه كنيد تا شكست دادن را بياموزيد.
رمز سلامتي قرار دادن كمي هيجان به جاي آسايش است.
كتاب معلمي است كه بدون عصا و تازيانه ما را تربيت مي كند.
فردي كه به خود اطمينان دارد محتاج تعريف ديگران نيست.
آنچه هستيد بهتر شما را معرفي مي كند تا آنچه مي گوييد.
از فعاليتهاي بزرگ نهراسيد زيرا هر فعاليت بزرگي را مي توان به فعاليتهاي كوچكتر تقسيم كرد.
همواره به خاطر داشته باشيد آخرين كليد باقي مانده شايد بازگشاينده در قفل باشد.