پس از آنکه فرج الله سلحشور به شایعات موجود درباره «سفارشی و تبلیغاتیبودن سریال یوسف» پاسخ داد گویا باز هم پرونده این حرف و حدیث ها بسته نشدو اکنون یک سایت خبری در تحلیلی با عنوان “آقای سلحشور؛ اعلام برائتفرمایید” از کارگردان یوسف پیامبر خواسته است پاسخ صریحی به این سوال بدهدکه «پس چرا در قسمتهای اخیر بر سکانسهای سفرهای استانی نقش اول درسرزمین مصر این قدر تاکید شده است؟» و به این ترتیب از هرگونه تشابه سازیعمدی یا سهوی در نحوه حکومتداری یوزارسیف و احمدی نژاد برائت بجوید.

ایندر حالی است که کارگردان یوسف پیامبر(ع) پیشتر در مصاحبه ای با ایرناتاکید نموده بود که: اساسا طرح مجموعه یوسف پیامبر در دوره ریاست جمهوریخاتمی تایید و درسال ۸۱ تولید آن کلید خورد.

هم چنین این سایت کهاز انتساب آن به برخی نهادها سخن گفته می شود در ادامه از شباهتهای بیشتریمیان شرایط امروز ایران و این سریال سخن به میان آورده و پرسیده است: «چرادرباره نحوه ارتباط مردم با معابد «آنخمائو» تحلیل مناسبی وجود ندارد؟آیا این تشبیه فقط درباره «یوزارسیف» اعمال شده یا هدف کارگردان در معبد«آمون» و پادشاه «آمنهوتب» (آخناتون) هم محقق شده است؟ در این صورتچگونه چنین تشابهاتی در فضای کلی امروز قابل قیاس هستند؟» این یادداشت درادامه برای اثبات سخن خود استدلال می آورد که «مثلا یوسف (ع) هموارهمیکوشد بدون هیچ پرده پوشی، حرفهایش را مستقیماً با مردم در میانبگذارد… همنشینان و دوستان «یوزارسیف» محرومان و مستضعفان هستند و ساکنانمقر حکومت، از این کار یوزارسیف خوششان نمیآید… در قسمت اخیر سریال،سازندگان این برنامه سکانسهایی ساختهاند که اینگونه جلوه میکند که حتیارتباط غیرکلامی «یوزارسیف» با مردم و مسئولان حکومت نسبت به اوایل سریالتفاوت کرده است. مثلا مدام از دور به جامعه و مردم دست تکان میدهد، حالتنظارتی و حکومتی بیشتری به خود گرفته و اصلا برای این که در جمع مردم عادیبنشیند و با مردم سخن بگوید حالت غیرعادی و پیشفرض قائل شده است.»

امافارغ از رنگ و بوی سیاسی این یادداشت، به نظر می رسد مهمترین و مبناییترین ادعای اثبات نشده این یادداشت، اینگونه طرح شده است که چون بهیوسف(ع) به مثابه حاکم و مدیر توجه شده، دیگر سریال رنگ و بوی تاریخ نبوتندارد: «ماجرای زندگی یوسف پیامبر(س) در قسمت اخیر، دیگر رنگ وبوی تاریخنبوت ندارد، بلکه این پیامبر بزرگوار را در سرزمین «آخن اتون» و مصر بزرگتبدیل به یک مدیر اقتصادی میکند تا مخاطب را به آموزههای مدیریتیبرساند.»

این مدعیات در حالی طرح شده است که متون دینی و اندیشهامام خمینی مکررا این معنا را مورد تاکید قرار داده که هدف اصلی قیامانبیا و ائمه (علیهم السلام) تشکیل حکومت است و مدیریت هوشمندانه و مردمیاقتصاد توسط پیامبران و به خصوص حضرت یوسف(ع) مورد تاکید این متون بودهاست.

به این ترتیب باید پرسید آیا این انتقادات، دلسوزی برای ارائهتصویر صحیح از زندگی این پیامبر خداست یا تلاشی سیاسی برای دفع یک فهمروشن از شیوه حکومت داری انبیا الهی است؛ فهمی که اکنون مصادیق معاصر خودرا به صرافت طبع می یابد و تشخیص می دهد.

گفتنی است طرح این سخنانپس از آن صورت گرفت که در هفته های گذشته نوشته های وبلاگ نویسان و نیزپیامکهایی که درباره این سریال رد و بدل می شد، بر موضوع شباهتهای شیوهحکومتداری یوسف(ع) با رییس جمهور دولت نهم در مواردی مانند سفرهای استانی،جمع آوری اطلاعات اقتصادی، حضور سرزده در مناطق و محلات فقیرنشین، در میانگذاشتن تصمیمات با مردم و تحت فشار بودن از سوی برخی اعضای هیئت حاکمهمتمرکز شده بود.

منبع: شبکه ایران

پ.ن: این نوشته را چندان جدی نگیرید.